Výsledky projektu

METODICKÉ PRÍSTUPY RIEŠENIA PROJEKTU

V prvej fáze riešenia sa vykoná spracovanie informačného prehľadu o súčasnom stave podzemných vôd na území Slovenskej republiky, o dostupných publikovaných materiáloch podávajúcich tieto hodnotenia, analýza spôsobu bilancovania množstiev podzemných vôd, návrhy na zmeny a doplnky v bilančných metódach. Bude realizovaná inventarizácia výmerov, stanovujúcich prírodné zdroje a využiteľné množstvá podzemných vôd, schválených Komisiou pre klasifikáciu zdrojov a zásob podzemných vôd MŽP SR (predtým Federálního ministerství hospodářství ČSSR/ČaSFR), s dôrazom na dátum výpočtu, resp. stanovenia množstiev a ich spracovanie do databázy. V nadväznosti na to budú rešeršne spracované hodnotenia stavu klímy v Strednej Európe a na území Slovenska a scenárov jeho vývoja podľa výsledkov IPCC a extrahovanie dát relevantných pre formovanie sa množstiev podzemných vôd, ako aj rešeršné spracovanie prác o klimatických pomeroch v Strednej Európe a na území Slovenska podľa výsledkov geologických výskumov s dôrazom na geológiu kvartéru a výskum klimatického vývoja za posledných 10 000 a 100 000 rokov, s tvorbou klimatickej časovej osi pre územie Slovenskej republiky, s tvorbou priestorovej databázy retenčných vlastností pôd v priemerných a extrémnych klimatických podmienkach glaciálov/interglaciálov (štadiálov/interštadiálov). Za obdobie posledných uplynulých ~100 rokov budú tiež v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) zhodnotené trendy z klimatického monitoringu a monitorovania hladín podzemných vôd, vzťah časových sérií hladín podzemných vôd a výdatností zdrojov podzemných vôd pozorovaných SHMÚ k zisteným klimatickým zmenám. Ďalšia fáza riešenia by mala priniesť priestorové modely tvorby efektívnych zrážok na Slovensku v rozličných klimatických situáciách, modely infiltračného vsaku a schopnosti formovania zásob podzemných vôd pre typické pôdne druhy rozšírené na Slovensku a typické meteorologické a morfologické situácie. Po odladení a verifikácii modelových riešení podľa skutočných prietokov a stavov hladín by mal byť tento priestorový infiltračný model aplikovaný pre rozličné klimatické situácie podľa klimatických scenárov (IPCC a iné; paleoklimatické scenáre pre obdobie holocénu, pleistocénu a pliocénu). Pre jednotlivé časové obdobia historických výpočtov množstiev podzemných, ako aj pre jednotlivé regióny s týmito výpočtami by mali byť vytvorené príslušné prepočtové koeficienty a na ich základe vytvorený expertný geografický informačný systém s funkciami prehľadu v súčasnosti platne schválených (Ministerstvom životného prostredia) využiteľných množstiev a prírodných zdrojov podzemných vôd s dátumom ich schválenia, koeficientom zmeny množstiev od tohto dátumu k súčasnosti, a prognózami ďalších zmien pri aplikácii medzinárodných klimatických scenárov na jednotlivé hydrogeologické rajóny a administratívne okresy územnosprávneho členenia Slovenskej republiky s výnimkou územia Bratislavského samosprávneho kraja.

VÝSLEDKY PROJEKTU


Časový nástup riešenia mal v dôsledku odstraňovania formálnych diskrepancií sklz voči pôvodnému harmonogramu. V súčasnosti môžeme konštatovať spracovanie informačného prehľadu o súčasnom stave podzemných vôd na území Slovenskej republiky v prostredí GIS, ako aj prvé informácie o vzťahu trendov časových sérií výdatností zdrojov a hladín podzemných vôd pozorovaných SHMÚ k zisteným klimatickým zmenám, pri konfrontácii so stredoeurópskymi klimatickými pomermi podľa výsledkov kvartérnegeologických výskumov a pripravili sme on-line aplikáciu na výpočet vplyvu teploty na rozdelenie efektívnych zrážok.

PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV PROJEKTU


WORKSHOP O PREDBEŽNÝCH VÝSLEDKOCH (MÁJ 2010, BANSKÁ ŠTIAVNICA):

V máji 2010 v Banskej Štiavnici sa uskutočnil Workshop o predbežných výsledkoch riešenia projektu. Podujatie sa konalo v priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici. Fotografie z workshopu sú dostupné v našej Fotogalérii. Dokumenty súvisiace s workshopom si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie.


KONFERENCIA O VÝSLEDKOCH RIEŠENIA PROJEKTU (NOVEMBER 2011, STARÁ LESNÁ):

V novembri 2011[/b] v Starej Lesnej sa uskutočnila Konferencia o výsledkoch riešenia projektu. Fotografie z konferencie sú dostupné v našej Fotogalérii. Dokumenty súvisiace s konferenciou si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie.Najnovšie súbory na stiahnutie

bullet Konferencia o výsledkoch riešenia projektu 2011 - zborník  
expand/close
bullet Konferencia o výsledkoch riešenia projektu 2011 - prezentácie  
expand/close