CO2NET-EAST

Slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - WAbatement – Zníženie, obmedzenie

Redukcia množstva alebo intenzity emisií či iného znečistenia

Reduction in the degree or intensity of emissions or other pollutants.

Absorption – Absorpcia

Chemické alebo fyzikálne zachytenie molekúl do objemu pevnej látky alebo kvapaliny, pričom vznikne buď roztok, alebo zmes

Chemical or physical take-up of molecules into the bulk of a solid or liquid, forming either a solution or compound.

Acid gas – Kyslý plyn

Akákoľvek zmes plynov, ktoré sa po rozpustení vo vode menia na kyselinu (myslí sa tým hlavne H2S + CO2)

Any gas mixture that turns to an acid when dissolved in water (normally refers to H2S + CO2 from sour gas).

Adsorption – Adsorpcia

Zachytenie molekúl na povrchu pevnej látky alebo kvapaliny

The uptake of molecules on the surface of a solid or a liquid.

Anthracite – Antracit

Uhlie s najvyšším obsahom uhlíka, v najvyššom štádiu preuhoľnenia a teda uhlia najvyššej kvality

Coal with the highest carbon content and therefore the highest rank.

Anticline – Antiklinála

Zvrásnené geologické vrstvy vypuklé smerom nahor

Folded geological strata that is convex upwards.

Aquifer – Akvifer

Geologická štruktúra obsahujúca vodu a s dostatočnou permeabilitou, umožňujúcou pretekanie. Akvifer je ohraničený nepriepustnými horninami.

Geological structure containing water and with significant permeability to allow flow; it is bound by seals.


Basalt – Bazalt

Typ bázickej vyvrelej horniny, ktorá je spravidla produktom vulkanickej erupcie

A type of basic igneous rock which is typically erupted from a volcano.

Biomass – Biomasa

Materiál získavaný z biosféry v súčasnosti.

Matter derived recently from the biosphere.

Biomass-based CCS – CCS založené na biomase

Zachytávanie a ukladanie CO2, v prípade ak východzí produkt je biomasa

Carbon capture and storage in which the feedstock is Biomass.

Bituminous coal – Bituminózne uhlie - čierne uhlie (podľa klasifikácie býv. ČSSR)

Uhlie v strednom štádiu preuhoľnenia; štádium preuhoľnenia zodpovedá medzistupňu mendzi rašelinou a antracitom, avšak bližšie k antracitu.

An intermediate rank of coal falling between the extremes of peat and anthracite (closer to anthracite).

Cap rock – Krycia / tesniaca hornina

Hornina s veľmi nízkou permeabilitou, ktorá sa v rámci sedimentačného sledu pôsobí ako nadložné tesnenie a bráni migrácii fluíd smerom nahor

Rock of very low permeability, which acts in sedimentary succession as an upper seal to prevent fluid upward migration.

Capture efficiency – Účinnosť zachytávania

Podiel CO2 separovaného z prúdu plynu od zdroja

The fraction of CO2 separated from the gas stream of a source.

Carbon credit – Uhlíkový kredit

Konvertibilný a prevoditeľný nástroj, ktorý umožňuje organizácii finančne profitovať z redukcie emisií

A convertible and transferable instrument that allows an organization to benefit financially from an emission reduction.

Carbon trading – Obchodovanie s uhlíkom

Tržný prístup, ktorý umožňuje subjektom s nadbytočnými emisiami zobchodovať svoj prebytok za znížený kdekoľvek

A market-based approach that allows those with excess emissions to trade that excess for reduced emissions elsewhere.

Carbonate – Karbonát

Prírodné nerasty zložené z rôznych katiónov (Ca, Mg a pod.) viazaných na CO3 anión (napr. kalcit, dolomit, siderit, vápenec)

Natural minerals composed of various anions bonded to a CO3 cation (e.g. calcite, dolomite, siderite, limestone).

Carbonate neutralization – Karbonátová neutralizácia

Metóda ukladania CO2 v oceáne, založená na reakcii CO2 s anorganickým karbonátom ako je napr. vápenec, pričom vzniknú bikarbonátové anióny a katióny

A method for storing carbon in the ocean based upon the reaction of CO2 with a mineral carbonate such as limestone to produce bicarbonate anions and soluble cations.

Casing – Paženie

Rúra, ktorá je za účelom zabezpečenia stabilizácie vrtu zavádzaná do vrtu po jeho dovŕtaní.

A pipe which is inserted to stabilize the borehole after it is drilled.

