O projekte

Úvod

Kvalitná pitná voda je základný, nevyhnutný prvok pre kvalitu a zdravie obyvateľstva. V dôsledku intenzívneho využívania krajiny, rýchleho rozvoja priemyslu a dopravy je ohrozený dostatok kvalitných zdrojov, čo môže mať vážny negatívny dôsledok na zdravie a kvalitu života ľudí. Je nevyhnutné usmerňovať ľudské aktivity do oblastí s minimálnym potenciálnym dopadom na kvalitu podzemných vôd perspektívne vhodných na zásobovanie obyvateľstva. K tomuto účelu bude nápomocná vytvorená metodika a technológia na mapovanie zraniteľnosti podzemných vôd a hodnotenie rizika ich znečistenia. Týmito výstupmi projekt prispieva v hlavnej miere k prenosu výsledkov výskumu do praxe, následnej medzirezortnej spolupráci pracovísk vysokých škôl a SAV a inštitúcií podieľajúcich sa na implementácii Rámcovej smernici o vode 2000/60/EC a súvisiacich smerníc EÚ.

“Na Slovensku v súčasnosti pozorujeme znižovanie spotreby pitnej vody obyvateľstvom, ktoré je spôsobené najmä zmenou hospodárskych pomerov a liberalizáciou ceny vody. Avšak smerom do budúcnosti možno očakávať jej opätovné zvýšenie, výhľadovo sa predpokladá nárast špecifickej potreby pitnej vody pre domácnosti na úroveň európskeho priemeru (160-170 l/obyvateľa/deň) v období rokov 2020-2030. Súčasne so zvyšovaním spotreby vody možno predpovedať znižovanie prírodných zdrojov podzemných vôd kvôli dopadom meniacej sa klímy. Možno teda očakávať, že význam dostatočných zdrojov kvalitných pitných vôd bude narastať a to najmä v medzinárodnom kontexte. Zvyšovanie dopytu po vode bude v budúcnosti sprevádzane súčasným zvyšovaním tlaku na využívanie krajiny. Nevyhnutné stupňovanie intenzity takto vznikajúcich konfliktov medzi sférou vlastníkov pôdy a autoritami zabezpečujúcimi ochranu podzemných vôd vnesie nové požiadavky na zonáciu ochranných pásiem vodných zdrojov. Bude potrebné vypracovať vedecky podložené metodiky na definovanie stupňa nevyhnutnej ochrany zdrojov pitných vôd.
Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23.októbra 2000 (tzv. Rámcová smernica o vodách) ustanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky. Zdôrazňuje podporu trvalo udržateľného hospodárenia s vodou založeného na dlhodobej ochrane dostupných vodných zdrojov. Členské štáty EÚ sa zaviazali postupovať pri implementácii podľa spoločne pripravených metodických dokumentov.
Podľa rámcovej smernice členské štáty zabezpečia, aby plány riadenia povodia obsahovali okrem iného aj mapy chránených oblastí (ochranné pásma vodárenských zdrojov, chránené vodohospodárske oblasti, zraniteľné oblasti, citlivé oblasti, oblasti ustanovené pre ochranu stanovíšť alebo druhov). V dokumente vlády „Stratégia pre implementáciu rámcovej smernice o vodách v Slovenskej republike“ sa na adekvátne posúdenie dopadov ľudskej činnosti na stav vodných útvarov takisto požaduje použitie máp zraniteľnosti podzemných vôd. V dokumente sa potenciálne riziko odhaduje na základe potenciálnych dopadov difúznych a bodových zdrojov kontaminácie, zraniteľnosti podzemnej vody a jej súčasného chemického stavu.
V akčnom pláne pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR, schválenom vládou SR v roku 2000 sa v prioritnej oblasti zabezpečovania obyvateľstva pitnou vodou špecifikuje ako jeden z cieľov aj zabezpečenie ochrany vodného potenciálu v SR vzhľadom na trvalo udržateľný život. Mapy zraniteľnosti môžu byť použité pri územnom plánovaní v rôznych mierkach a tiež pri určovaní pásiem hygienickej ochrany. Vymedzovanie ochranných pásiem na základe zraniteľnosti má za cieľ nájdenie kompromisu medzi ochranou zdroja alebo vodohospodárskej oblasti na jednej strane a požiadavkami na využitie územia na strane druhej: Vo vysoko zraniteľných zónach má prioritu ochrana podzemnej vody a ľudské aktivity musia byť obmedzené, zatiaľ čo istý druh hospodárskych činností môže byť povolený v menej zraniteľných oblastiach.”

