O projekte

Cieľom projektu „Výskum dopadu klimatickej zmeny na dostupné množstvá podzemných vôd v SR a vytvorenie expertného GIS“ bolo vytvorenie expertného geografického informačného systému s prognózou vývoja využiteľných množstiev podzemných vôd pre scenáre klimatickej zmeny v mikroregiónoch. Cieľmi jeho jednotlivých aktivít boli:

● Hodnotenie súčasného stavu podzemných vôd na Slovensku a inventarizácia výmerov množstiev podzemných vôd vystavených Ministerstvom životného prostredia SR;

● Rešeršné spracovanie hodnotení stavu klímy v Strednej Európe a na území Slovenska a scenárov jeho vývoja podľa výsledkov IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change – Medzivládny panel pre klimatické zmeny), a spracovanie prác o klimatických pomeroch v Strednej Európe a na území Slovenska podľa výsledkov geologických výskumov;

● Tvorba jednorozmerných a priestorových matematických modelov tvorby efektívnych zrážok a infiltračného vsakovania – tvorby podzemných vôd v rozličných klimatických situáciách;

● Aplikácia matematických modelov s reálnymi dátami, ich verifikácia a spätná kalibrácia.

● Zostavenie geografickej databázy výsledkov modelových riešení, zistených trendov a prognózovaných trendov zmien hladín a výdatností podzemných vôd pre hodnotené územie samosprávnych krajov a

● Softvérové úpravy expertného geografického informačného systému o vplyve klimatických zmien na dostupné množstvá podzemnej vody v dotknutých samosprávnych krajoch Slovenska pre jeho zverejnenie, bez nutnosti inštalácie špeciálnych softvérov.


Najnovšie súbory na stiahnutie

bullet Konferencia o výsledkoch riešenia projektu 2011 - zborník  
expand/close
bullet Konferencia o výsledkoch riešenia projektu 2011 - prezentácie  
expand/close