CBM - CBM

Metán obsiahnutý v sloji uhlia

Coal bed methane

CCS - CCS

zachytávanie a ukladanie CO2

CO2 capture and storage

CDM - CDM

Mechanizmus čistého rozvoja. Mechanismus podľa Kjótského protokolu pre krajiny mimo Dodatok č.1, ktorý im má pomôcť prispieť k plneniu cieľov protokolu a tiež pomôcť krajinám zahrnutým v Dodatku č.1 splniť ich záväzky

Clean Development Mechanism: a Kyoto Protocol mechanism to assist non-Annex 1 countries to contribute to the objectives of the Protocol and help Annex I countries to meet their commitments

Certification – Certifikácia

V kontexte obchodovania s uhlíkom je to osvedčenie o tom, že projekt dosiahne kvantifikovanú redukciu emisií v danom období

In the context of carbon trading, certifying that a project achieves a quantified reduction in emissions over a given period.

Chemical looping combustion – Spaľovanie technológiou chemického cyklu

Proces, počas ktorého je spaľovanie uhľovodíkového paliva rozdelené na separátnu oxidáciu a redukciu, pričom oxid kovu sa používa ako nosič kyslíka medzi dvoma reaktormi

A process in which combustion of a hydrocarbon fuel is split into separate oxidation and reduction reactions by using a metal oxide as an oxygen carrier between the two reactors.

Class “x” well – Vrt triedy "x"

Regulatórna klasifikácia vrtov používaných pre injektáž fluíd do podzemia.

A regulatory classification for wells used for the injection of fluids into the ground.

Coal seam – Uhoľný sloj

Vrstva uhlia, ktorá je dostatočne hrubá na to, aby sa dala dobývať

A bed of coal that is thick enough to be mined.

CO2 avoided – Nevypustený CO2

Rozdiel mezi CO2 zachyteným, prepraveným a/alebo uloženým a možstvom CO2 vyprodukovaným systémom bez zachytávánia, po odpočítaní emisií nezachytených systémom so zachytáváním CO2

The difference between CO2 captured, transmitted and/or stored, and the amount of CO2 generated by a system without capture, net of the emissions not captured by a system with CO2 capture.

CO2 capture – Zachytávanie CO2 po spaľovaní (post-combustion capture)

Zachytávanie CO2 sa používa na zníženie CO2 emisií z priemyselných odvetví zameraných na ťažbu a úpravu ropy a plynu, chemického priemyslu a elektrární. Zachytávaná je len časť CO2 z komínových plynov.

CO2 capture is used to minimize CO2 emissions from oil and gas and chemical industries, and power plants. Only a fraction of the CO2 in the flue gas stream is captured.

CO2 equivalent – CO2 ekvivalent

Miera používaná na porovnanie emisií rôznych skleníkovýchi plynov, založená na ich potenciáli globálneho otepľovania

A measure used to compare emissions of different greenhouse gases based on their global warming potential.

Co-firing – Spoločné spaľovanie

Súbežné použitie viacerých typov paliva v elektrárenskej alebo priemyselnej prevádzke.

The simultaneous use of more than one fuel in a power plant or industrial process.

CO2 fixation – Fixácia CO2

Inaktivácia CO2 zabezpečovaná reakciou CO2 s ďalším materiálom tak, že sa vytvorí stabilná zložka

The immobilization of CO2 by its reaction with another material to produce a stable compound

CO2 sequestration – Uskladňovanie CO2 (sekvestrácia)

Separovanie CO2 z priemyselných emisií pomocou chemickej reakcie

Separation of the CO2 from industrial emissions flow by chemical reaction.

CO2 sink – Pohlcovanie CO2

Prírodné zachytávanie CO2 z atmosféry - typické pre pôdy, lesy a oceány

Natural uptake of CO2 from the atmosphere, typically in soils, forests or the oceans.

CO2 source – Zdroj CO2

Akýkoľvek proces, aktivita či mechanizmus produkujúci skleníkový plyn, aerosol, alebo jeho prekurzor do atmosféry

Any process, activity or mechanism that releases a greenhouse gas, an aerosol, or a precursor thereof into the atmosphere.

CO2 storage – Ukladanie CO2

Aby sa zabránilo úniku CO2 do atmosféry, je treba zachytený CO2 bezpečne uložit na dobu stoviek, či tisícov rokov. Veľké úložné śtruktúry vhodné pre ukladanie boli zistené pod zemským povrchom a v oceánoch. Podpora ukladania do oceánov ako možného opatrenia pre zmierňovanie zmeny klímy je menej pravdepodobná. Podzemné ukladanie CO2 v geologických štruktúrach sa už niekoľko rokov realizuje v rámci injektáže CO2 do ropných ložísk za účelom zvýšenia účinnosti ťažby. Existuje rad potenciálnych geologických štruktúr, ktoré môžu byť použité na ukladanie zachyteného CO2, ako sú napr. vyťažené, či opustené ložiská ropy a plynu, slané akvifery a nevyťažiteľné uhoľné sloje uložené hlboko v zemskej kôre.

