Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na 13 socio-ekonomicky významných lokalitách: Babín, Liptovská Štiavnica, Mojšova Lúčka, Lodno, Brehy – Močarina, Lipovany 2, Orovnica, Krivany, Matysová, Bajerovce 1, Rožkovany, Vyškovce, Bardejov – Postajok, Gróner.

Zodpovedný riešiteľ: E. Mašlár

Termín splnenia úlohy / projektu: 31.1.2019

Forma výstupu: Záverečná správa geologickej úlohy