INSPIREINfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe je iniciatívou Európskej komisie. Smernica vstúpila do platnosti v roku 2007 s cieľom vytvoriť európsky legislatívny rámec potrebný na vybudovanie európskej infraštruktúry priestorových informácií. Stanovuje všeobecné pravidlá pre vybudovanie tejto infraštruktúry predovšetkým na podporu environmentálnych politík a politík, ktoré majú dopad na životné prostredie. Hlavným cieľom INSPIRE je zabezpečiť sprístupnenie veľkého množstva kvalitných a štandardizovaných priestorových informácií na úrovni Spoločenstva a na všetkých úrovniach členských štátov.

V zmysle zákona 3/2010Z.z. (NIPI) je ŠGÚDŠ povinná osoba. Zoznam povinných osôb vedie MŽP SR. Jeho hlavným cieľom je transparentná organizačná podpora implementácie Inspire v SR. Tá spočíva v aktuálnom prehľade dotknutých subjektov a identifikácii gestorstva jednotlivých Inspire tém.

ŠGÚDŠ je evidovaná ako zodpovedná osoba za nasledovnú tému:

Príloha: 2             Téma: 4               Názov: Geológia

ŠGÚDŠ je evidovaná spoločne s Hlavným banským úradom ako zodpovedná osoba za nasledovné témy:

Príloha: 3             Téma: 20             Názov: Zdroje energie
Príloha: 3             Téma: 21             Názov: Zdroje nerastných surovín

Zoznam INSPIRE služieb poskytovaných ŠGÚDŠ:

Vyhľadávacie služby
Zobrazovacie služby
Ukladacie služby

banerINSPIRE_sj