In order to avoid CO2 reaching in the atmosphere the captured CO2 need to be stored securely for hundreds or even thousands of years. Major reservoirs, suitable for storage, have been identified under the earth's surface and in the oceans. Ocean storage is less likely to be promoted as a mitigation option. Underground storage of CO2 in geological formations has taken place for many years as a consequence of injecting CO2 into oil fields to enhance recovery. There are a number of potential geological formations that can be used to store captured CO2, as: depleted and disused oil and gas fields; deep saline aquifers and deep unminable coal seams

Completion of a well – Otvorenie produktívneho obzoru - ložiska

Zacementovanie a perforácia pažníc vo vrte za účelom otvorenia produktívneho obzoru - ložiska

Cementing and perforating of well casing to connect the reservoir.

Continental shelf – Kontinentálny šelf

Pokračovanie kontinentu smerom do oceánu (do hĺbky vody cca 200 m)

The extension of the continental mass beneath the ocean.


D, Darcy – D, Darcy

Jednotka permeability, nie je jednotkou SI, skratka D, približne = 1µm2

A non-SI unit of permeability, abbreviated D, and approximately = 1µm2.

Deep saline aquifer – Hlboký slaný akvifer

Horninová štruktúra nachádzajúca sa hlboko pod povrchom zeme, zložená z permeabilných hornín, obsahujúca slanú vodu.

A deep underground rock formation composed of permeable materials and containing highly saline fluids.

Deep sea – Hlboké more

More hlbšie než 1 000 m.

The sea below 1000m depth.

Default emissions factor – Implicitný emisný faktor

Približný emisný faktor, ktorý môže byť použitý v prípade abssencie presných alebo nameraných hodnôt emisného faktoru

An approximate emission factor that may be used in the absence of precise or measured values of an Emissions Factor.

Demonstration phase – Demonštračná fáza

Demonštračná fáza znamená, že technolóogia je implementovaná v pilotnom projekte alebo v malom merítku, ale doteraz ešte nie je ekonomicky použiteľná v plnom merítku

Demonstration phase means that the technology is implemented in a pilot project or on a small scale, but not yet economically feasible at full scale.

Dense fluid – Hustý fluid

Plyn stlačený na hustotu blížiacu sa hustote kvapaliny

A gas compressed to a density approaching that of the liquid.

Depleted field – Vyťažené ložisko

Ložisko uhľovodíkov, v ktorom po ťažbe nezostali bilančné zásoby.

A hydrocarbon field, in which after production no more economic reserves.

Diagenesis – Diagenéza

Procesy, ktoré spôsobujú premenu nespevnených sedimentov na pevnú horninu. Prebiehajú plytko pod zemským povrchom, za nízkych teplôt a tlakov .

Processes that cause transformation of deposits into sediments at shallowq depth under low temperatures and pressures.

Discordant sequence – Diskordantný sled

Vrstevný sled horninových vrstiev, ktorý sa významne líši od tých v nadloží či podloží.

Rock sequence that is markedly different from strata above or below.

Dolomite – Dolomit

Horečnatá karbonátová sedimentárna hornina, zložená z minerálu dolomitu (CaMgCO3)

A magnesium-rich carbonate sedimentary rock (CaMgCO3).

Drill cuttings – Vrtné úlomky

Úlomky hornín, ktoré vznikajú na dne vrtu pri drvení a štiepeni horním vrtnou korunkou počas vŕtania. Na zemský povrch sú vynášané spolu vrtným výplachom.

Rock chips produced by chipping and crushing action of the drill bit on the bottom of the well.

Drive – Drive

Tok fluid v horninovej štruktúre vyvolaný tlakovými rozdielmi, ktoré vznikli počas operácií robených vo vrte

Fluid flow created in formations by pressure differences arising from borehole operations.

Dry ice – Suchý ľad

Oxid uhličitý v pevnej fáze.

Solid carbon dioxide.


ECBM(R) - ECBM(R)

Druhotná intenzifikácia ťažby metánu nachádzajúceho sa v neťažiteľnom uhoľnom sloji za použitia injektáže CO2 (využíva sa preferenčná adsorpcia CO2 na uhlie, čím sa vytesní metán)

Enhanced coal bed methane recovery; the use of CO2 to enhance the recovery of the methane present in unminable coal beds through the preferential adsorption of CO2 on coal.

EGR - EGR

Druhotná intenzifikácia ťažby zemného plynu. Ťažba plynu nad úroveň prirodzenej ťažiteľnosti pomocou injektáže fluíd alebo iných pomôcok

Enhanced gas recovery; the recovery of gas additional to that produced naturally by fluid injection or other means.

