Oddelenie: Oddelenie ATNS
Odbor: Odbor geológie
Pracovisko: Regionálne centrum Košice
Telefón: 055/2213353
Email: katarina.cechovska@geology.sk
 
Zhrnutie

Ing. Katarína Čechovská pracuje v Štátnom geologickom ústave D. Štúra od roku 2000. Má skúsenosti v oblasti výskumu technologického spracovania rudných a nerudných surovín, s výskumom spracovania a druhotného využitia priemyselných odpadov karbonatizačnou metódou.

Životopis

 • 1984: inžiniersky titul (Ing.) v odbore úprava nerastných surovín (21-23-8) na Katedre úpravníctva a ochrany životného prostredia Baníckej fakulty Vysokej školy technickej (dnes fakulta BERG Technickej univerzity) v Košiciach. Diplomová práca na tému: Úpravnícke spracovanie elektrárenských popolčekov
 • 1984 – 1985: Geologický prieskum ako absolvent
 • 1985 – 1987: Geologický prieskum ako asistent
 • 1987 – 1988: Geologický prieskum ako samostatný laboratórny technik
 • 1988 – 1994: Geologický prieskum ako výskumný pracovník I.
 • 1994 – 1997: Slovenská geológia ako výskumný pracovník II.
 • 1997 – 2000: Geologická služba SR ako výskumný a vývojový pracovník
 • 2002: odborná spôsobilosť na vykonávanie technologických prác (preukaz č.15/2002 vydaný MŽP SR)
 • 2011: odborná spôsobilosť na vykonávanie geologického výskumu a ložiskového geologického prieskumu (preukaz č.11/2011 vydaný MŽP SR)
 • 2016: odborná spôsobilosť na vykonávanie geologického výskumu (preukaz č.11/2011 vydaný MŽP SR; platnosť do 17.05.2021).
 • 2000 – dodnes: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, samostatný výskumný a vývojový pracovník

Aktuálne projekty a spolupráca

Vývoj technológií v procese sanácie znečisteného prostredia

Potencionálne zdroje Si surovín na výrobu vysokočistého kremíka

  

Výskumné zameranie

 • Riešenie a spracovávanie výsledkov základného a aplikovaného technologického výskumu nerastných surovín
 • Špeciálne laboratórne práce – flotácia, gravitačné a elektromagnetické rozdružovanie
 • Špeciálne laboratórne práce – minerálna sekvestrácia CO2

Kompetencie/zručnosti

 • Geologický základný a aplikovaný výskum spracovania nerastných surovín
 • Analýza zrnitostného zloženia na laserovom mikroanalyzátore MS 3000
 • Minerálna karbonatizácia vo vysokotlakovom reaktore Parr 4540

 

Profesionálne asociácie

Člen Slovenskej asociácie ložiskových geológov

 

Publikované výstupy

 • Derco, J.; Tuček, Ľ.; Čechovská, K.; Németh, Z.; Derco, J.ml; 2009. Závislosť technologických vlastností grafitonosných hornín od stupňa ich metamorfózy. Mineralia Slovaca 41/3, 267 – 274.
 • Tuček, Ľ.; Radvanec, M.; Derco, J.; Čechovská, K.; Németh, Z.; Šťastný, P.; Nejedlík, P.; Hraško, Ľ.; 2011. Likvidácia CO2 použitím popolčeka trosky a eternitovej krytiny. Meteorologický časopis. 14/1, 3 –10.
 • Tuček, Ľ.; Čechovská, K.; Derco, J.; Nováková, J.; 2013. Minerálne zloženie karbonatizovaných produktov likvidácie CO2 zistené prepočtom z rtg. difrakčného a chemického rozboru. Mineralia Slovaca 45/3, 143 – 151.
 • Tuček, Ľ.; Čechovská, K.; Radvanec, M.; Németh, Z.; Derco, J.; 2014. Likvidácia CO2 karbonatizáciou: Porovnanie sekvestračného potenciálu chrómovo-horečnatého odpadového materiálu a vybraných horninových typov. Mineralia Slovaca 46/3-4, 81 – 116.
 • Tuček, Ľ.; Rapant, S.; Čechovská, K.; Németh, Z.; Zvýšenie kvality pitnej vody pridaním karbonátových hornín do nízko mineralizovanej podzemnej vody: návrh riešenia pre okres Krupina. 2017. Mineralia Slovaca 49/1, 95 – 111.

Riešené projekty

 • Komplexné zhodnotenie nerastných surovín Slovenska (1998 – 2002); spoluriešiteľ technologickej časti
 • Kvalitatívne parametre vybraných geol. štruktúr, vhodných pre ukladanie CO2 (2007 – 2011);
 • Stanovenie optimálnych podmienok trvalej likvidácie CO2 metódou minerálnej sekvestrácie (2011 – 2013); riešiteľ
 • Potenciálne zdroje surovín na výrobu kovového horčíka (2013 – 2016); spoluriešiteľ technologickej časti
 • Výskum a overenie možností na elimináciu nebezpečných vlastností niektorých odpadových materiálov využitím metódy karbonatizácie (2015 – 2017); spoluriešiteľ technologickej časti