Oddelenie: Oddelenie špeciálnych laboratórií
Odbor: Odbor geológie
Pracovisko: Sídlo ŠGÚDŠ – Bratislava
Telefón: 02/59375376
Email: jan.bilohuscin@geology.sk
 
Zhrnutie

V roku 2017 získal doktorát z jadrovej chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas vedeckého pôsobenia na viacerých inštitúciách sa zameriaval na separáciu, stanovenia a analýzu rádioaktívnych a stabilných izotopov.

V súčasnosti pracuje na Štátnom geologickom ústave D. Štúra v Bratislave na projektoch zameraných na geochemickú analýzu vzoriek vôd, na ktorých participuje vykonávaním analýz stabilných izotopov v Laboratóriu izotopovej geológie na Oddelení špeciálnych laboratórií.

Životopis

 • 2008 – 2011: Bakalaráske štúdium (Bc., ISCED stupeň 6). Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor  biochémia/jadrová chémia.
 • 2011 – 2013: Magisterské štúdium (Mgr., s vyznamenaním, ISCED stupeň 7). Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor jadrová chémia

Téma diplomovej práce: Stanovenie plutónia a stroncia v moči pomocou sorbentov molekulárneho rozpoznávania.

 • 2013 – 2017: Doktorandské štúdium (PhD., ISCED stupeň 8). Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor jadrová chémia

Téma dizertačnej práce: Sekvenčné stanovenie významných ekotoxických rádionuklidov vo vzorkách rádioaktívnych odpadov

 • 2016 – súčasnosť: Samostatný vedecký pracovník, Oddelenie špeciálnych laboratórií, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava.

Aktuálne projekty

 • 01 17: Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd SR
 • 11 16: GeoPLASMA – CE
 • 05 18: Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky – I. časť
 • 09 16: Geotermálny vrt GTP-1 Piešťany
 • 10 12: Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky
 • 13 16: Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska

Výskumné zameranie

 • Izotopová geológia

Kompetencie

 • Analýza stabilných izotopov v prírodných vzorkách
 • Kalibrácia a údržba prístrojov, vývoj metodík, kontrola prevádzky

Profesijné asociácie

 • Slovenská nukleárna spoločnosť (2011 – súčasnosť)
 • Slovenská chemická spoločnosť (2014 – súčasnosť)

Pracovné stáže

 • Október 2015 – Február 2016: Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice V2, oddelenie bezpečnostných meraní a spektrometrie
 • Február 2015 – September 2015: Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor Nórskych grantov a Grantov EHP

Ocenenia

 • Cena Slovenskej nukleárnej spoločnosti za najlepšiu diplomovú prácu v odbore (2013)
 • Držiteľ Grantu UK pre výskum mladých vedcov (2014)

5 najvýznamnejších prác

Dulanská, S., Remenec, B., Bilohuščin, J., Mátel, Ľ., Bujdoš, M. 2017: Development of 126Sn separation method by means of anion exchange resin and gamma spectroscopy. Applied Radiation and Isotopes. 123:128-132

Dulanská, S., Bilohuščin, J., Remenec, B., Mátel, Ľ., Silliková V. 2016: Sequential determination of 93Zr, 94Nb, 99Tc and 126Sn in radioactive waste using anion exchange resin TEVA® resin. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 309:685–689

Dulanská, S., Bilohuščin, J., Remenec, B., Mátel, Ľ., Darážová Ľ. 2015: Determination of 126Sn in radioactive waste using TEVA® resin and gamma spectrometry. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 304:1093-1097

Dulanská, S., Bilohuščin, J., Remenec, B., Galanda D., Mátel, Ľ. 2015: Determination of 239Pu, 241Am, 90Sr in urine using pre-filter material and combined sorbents AnaLig®Pu-02, AnaLig®Sr-01, DGA® Resin Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 304:127-132

Dulanská, S., Bilohuščin, J., Remenec, B., Labaška, M., Horváthová, B., Mátel, A. 2013: Rapid determination of 239Pu in urine samples using molecular recognition technology product AnaLig®Pu-02 gel. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 298:439-442