Vysvetlivky
k základnej hydrogeologickej
a hydrogeochemickej mape
Turčianskej kotliny v mierke 1 : 50 000

Juraj MICHALKO, František BOTTLIK,
Jozef KORDÍK, Jozef HÓK
Príloha 1. Základná hydrogeologická mapa Turčianskej kotliny v mierke 1 : 50 000

Príloha 2. Základná hydrogeochemická mapa Turčianskej kotliny v mierke 1 : 50 000

Príloha 3. Zoznam dokumentovaných výverov podzemných vôd s jednorazovým zameraním výdatnosti
a vybraných fyzikálno-chemických parametrov

Príloha 4. Zoznam dokumentovaných výverov podzemných vôd s dlhodobým zameraním výdatnosti
a vybraných fyzikálno-chemických parametrov

Príloha 5. Zoznam dokumentovaných hydrogeologických vrtov

Príloha 6. Zoznam hydrogeologických vrtov s výsledkami pozorovaní hladín

Príloha 7. Zoznam hydrogeologicky významých objektov

Príloha 8. Mapy hydrogeologickej dokumentácie 1 : 25 000

Príloha 9. Chemické analýzy podzemných vôd

Príloha 10. Mapy izolínií vybraných ukazovateľov