Petro v3
Petro v3

Oddelenie: Oddelenie inžinierskej geológie
Odbor: Odbor geológie
Pracovisko: Regionálne centrum Košice
Telefón: 055/6250043
Email: lubomir.petro@geology.sk
 
Ľubomír Petro pracuje v Štátnom geologickom ústave D. Štúra, regionálne centrum (RC) Košice od roku 1981. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti inžinierskej geológie, vo vedení a riadení výskumu a riadení regionálneho centra.

V roku 1981 ukončil štúdium na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej (dnes fakulta BERG Technickej univerzity) v Košiciach (Ing.), doktorandské štúdium (CSc.) skončil na Katedre inžinierskej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1992. Od roku 1981 pracoval v oddelení Inžinierskej geológie Geologického ústavu D. Štúra v Košiciach a ako výskumný a vývojový pracovník mal na starosti predovšetkým inžinierskogeologické mapovanie a registráciu svahových deformácií na území východného i stredného Slovenska. Od roku 2006 pracoval ako vedecký a od roku 2009 ako samostatný vedecký pracovník na mnohých domácich a zahraničných projektoch v pozícii spoluriešiteľa alebo zodpovedného riešiteľa. V rokoch 1981 – 2006 bol zástupcom vedúceho RC ŠGÚDŠ, koncom roka 1995 jeho vedúcim. Od roku 2010 je vedúcim RC ŠGÚDŠ v Košiciach.

Ako inžiniersky geológ sa venuje predovšetkým zostavovaniu rôznych druhov inžinierskogeologických máp a máp geofaktorov životného prostredia mierok 1:10 000 – 1:100 000, registrácii svahových deformácií, príprave smerníc na zostavovanie inžinierskogeologických máp, monitorovaniu geofaktorov ŽP a v posledných rokoch aj environmentálnych záťaží. Okrem mnohých domácich viedol aj niekoľko zahraničných projektov (napr. DANREG, KOŠICE – ABIOTIC and BIOTIC PART of the ENVIRONMENT – projektový manažér subprojektu v ŠGÚDŠ; COST 625 Action a INTERREG IIIB – SISMA – projektový manažér v SR). Výsledky výskumných a prieskumných prác publikuje v domácich a zahraničných časopisoch (cca 100 publikácií) a prezentuje na rôznych sympóziách, konferenciách a workshopoch doma i vo svete, posudzuje rôzne domáce i zahraničné projekty, články, monografie, štúdie, diplomové a PhD. práce, vplyvy na ŽP (EIA).

Životopis

 • 1981: banský inžinier (Ing. s vyznamenaním) v odbore dobývanie ložísk nerastných surovín (21-01-8), špecializácia banská geológia na Katedre geológie a mineralógie Baníckej fakulty VŠT (dnes fakulta BERG Technickej univerzity) v Košiciach. Diplomová práca na tému: Vyhodnotenie štruktúrnych prvkov vo vybraných rezoch vápencového ložiska Včeláre.
 • 1992: kandidát geologických vied (CSc.) v odbore geologických vied – inžinierska geológia (12-03-9) na Katedre inžinierskej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dizertačná práca na tému: Inžinierskogeologické podmienky rozvoja severnej časti Košickej kotliny.
 • 1993: odborná spôsobilosť na vykonávanie geologických prác – geologický výskum, inžinierskogeologický prieskum, prieskum geologických faktorov ŽP (preukaz č. 469/1993 vydaný MŽP SR; platnosť do 18. 10. 2021).
 • 1996-1997: člen vedeckej rady Geologickej služby SR
 • 1997: zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na ŽP (EIA) podľa § 42 Zákona NR SR č. 127/1994 pre oblasť: 2b – geológia a 2u – ba­níctvo (podľa § 9 Vyhlášky MŽP SR č. 52/1995) pod č. 206/97-OPV (UNIKA Bratislava).
 • 2009: vedecký kvalifikačný stupeň (II a – samostatný vedecký pracovník, komisia SAV pre posudzovanie vedeckej činnosti zamestnancov, č. 761/2009)
 • 2010 – dodnes: vedúci RC ŠGÚDŠ v Košiciach, člen vedeckej rady ŠGÚDŠ

