Vysvetlivky
k základnej hydrogeologickej
a hydrogeochemickej mape
západnej časti Veľkej Fatry
v mierke 1 : 50 000

Peter MALÍK, Jozef KORDÍK,
Erika KOVÁČOVÁ, František BOTTLIK
Príloha 1. Základná hydrogeologická mapa západnej časti Veľkej Fatry v mierke 1 : 50 000

Príloha 2. Základná hydrogeochemická mapa západnej časti Veľkej Fatry v mierke 1 : 50 000

Príloha 3. Zoznam dokumentovaných hydrogeologických vrtov

Príloha 4. Zoznam dokumentovaných výverov podzemných vôd s jednorazovým zameraním výdatnosti
a vybraných fyzikálno-chemických parametrov

Príloha 5. Zoznam dokumentovaných výverov podzemných vôd s dlhodobým monitorovaním výdatnosti
a vybraných fyzikálno-chemických parametrov

Príloha 6. Mapy dokumentačných bodov v mierke 1 : 25 000 na podklade listokladu máp mierky 1 : 10 000

Príloha 7. Chemické analýzy podzemných vôd

Príloha 8. Mapy izolínií vybraných ukazovateľov