Vysvetlivky
k základnej hydrogeologickej
a hydrogeochemickej mape
pohoria Čergov v mierke 1:50 000

Daniel MARCIN, Soňa CICMANOVÁ,
Stanislav OLEKŠÁK, Peter BAJTOŠ, František TEŤÁK
Príloha 1. Základná hydrogeologická mapa pohoria Čergov v mierke 1 : 50 000

Príloha 2. Základná hydrogeochemická mapa pohoria Čergov v mierke 1 : 50 000

Príloha 3. Zoznam dokumentovaných hydrogeologických vrtov

Príloha 4. Zoznam dokumentovaných výverov podzemnej vody s jednorazovým zameraním výdatnosti a vybraných fyzikálno-chemických parametrov

Príloha 5. Zoznam dokumentovaných výverov podzemnej vody s dlhodobým zameraním výdatnosti a vybraných fyzikálno-chemických parametrov

Príloha 6. Zoznam meraných profilov

Príloha 7. Mapy hydrogeologickej dokumentácie v mierke 1 : 25 000 na podklade listokladu máp mierky 1 : 10 000

Príloha 8. Dokumentácia chemických analýz podzemnej vody