Vysvetlivky
k základnej hydrogeologickej
a hydrogeochemickej mape
pohoria Žiar v mierke 1 : 50 000

Radovan ČERNÁK, Jozef KORDÍK, František BOTTLIK,
Milan HAVRILA, Jaromír HELMA, Milan KOHÚT,
Ladislav ŠIMON
Príloha 1. Základná hydrogeologická mapa pohoria Žiar v mierke 1 : 50 000

Príloha 2. Základná hydrogeochemická mapa pohoria Žiar v mierke 1 : 50 000

Príloha 3. Zoznam zdokumentovaných výverov podzemnej vody s jednorazovým zameraním výdatnosti
a vybraných fyzikálno-chemických parametrov

Príloha 4. Zoznam zdokumentovaných výverov podzemnej vody s dlhodobým zameraním výdatnosti
a vybraných fyzikálno-chemických parametrov

Príloha 5. Zoznam zdokumentovaných hydrogeologických vrtov

Príloha 6. Zoznam hydrogeologicky významých objektov

Príloha 7. Výsledky chemických rozborov vzoriek podzemnej vody využitých pri zostavovaní hydrogeochemickej mapy

Príloha 8. Mapy hydrogeologickej dokumentácie v mierke 1 : 25 000