Aktuálne projekty a spolupráca

 • Prevencia, prieskum a monitoring havarijných zosuvov – projekt MŽP SR na roky 2018 – 2023 (spoluriešiteľ geologickej úlohy)
 • Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky – projekt MŽP SR (udržateľnosť do roku 2020, spoluriešiteľ)
 • Udržateľnosť projektov sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR týkajúcich sa prieskumu a sanácií environmentálnych záťaží riešených v roku 2012 – 2015 – projekt MŽP SR (udržateľnosť do roku 2020, spoluriešiteľ)
 • Čiastkový monitorovací systém – Geologické faktory, subsystém 02 Tektonická a seizmická aktivita (zodp. riešiteľ za subsystém, spolupráca s Ústavom struktury a mechaniky hornín AV ČR v.v.i. v Prahe a Štátnou ochranou prírody SR – správou slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši); subsystém 01 Zosuvy a iné svahové deformácie (spoluriešiteľ); subsystém 06 Stabilita horninových masívov pod historickými objektmi (spoluriešiteľ) – projekt MŽP SR (od roku 1993)

Výskumné zameranie

 • regionálne inžinierskogeologické mapovanie/zostavovanie máp (1:10000 – 1:100000)
 • monitorovanie geofaktorov životného prostredia a environmentálnych záťaží
 • metodika zostavovania inžinierskogeologických máp (smernice MŽP)
 • 3D monitorovanie neotektonických/seizmoaktívnych zlomov v Západných Karpatoch
 • registrácia svahových deformácií

Kompetencie/zručnosti

 • riadenie domácich a zahraničných projektov, riadenie regionálneho centra ŠGÚDŠ

Profesionálne asociácie a redakčné rady časopisov

 1. Člen národnej skupiny IAEG
 2. Člen SAIG (člen výboru 2001-2006 a 2010-2014)
 3. Člen redakčnej rady časopisu Slovak Geological Magazine (2006-2008)
 4. Člen redakčnej rady časopisu Acta Montanistica Slovaca (2004-2005)
 5. Člen redakčnej rady časopisu Mineralia Slovaca (od 03/2001 – dodnes)

 

Ocenenia

 • Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2008 (Literárny fond – Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy) v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra za dielo: Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník (Ľ. Petro a kol.).
 • Cena Slovenskej geologickej spoločnosti za najvýznamnejšiu geologickú prácu za roky 2007 – 2008 v kategórii V – Práce z oblasti aplikovaného výskumu za prácu: Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník (Ľ. Petro a kol.).

Iné záujmy

 • turistika, cestovanie, záhrada, numizmatika, plávanie

 

 

5 najvýznamnejších prác

Briestenský, M., Rowberry, M. D., Stemberk, J., Stefanov, P., Vozár, J., Šebela, S., Petro, Ľ., Bella, P., Gaal, Ľ., Ormukov, Ch., 2015: Evidence of a plate-wide tectonic pressure pulse provided by extensometric monitoring in the Balkan mountains (Bulgaria). Geologica Carpathica, 66, 427-438.

Vojtko, R., Petro, Ľ., Benová, A., Bóna, J. & Hók, J., 2012: Neotectonic evolution of the northern Laborec drainage basin (northeastern part of Slovakia). Geomorphology, 138, 1, 276-294.

Petro, Ľ., Košťák, B., Stemberk, P. & Vlčko, J., 2011: Geodynamic reactions to recent tectonic events observed on selected sites monitored in Slovakia. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 8, 4 (164), 453-467.

Vlčko, J., Greif, V., Gróf, V., Jezný, M., Petro, Ľ. & Brček, M., 2009: Rock displacement and thermal expansion at historic heritage sites in Slovakia. Environmental Geology, 58, 1727-1740.

Petro, Ľ., Vlčko, J., Ondrášik, R. & Polaščinová, E., 2004: Recent tectonics and slope failures in the Western Carpathians. Engineering Geology, 74, 1-2, 103-112.

 

Riešené projekty (5 najvýznamnejších)

 • ČIASTKOVÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM – Geologické faktory, subsystém 02 Tektonická a seizmická aktivita (od roku 1993, zodp. riešiteľ subprojektu v SR)
 • CADSES INTERREG IIIB – SISMA (3B035) System Integrated for Security Management Activities to sa­feguard and protect historic centres from risks – Citizen as the first rescuer (7/2003-4/2007), projektový manažér za SR (PP9), člen Steering Committee
 • COST 625 Action 3D monitoring of active tectonic structures, (9/2000 – 2/2006), (člen Mana­ge­ment Committee za SR, člen Working Group for Monitoring and Instrumentation, zodp. riešiteľ projektu za SR
 • International Danreg Programme, subprojekt Map of Environmental Geohazards of Danube region 1:100000, trilaterálny project (Vienna-Bratislava-Bu­da­pest) (1993-2000), (zodp. riešiteľ subprojektu v rámci GS SR, editor mapy)
 • Košice – abiotic and biotic part of the envi­ron­ment, subprojekt Set of engineering geological maps at a scale of  1:25000, bilaterálny projekt (Slovensko – Luxembourg) (1996-1999), (zodp. riešiteľ subprojektu v rámci GS SR, editor máp)