Samostatný výskumný a vývojový pracovník
Department: Department of Raw Minerals and Geophysics
Section: Division of Geology
Workplace: Regional Centre Košice
Phone: 055/6250048
Email: pavel.baco@geology.sk
 
Zhrnutie

Od roku 1980 pracuje v oblasti ložísk rudných a nerudných nerastných surovín hlavne v neovulkanických oblastiach Západných Karpát. Intenzívnejšie sa venoval problematike šlichového prieskumu doma i v zahraničí.

V súčasnosti pracuje v Štátnom geologickom ústave D. Štúra, RC Košice na projektoch zameraných na nerastné suroviny.

Životopis

 • 1975 – 1980: vysokoškolské štúdium – Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor základná a ložisková geológia. Téma diplomovej práce: Rádioaktivita šlichov z veporidného kryštalinika.
 • 1980 – súčasnosť: Geologický prieskum, n. p. (1980-1989); Geologický prieskum, š. p. (1989-1994), Slovenská geológia, š. p. (1994-1995); Geologická služba SR (1996-2000); Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – RC Košice, (2000-súčasnosť) – samostatný výskumný a vývojový pracovník, Oddelenie nerastných surovín a Geofyziky, počas celej doby praxe vykonávané práce súvisiace s vyhľadávaním ložisk nerastných surovín na území Slovenska i v zahraničí.

Riešené projekty zo zdrojov MŽP SR (výber)

 • Merník – Hg rudy (1984-1985) – zodpovedný riešiteľ
 • Byšta – Au, Ag (1989-1998) – zodpovedný riešiteľ
 • Reinterpretácia šlichového prieskumu na území Slovenska (1998-2004) – zodpovedný riešiteľ
 • Environmentálne strategické suroviny (2007 – 2011) – zodpovedný riešiteľ
 • Kritické nerastné suroviny (2011 – 2013) – zodpovedný riešiteľ
 • Potenciálne zdroje na výrobu kovového horčíka (2013 – 2016) – zodpovedný riešiteľ
 • Kritické nerastné suroviny II (2014 – 2016) – zodpovedný riešiteľ
 • Potenciálne zdroje na výrobu vysokočistého kremíka (2016 – súčasnosť) – zodpovedný riešiteľ

Riešené projekty zo zdrojov MŠ SR (výber)

 • Interpretácia výsledkov šlichovej prospekcie. (2000 – 2001) – zodpovedný riešiteľ
 • Šlichový výskum vonkajšieho flyšového pásma Západných Karpát. (2002 – 2003) – zodpovedný riešiteľ

Riešené projekty zo zdrojov MZV SR

 • Project ACU/2004/02/MN/10 Platinum-group and rare-earth element mineralizations of Western Mongolia: a regional resource assessment (2004 – 2006) – spoluriešiteľ

Riešené projekty zo súkromných zdrojov domácich a zahraničných investorov (výber)

 • Vyhľadávanie ložísk zlata v prostredí východoslovenských neovulkanitov – Ruská Bystrá; Trstenné pri Hornáde – Veľký Milič, (2006 – 2010) – zodpovedný riešiteľ; investor Bellmin s.r.o.; St Stephan Gold s.r. o., Ortac Ltd.
 • Brehov – drahokovové mineralizácie (2010 – 2012) – zodpovedný riešiteľ; investor GEOTECHNIK Consulting s.r.o.

Pracovné zameranie

 • Ložiská rudných a nerudných surovín v neovulkanických oblastiach západných Karpát
 • Šlichový prieskum

Kompetencie

 • Ložiskové geologické mapovanie neovulkanických oblastí Západných Karpát
 • Hodnotenie ložísk kritických NS
 • Realizácia a interptretácia šlichového prieskumu

Profesijné asociácie

 • Slovenská asociácia ložiskových geológov (2000 – súčasnosť)

Študijné pobyty

 • December 1996: Postgraduálny kurz na Technische Universität Bergakademie Freiberg, kurz z ložiskovej geologie; 3. Freiberg Short Course in Economic Geology on „Epithermal Systems and Gold Minerallisations in Volcanic Arcs, Freiberg, Lektori: Dr. Jeffrey W. Hedenquist, Dr. Antonio Arribas Jr., Prof. Dr. Peter Herzig.

Publikované výstupy

6 najvýznamnejších prác

Bačo, P., Kaminská, Ľ., Lexa, J., Pécskay, Z., Bačová, Z. & Konečný, V., 2017: Occurrences of Neogene Volcanic Glass in the Eastern Slovakia – Raw Material source for the Stone Industry. Anthropologie, LV/1-2, p. 207-230,

Bakos, F., Chovan, M., Žitňan, P., Bačo P., Bahna, B., Bednárová, S., Bednár, R., Ferenc, Š., Finka, O., Gargulák, M., Hrašková, E., Hvožďara, P.†, Jeleň, S., Kamhalová, M., Kaňa, R., Knésl, J. †, Križáni, I. †, Labuda, J., Lalinský, T., Maťo, Ľ., Miklovič, J., Mikuš, T., Ondrus, P., Pauditš, P., Soják, M., Sombathy, L., Šály, J.,  2017: Zlato na Slovensku, Gold in Slovakia – Sprievodca  zlatou históriou a náleziskami na našom území, II. vydanie, Vydavateľstvo LÚČ, Bratislava, 432 s. ISBN 978-80-8179-097-3

Bačo, P.,  Dzurenda, Š., Holický, I., Hvožďara, P., Križáni, I., Repčiak, M., Bačová, Z.  – Bakos, F. – Ondíková, H. 2015: Reinterpretation of Panned Concentrates Exploration at the Territory of Slovakia. Slovak Geological Magazine, Bratislava, 15, 2, p. 39 – 86. ISSN 1335-096X

Bačo, P., Bačová, Z., Németh, Z., Repčiak, M. 2015: Potential Occurrence of Selected, Mainly Critical Raw Materials at the Territory of the Slovak Republic in Respect to EU Countries Needs. Slovak Geological Magazine, Bratislava, 15, 2, p. 87 – 120. ISSN 1335-096X

Bačo, P., Bakos, F., Chovan, M., Lexa, J., Vojtko, R. a Delgertsogt, B., 2013: Potenciálne možnosti výskytu rozsypov minerálov Zr, REE a Nb-Ta v oblasti Khaldzan Buregtey (západné Mongolsko) na základe výsledkov šlichovej prospekcie, Zborník z mineralogicko-petrologickej konferencie MinPet 2013, Bratislava, s. 6 -9, ISBN 978-80-223-3395-3

Lexa, J., Bačo, P., Chovan, M., Petro, M., Rojkovič, I.,  Tréger, M., 2004: Metalogenetická mapa Slovenskej republiky, M 1 : 500 000, Vyd. MŽP SR, Bratislava.