Obsah

Kordík, J., Slaninka, I., Bodiš, D., Bottlik, F., Černák, R., Dananaj, I., Demko, R., Fričovská, J., Fričovský, B., Gluch, A., Jankulár, M., Jelínek, R., Lenhardtová, E., Mašlárová, I., Repková, R. a Zlocha, M.
Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky v rokoch 2012 – 2018
Monitoring of environmental loads at selected sites in the Slovak Republic in 2012 – 2018
3
Nagy, A. a Martinský, L.
50 rokov od XXIII. medzinárodného geologického kongresu, 1968, Praha, Československo
50 years since XXIII International Geological Congress, 1968, Prague, Czechoslovakia
61
Fordinál, K., Nagy, A., Maglay, J. a Malík, P.
Československo na  prehľadných geologických mapách
Czechoslovakia on general geological maps
107
Jubileá
Žec, B.: RNDr. Jaroslav Lexa, CSc., oslávil 75 rokov123
Žec, B.: Pripomienka jubilea 75 rokov doc. RNDr. Michala Kaličiaka, CSc.127
Boorová, D. a Olšavský, M.: RNDr. Milan Havrila – životné jubileum130
Michalko, J.: Peter Malík má 60133
Malík, P.: RNDr. Juraj Michalko, CSc., šesťdesiatročný135
Wagner, P.: Jubileum RNDr. Pavla Liščáka, PhD.138
Spomienky
Žec, B.: Spomienka na RNDr. Ota Fusána, DrSc.141
Plašienka, D., Soták, J. a Michalík, J.: Spomíname na Róberta Marschalka143