SEGH

Chemické zloženie podzemných vôd a relatívna úmrtnosť na onkologické ochorenia v Slovenskej republike

Stručná správa 30.10.2015, Aktivita A5 “Environmentálna analýza”

Abstrakt

Predkladaný príspevok sa zaoberá analýzou vzťahu medzi chemickým zložením podzemných / pitných vôd a úmrtnosťou na onkologické ochorenia v Slovenskej republike (MOD). Primárne dáta tvorí celoslovenská databáza chemických analýz podzemných vôd 20339 chemických analýz, 34 chemických prvkov/zlúčenín/parametrov) a dáta o MOD (17 zdravotných indikátorov) za obdobie 10 rokov (1994-2003). Chemické a zdravotné dáta boli zjednotené a vyjadrené v jednotnej forme priemerných hodnôt pre 2883 obcí Slovenska, za účelom štatistickej analýzy. Pearsonova a Spearmanova korelácia ako aj metóda umelých neurónových sietí (ANN) boli použité pre hľadanie vzťahov medzi chemickým zložením podzemných/pitných vôd a MOD. Identifikované boli najvplyvnejšie chemické prvky vo vzťahu k MOD a ich limitné hodnoty (maximálne prípustné, minimálne potrebné a optimálne). Na základe výsledkov výpočtov neurónových sietí bolo určených nasledovných 8 chemických prvkov/parametrov v podzemných vodách s najväčším vplyvom na MOD: Ca+Mg (mmol l-1), Ca, Mg, MIN, Cl, HCO3, SO4 a NO3. Najvýznamnejší vzťah medzi MOD a obsahmi chemických prvkov v podzemných vodách bol zdokumentovaný pre Ca+Mg (mmol.l-1), Ca a Mg.  Pri nízkych (deficitných) obsahoch týchto troch parametrov podzemných/pitných vôd pozorujeme zvýšenú MOD. Ako limitné hodnoty pre najvplyvnejšie chemické prvky/parametre v podzemných vodách boli stanovené nasledovné obsahy: Ca+Mg 1.73 – 5.85 mmol l-1, Ca 60.5 – 196.8  mg l-1 and Mg 25.6 – 35.8 mg l-1. Pri uvedených limitných obsahoch bola dosiahnutá najnižšia MOD v Slovenskej republike. Stanovené limitné obsahy sú v porovnaní so Slovenskou normou pre pitnú vodu dva krát vyššie.

Plné znenie správy: A5_strucna sprava_okt 2015

 

Aktivita A6 – Vypracovanie návrhu opatrení

Formulárové spracovanie príčin – účinkov – opatrení

Katalógový list predstavuje súhrnnú informáciu pre hodnotený chemický prvok / parameter z pohľadu:

- toxických účinkov na ľudský organizmus (v dôsledku nadbytku alebo deficitu) a minimálne rizikové úrovne (ak sú známe),

- úrovne koncentrácií v geologickom prostredí Slovenskej republiky (v podzemných vodách  a pôdach) a zdroje ich pôvodu (prírodné/antropogénne).

 

 

Spracovanie limitných hodnôt pre environmentálne indikátory

Stručná správa 22.09.2015, Aktivita A5 “Environmentálna analýza”

 

Medzinárodná konferencia SEGH 2015

V dňoch 22.-26. jún 2015 bol v rámci projektu Geohealth organizovaný 31. ročník medzinárodnej konferencie SEGH 2015, kde boli prezentované výsledky projektu.

Oficiálnym jazykom konferencie bol anglický jazyk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke konferencie www.geology.sk/geohealth/segh-conference-2015. Príspevky riešiteľského kolektívu prezentované formou prednášky a posterov si môžete pozrieť v zborníku konferencie tu.

 

Monitorovacia misia Apríl 2015

V dňoch 22-24 Apríl 2015 bola uskutočnená monitorovacia misia na projektoch Life+

riešených Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra

Prezentácia projektu Geohealth (len v anglickom jazyku)

GEOHEALTH_monitoring visit_April2015_1st part, GEOHEALTH_monitoring visit_April2015_2nd part

 
loga
 

Náhodná fotografia

20150625_110238-11
 

Aktuality

 

Vyhľadávanie

 

Newsletter


 

Návštevnosť

Dnes: 0
Online: 0
Celkom: 26013