Oddelenie: Oddelenie ATNS
Odbor: Odbor geológie
Pracovisko: Regionálne centrum Košice
Telefón: 055/6224315
Email: lubica.kovanicova@geology.sk
 
Zhrnutie

Ing. Ľubica Kovaničová  pracuje v Štátnom geologickom ústave D. Štúra od roku 2000. Má skúsenosti v oblasti výskumu technologického spracovania rudných a nerudných surovín, s výskumom čistenia vôd od toxických a ťažkých kovov

Životopis

 • 1981: inžiniersky titul (Ing.) v odbore úprava nerastných surovín (21-23-8) na Katedre úpravníctva a ochrany životného prostredia Baníckej fakulty Vysokej školy technickej (dnes fakulta BERG Technickej univerzity) v Košiciach. Diplomová práca na tému: Flotačná upraviteľnosť jemnozrnného podielu 0 – 1 mm získaného predrvením predbežného odpadu v Jelšave
 • 1981 – 1994: Geologický prieskum ako asistent VŠ – výskumný pracovník
 • 1994 – 1997: Slovenská geológia ako výskumný pracovník
 • 1997 – 2000: Geologická služba SR ako výskumný a vývojový pracovník
 • 2002: odborná spôsobilosť na vykonávanie technologických prác (preukaz č.14/2002 vydaný MŽP SR)
 • 2011: odborná spôsobilosť na vykonávanie geologického výskumu a ložiskového geologického prieskumu (preukaz č.12/2011 vydaný MŽP SR)
 • 2016: odborná spôsobilosť na vykonávanie geologického výskumu (preukaz č.12/2011 vydaný MŽP SR; platnosť do 17.05.2021).
 • 2000 – dodnes: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, samostatný výskumný a vývojový pracovník

Aktuálne projekty a spolupráca

Vývoj technológií v procese sanácie znečisteného prostredia

Potencionálne zdroje Si surovín na výrobu vysokočistého kremíka

Výskumné zameranie

 • Riešenie a spracovávanie výsledkov základného a aplikovaného technologického výskumu nerastných surovín
 • Špeciálne laboratórne práce – flotácia, gravitačné a elektromagnetické rozdružovanie
 • Špeciálne laboratórne práce – čistenie kontaminovaných vôd aplikáciou prírodných sorbentov a odpadových produktov z úpravy lignitu a výroby vápna

 

Kompetencie/zručnosti

 • Geologický základný a aplikovaný výskum spracovania nerastných surovín
 • Príprava ťažkých produktov vysokej čistoty kombináciou gravitačnej úpravy, elektromagnetickej separácie a ťažkých kvapalín
 • Úprava sklárskych pieskov flotačnou metódou
 • Sorpcia toxických kovov z vôd na prírodné sorbenty

 

Profesionálne asociácie

Člen Slovenskej asociácie ložiskových geológov

Publikované výstupy

Kovaničová Ľ., Čechovská K., 2004: Tourmaline Containing Rocks and Their Environmental Use, 8th Conference on Enviroment and Mineral Processing, 2004, s. 17-23.

Kovaničová Ľ., Tuček Ľ.,Bajtoš, P., 2012: Odstraňovanie rizikových zložiek z banských vôd prírodnými geologickými a odpadovými materiálmi, Progresívne technológie prieskumu, ťažby a úpravy nerastných surovín a ochrany životného prostredia, zborník prednášok, 2012, s. 180 – 189.

Riešené projekty

 • Komplexné zhodnotenie nerastných surovín Slovenska (1998 – 2002); spoluriešiteľ technologickej časti
 • Výskum aplikácie prírodných sorbentov pri odstraňovaní toxických a ťažkých kovov z prírodných vôd v objektoch pozostatkov banskej činnosti (2011 – 2014), riešiteľ
 • Výskum a overenie možností na elimináciu nebezpečných vlastností niektorých odpadových materiálov využitím metódy karbonatizácie (2015 – 2017); spoluriešiteľ technologickej časti
 • Strategické nerastné suroviny (2007 – 2011), riešiteľ technologickej časti
 • Turmalínovce, VP (1996 – 2000), riešiteľ technologickej časti