Vysvetlivky
k základnej hydrogeologickej
a hydrogeochemickej mape
Žiarskej kotliny v mierke 1 : 50 000

Erika KOVÁČOVÁ, Jozef KORDÍK, Natália BAHNOVÁ,
František BOTTLIK, Miloš GREGOR, Daniel MARCIN,
Juraj MICHALKO, Slavomír MIKITA, Ladislav ŠIMON
Príloha 1. Základná hydrogeologická mapa Žiarskej kotliny v mierke 1 : 50 000

Príloha 2. Základná hydrogeochemická mapa Žiarskej kotliny v mierke 1 : 50 000

Príloha 3. Zoznam dokumentovaných výverov podzemnej vody s jednorazovým zameraním výdatnosti a vybraných fyzikálno-chemických parametrov

Príloha 4. Zoznam dokumentovaných hydrogeologických vrtov

Príloha 5. Zoznam hydrogeologických vrtov s výsledkami pozorovaní hladín (piezometrických úrovní)

Príloha 6. Zoznam dokumentovaných hydrogeologicky významných objektov

Príloha 7. Mapy hydrogeologickej dokumentácie v mierke 1 : 25 000 na podklade listokladu máp mierky 1 : 10 000

Príloha 8. Hydrogeochemické izolíniové mapy

Príloha 9. Chemické analýzy podzemných vôd

Príloha 10. Fyzikálno-chemické rozbory vôd