styriakova
styriakova

vedúca oddelenia
Oddelenie: Oddelenie ATNS
Odbor: Odbor geológie
Pracovisko: Regionálne centrum Košice
Telefón: 055/6224315
Email: iveta.styriakova@geology.sk
 
Zhrnutie

V roku 2000 získala philosophiae doktor v študijnom obore  21-32-9 Mineralurgia a environmentálne technológie na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechniky, Technickej univerzity v Košiciach,  externej vzdelávacej inštitúcie Ústavu geotechniky, Slovenská akadémia vied. Vedecký kvalifikačný stupeň IIa dosiahla v roku 2004 na Ústav geotechniky Slovenská akadémia vied.

V súčasnosti pracuje na Štátnom geologickom ústave D. Štúra v Košiciach na projektoch zameraných na monitoring životného prostredia a na vývoj priemyselných a environmentálnych technológií. Zároveň je poverená výkonom funkcie vedúcej oddelenia ATNS.

 

Životopis

 • 1987 – 1993: Inžinierske štúdium (Ing., ISCED stupeň 7). Technická univerzita v Košiciach Banícka fakulta, Katedra geologického prieskumu, vysokoškolské 2. stupňa (Ing.), odbor geoprieskum. Téma diplomovej práce: Drobnotektonická analýza štruktúry Striebornej žily na 8. obzore v oblasti SZ-JV spojovacieho priekopu na bani Mária.
 • 1993 – 1997: Odborný asistent, Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied, Košice. Náplň práce: výskumná asistentská práca pri projektoch zameraných na minerálne biotechnológie.
 • 1997 – 2000: Doktorandské štúdium (PhD., ISCED stupeň 8). Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechniky a externá vzdelávacia inštitúcia Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied v Košiciach, vysokoškolské 3. stupňa (PhD.), mineralurgia a environmentálne technológie. Téma dizertačnej práce: Biotransformačné procesy primárnych a sekundárnych minerálnych štruktúr mikroorganizmami rodu Bacillus.
 • 2000 – 2004: Vedecký pracovník, Oddelenie Minerálnych biotechnológií, Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied, Košice. Vývoj biologicko-chemického lúhovania nerudných surovín, riešenia domácich a zahraničných projektov, publikovanie a prezentácia dosiahnutých výsledkov.
 • 2004 – 2017: Samostatný vedecký pracovník, Oddelenie Minerálnych biotechnológií, Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied, Košice. Vývoj environmentálnych biotechnológií, vedenie domácich a zahraničných projektov, publikovanie a prezentácia dosiahnutých výsledkov.
 • 2007 – 2014: Biotechnológ špecialista, AQUATEST a. s. Slovakia v Košiciach. Monitoring fyzikálno-chemických a mikrobiologických parametrov a riadenie bioremediácie v prevádzke.
 • 2017 – súčasnosť: Samostatný vedecký pracovník, Vedenie Oddelenia Aplikovanej technológie nerastných surovín (ATNS), Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, RC Košice.
 • 2018: odborná spôsobilosť na vykonávanie geologických prác – geologický výskum, geologický prieskum životného prostredia, geochemické práce (preukaz č. 27/2017 vydaný MŽP SR; platnosť do 9. 1. 2023).

Aktuálne projekty

 • 14 16: Udržateľnosť projektov sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia SR (zodpovedný riešiteľ)
 • 02 18: Vývoj technológií v procese sanácie znečisteného prostredia (zodpovedný riešiteľ)

Výskumné zameranie

 • geologický prieskum životného prostredia
 • biogeochémia a geomikrobiológia geologického prostredia
 • sanácia znečisteného geologického prostredia
 • vývoj premyslených a environmentálnych technológií

Kompetencie

 • riadenie domácich a zahraničných projektov

Členstvá:

 • Slovenská ílová spoločnosť
 • Česká společnosť pro výskum a využití jílu
 • Európska asociácia ílových skupín
 • Slovenská banícka spoločnosť

Študijné pobyty

 • Vedecké pobyty v Španielsku na Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (Madrid), vo Švédsku na Lund University / Centre for Chemistry and Chemicaô Engineering / Faculty Technology/Biotechnology (Lund) , v Poľsku na Politechnika Krakowska (Krakov), v Rakúsku na Institut fuer Mineralogie und Kristallographie Geozentrum (Viedeň) a v Slovinsku na National Institute of Biology (Ljubljana).

Publikované výstupy

 • 2 kapitoly v domácich vedeckých monografiách, 24 publikácií v karentovaných zahraničných a domácich časopisoch, 38 publikácií v iných zahraničných a domácich časopisoch okrem zborníkov

 

5 najvýznamnejších prác:

Štyriaková, I., Štyriak, I., Balestrazzi, A., Calvio, C., Matteo, F., Štyriaková, D., 2016: Metal Leaching and Reductive Dissolution of Iron from Contaminated Soil and Sediment Samples by Indigenous Bacteria and Bacillus Isolates. In Soil and Sediment Contamination: An International Journal, 25:5, 519-535.

Štyriaková, I., Štyriak, I., Oberhänsli, H., 2012: Rock weathering by indigenous heterotrophic bacteria of Bacillus spp. at different temperature: a laboratory experiment. Mineralogy and Petrologyl 105, 135-144.

Štyriaková, I., Mockovčiaková, A., Štyriak, I., Kraus, I., Uhlík, P., Madejová, J., Orolínová, Z., 2012: Bioleaching of clay and iron oxide coatings from quartz sands. In App. Clay Science 61, 1-7.

Štyriaková, I., Jablonovská, K., Mockovčiaková, A., Bekéniyová, A., Štyriak, I., Kraus, I., Osacký, M., Lovás, M., 2010: Dissolution of iron from quartz sands by basin bioleaching under static in-situ condition. In Hydrometallurgy 104, 443-447.

Mockovčiaková, A., Štyriaková, I., Škvarla, J., Kozáková, I., 2008: Characterization of changes low and high defect kaolinite after bioleaching. In Applied Clay Science 39, 202-207.

Riešené projekty

 • Zodpovedná riešiteľka: 7 domácich projektov VEGA, APVV a 16 obchodných zmlúv, 5 zahraničných projektov CORFO (Čile), OZ-NEW (USA), 5.RP (EÚ), MVTS (Rakúsko), MVTS (Slovinsko)
 • Spoluriešiteľka: 13 domácich projektov VEGA, ŠF (Štrukturálne fondy), ŠO (Štátne objednávky), ŠÚ (štátne úloha), GÚ (geologické úlohy).

5 najvýznamnejších projektov:

 • 01/2015 – 12/2018, VEGA 2/0049/15 „Vývoj bioremediačnej technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov“
 • 01/2014 – 06/2017, CORFO (Čile) „Vývoj in-situ metódy biolúhovania pre čistenie kremenných pieskov a ich aplikácia prostredníctvom testovania prototypu poloprevádzky“
 • 05/2012 – 05/2014, OZ-NEW (USA) „Uvoľňovanie častíc striebra zo silikátových minerálov biolúhovaním“
 • 01/2011 – 12/2014, VEGA 2/0109/11 „Stimulácia biochemických procesov úpravy surovín a odpadov“
 • 09/2008 – 06/2011, APVV 0472-07 „In-situ biolúhovacia predúprava priemyselných minerálov“