Oddelenie: Oddelenie špeciálnych laboratórií
Odbor: Odbor geológie
Pracovisko: Sídlo ŠGÚDŠ – Bratislava
Telefón: 02/59375384
Email: monika.kovacikova@geology.sk
 
Zhrnutie

V rokoch 1984 až  1989 absolvovala štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore základná a ložisková geológia.

Od septembra 1989 pracuje na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave na projektoch zameraných na petrografiu vulkanických hornín slovenských neovulkanických pohorí a na zákazkach  petrografického popisu kameniva podľa STN 932-3 pre TSÚS, ALAS, QUALIFORM  a ďalšie.

Životopis

  • 1980 – 1984:  Gymnázium Metodova, Bratislava
  • 1984 – 1989: Štúdium na  Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor : ložisková geológia. Téma diplomovej práce: Modelovanie ložiska Šobov s využitím matematických metód (školiteľ – RNDr. V. Oružinský, CSc.). Štúdium ukončené s vyznamenaním (RNDr.)
  • 1989 – 1996: Samostatný vedecký pracovník, Oddelenie regionálnej geológie, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava.
  • 1996 – súčasnosť: Samostatný vedecký pracovník, Oddelenie špeciálnych laboratórií, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava.

Aktuálne projekty

  • 17 13: Výskum geologickej stavby a zostavenie geologických máp v problematických územiach SR . Podúloha  A 04/14 : Paleovulkanická rekonštrukcia vulkanitov juhozápadnej časti pohoria Poľana.

Výskumné zameranie

  • Petrografia neovulkanických hornín

Kompetencie

  • Petrografický popis kameniva podľa STN 932-3 : 1999, STN 72 1179 : 2014
  • Petrografia neovulkanických hornín ( andezity a ryolity )

Profesijné asociácie

  • Slovenská geologická spoločnosť (1988 – súčasnosť), od roku 2011 – hospúodárka

 

Študijné pobyty

  • 1993,1994,1995,1996,1997: Graduate Summer School, TEMPUS project, Karlova Univerzita, Praha

Publikované výstupy

Šimon L., Macinská M., 1995: Nález diatomitu vo Vtáčniku. Geologické práce, Správy, č. 100, s. 77-79.

Dublan L. a kol., 1997: Vysvetlivky ku geologickej mape Poľany 1:50 000. GSSR, Vydavateľstvo Dionýza Štúra, Bratislava, 238 s.

Šimon L. A kol., 1997: Vysvetlivky ku geologickej mape Vtáčnika a Hornonitrianskej kotliny 1:50 000. GSSR, Vydavateľstvo Dionýza Štúra, Bratislava, 281 s.

Konečný V. a kol., 1998: Vysvetlivky ku geologickej mape Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca         (štiavnický stratovulkán) 1:50 000. GSSR, Vydavateľstvo Dionýza Štúra, Bratislava, 248 s. (1.diel)

Konečný V. a kol., 1998: Vysvetlivky ku geologickej mape Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca         (štiavnický stratovulkán) 1:50 000. GSSR, Vydavateľstvo Dionýza Štúra, Bratislava, s. 249 – 473  (2.diel)

Šimon, L., Kollárová V., Kováčiková M., 2011:  Paleovulkanická rekonštrukcia územia v juhovýchodnej           časti pohoria Poľana . Geologické práce, Správy, č. 118, s. 17-57.

Šimon, L., Kollárová V., Kováčiková M., Šimonová B., 2013: Paleovulkanická rekonštrukcia územia v severnej časti pohoria Poľana.Geologické práce, Správy, č. 121, s. 7-46.

Šimon, L., Kollárová V., Kováčiková M., Šimonová B., 2013: Geologické mapovanie vulkanitov východne od Kysliniek v pohorí Poľana. Geologické práce, Správy, č. 122, s. 57-77.

Hraško Ľ. a  kol., 2014: Výsledky geologickej úlohy Aktualizácia geologickej stavby problémových území Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000. Geologické práce, Správy.  č. 124, s. 7-66.

Kováčik M. a  kol., 2015:  Vysvetlivky ku geologickej mape Žiaru. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 420 s.

 

5 najvýznamnejších prác

Šimon L. a kol., 1997: Vysvetlivky ku geologickej mape Vtáčnika a Hornonitrianskej kotliny 1:50 000. GSSR, Vydavateľstvo Dionýza Štúra, Bratislava, 281 s.

Šimon, L., Kollárová V., Kováčiková M., 2011:  Paleovulkanická rekonštrukcia územia v juhovýchodnej        časti pohoria Poľana . Geologické práce, Správy, č. 118, s. 17-57.

Šimon, L., Kollárová V., Kováčiková M., Šimonová B., 2013: Paleovulkanická rekonštrukcia územia v severnej časti pohoria Poľana.Geologické práce, Správy, č. 121, s. 7-46.

Šimon, L., Kollárová V., Kováčiková M., Šimonová B., 2013: Geologické mapovanie vulkanitov východne od Kysliniek v pohorí Poľana. Geologické práce, Správy, č. 122, s. 57-77.

Hraško Ľ. a  kol., 2014: Výsledky geologickej úlohy Aktualizácia geologickej stavby problémových území Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000. Geologické práce, Správy.  č. 124, s. 7-66.