Strategický cieľ projektu

Zhodnotenie rizík kvality podzemných vôd v BSK s vypracovaním návrhov ochranných opatrení pre ich trvalo udržateľné využívanie

Špecifické ciele projektu

- tvorba databáz vstupných parametrov
- zhodnotenie zraniteľnosti podzemných vôd na základe fyzikálnych zákonitostí šírenia sa kontaminácie
- vyhodnotenie zraniteľnosti podzemných vôd na území BSK a návrh vhodných opatrení pre ich ochranu

Komplexný opis zámerov projektu

Projekt a jeho zámery budú spracované v súlade so smernicou 2000/60/ES Európskeho parlamentu z 23.októbra 2000 (tzv. Rámcová smernica o vodách), ktorá ustanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (plány riadenia povodia majú obsahovať aj mapy ochranných pásiem vodárenských zdrojov, chránené vodohospodárske oblasti, zraniteľné oblasti, citlivé oblasti, oblasti ustanovené pre ochranu stanovíšť alebo druhov). Zároveň potreba realizácie vychádza aj z akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR, schválenom vládou SR v roku 2000 sa v prioritnej oblasti zabezpečovania obyvateľstva pitnou vodou špecifikuje ako jeden z cieľov aj zabezpečenie ochrany vodného potenciálu v SR vzhľadom na trvalo udržateľný život.

Inovatívnosť projektu spočíva vo vývoji na Slovensku unikátnej technológie hodnotenia zraniteľnosti podzemných vôd, návrh konkrétnych opatrení pre trvalú stabilitu kvalitatívnych i kvantitatívnych atribútov podzemných vôd v oblasti Bratislavského samosprávneho kraja.  Cieľové skupiny budú mať tak správne informácie o oblastiach citlivých na ľubovoľné znečistenie pochádzajúce z antropogénnej činnosti na zemskom povrchu, a teda budú môcť operatívne korigovať svoje rozvojové aktivity smerom k čo najbezkonfliktnejšiemu vzťahu s hĺbke uloženými zásobami pitných vôd. Tento projekt aplikovaného výskumu vytvorí absolútne unikátnu metodológiu, ktorá bude aplikovateľná aj pre ďalšie projekty manažmentu podzemných vôd v ostatných regiónoch. Tým prispieva aj k zvýšeniu hospodárskeho rastu regiónov a celého Slovenska.

Výsledky projektu budú aplikované v praxi prostredníctvom potenciálnych užívateľov -vodohospodárov, potenciálnych záujemcov o vystavenie príslušného vodoprávneho aktu, príslušných vodohospodárskych odborov na obvodných úradoch životného prostredia a inými organizáciami v počte cca 210 organizácii v BSK (napríklad pri územnom plánovaní v rôznych mierkach a tiež pri určovaní pásiem hygienickej ochrany). Vyvinutá metodika bude môcť byť využitá a aplikovaná aj v iných regiónoch Slovenska. Zároveň inovatívnosť projektu podporí spoluprácu ŠGÚDŠ so zahraničím a umožní realizovať ďalšie medzinárodné projekty so zahraničnými výskumnými organizáciami.

Výsledkom projektu bude zabezpečenie racionálnejšieho využívania a ochrany zdrojov podzemných vôd a najmä návrh konkrétnych opatrení stabilného a trvalo udržateľného využitia vodných zdrojov v BSK. Projekt rieši aktuálnu problematiku zraniteľnosti zdrojov podzemných vôd vrátane zhodnotenia rizika zhoršenia kvality i kvantity podzemných vôd a navrhuje opatrenia na elimináciu zistených rizík. Absolútne inovatívna metodológia projektu bude diseminovateľná. Tým prispeje aj k udržateľnosti rozvoja regiónov a  kvalite života obyvateľov regiónov.

Posledná aktualizácia: 13/08/2018
Realizácia: Simply Design | Tvorba www, internetový obchod