Emission factor – Emisný faktor

Normalizovaná miera emisií skleníkových plynov vo vzťahu k danej aktivite, např. v tonách emitovaných skleníkových plynov na tonu spotrebovaného paliva

A normalized measure of GHG emissions in terms of activity, e.g., tones of GHG emitted per tone of fuel consumed.

Emissions credit – Emisný kredit

Komodita poskytujúca svojmu držiteľovi právo vypustiť určité množstvo skleníkových plynov

A commodity giving its holder the right to emit a certain quantity of GHG.

Emissions trading – Emisné obchodovanie

Obchodná schéma, ktorá umožňuje nákup a predaj povoleniek na vypúšťanie stanoveného množstva ton polutantov

A trading scheme that allows permits for the release of a specified number of pollutant tones to be sold and bought.

Entrained flow – Unášací prúd

Prúd plynu prúdiaceho veľkou rýchlosťou, v ktorom sú v zriedenej forme v podobe jemných čiastočiek unášané pevné látky alebo kvapalina

Flow in which a solid or liquid, in the form of fine particles, is transported in diluted form by high velocity gas.

Entrainment gas – Unášací plyn

Plyn použitý pre unášací prúd.

The gas employed in entrained flow.

EOR - EOR

Druhotná intenzifikácia ťažby ropy; ťažba ropy nad úroveň prirozenej produkcie pomocou injektáže fluíd alebo iných prostriedkov

Enhanced oil recovery; the recovery of oil additional to that produced naturally by fluid injection or other means.

Exothermic – Exotermický

Týkajúci sa chemickej reakcie, počas ktorej vzniká teplo, napr. okysličovanie je exotermický dej

Concerning a chemical reaction that releases heat, such as combustion.

Ex-situ mineralization – Mineraliácia ex-situ

Spôsob väzby CO2, pri ktorom sa vyťažené nerasty dopravujú do priemyselného zariadenia, kde prebehne riadená reakcia s CO2. Z reakcie vzniknú nové minerály, ktoré sú ďalej využívané.

A process where minerals are mined, transferred to an industrial facility, reacted with carbon dioxide and processed.


Fault – Zlom

Geologický význam: prirodzené porušenie hornín, pri ktorom jeden blok hornín môže byť voči druhému bloku posunutý

In geology: a natural break in the rocks with one side moving relative to the other side

Fault reactivation – Reaktivácia zlomu

Tendencia zlomu stať sa aktívny, napr. výskyt nových posunov

The tendency for a fault to become active, i.e. occur new displacement.

FBC - FBC

Spaľovanie na fluidnom lôžku

Fluidized bed combustion

FGD - FGD

Odsírenie spalín

Flue gas desulphurization

Fischer-Tropsch – Fischer-Tropsch

Transformačný proces, pri ktorom zo zmesi plynov CO a H2 vznikajú kvapalné uhľovodíky a voda

Transform process a gas mixture of CO and H2 into liquid hydrocarbons and water.

Flue gas – Spaliny

Plyny, ktoré vznikajú pri spaľovaní paliva a ktoré sú obvykle vypúšťané do atmosféry

Gases produced by combustion of a fuel that are normally emitted to the atmosphere.

Folding – Zvrásnenie

V geológii: zvlnenie horninových vrstiev z pôvodnej roviny, v ktorej vznikli

In geology: the bending of rock strata from the plane in which they were formed.

Formation – Súvrstvie

Súvrstvie = viaceré vrstvy hornín väčšieho rozsahu s určitými charakteristickými vlastnosťami, které umožňují geológom ich vymapovanie, popis a pomenovanie

Layer of rocks of considerable extent with distinctive characteristics that allow geologists to map, describe, and name it.

Formation water – Vrstevná (ložisková) voda

Voda, ktorá sa prirodzene vyskytuje v póroch horniny

Water that occurs naturally within the pores of rock formations.

Fracture – Puklina

Akákoľvek trhlina v hornine, pozdĺž ktorej nedošlo k významnejším posunom.

Any break in rock along which no significant movement has occurred.

Fugitive emission – Prchavá emisia

Akékoľvek vypúšťanie plynov alebo pár z antropogénnych aktivít, ako napr. spracovanie či transport plynu a ropy

Any releases of gases or vapors from anthropogenic activities such as the processing or transportation of gas or petroleum.


Gasification – Splyňovanie

Proces, pri ktorom je uhlík obsahujúce pevné palivo premieňané reakciou so vzduchom (alebo kyslíkom) a parou na uhľovodíkové plynné palivo

Process by which a carbon-containing solid fuel is transformed by reaction with air or oxygen and steam into a carbon- and hydrogen-containing gaseous fuel.

Geochemical trapping – Geochemické zachytávanie

Zadržanie (väzba) injektovaného CO2 pomocou geochemických reakcií

Retention of injected CO2 by geochemical reactions.

Geological setting – Geologické prostredie

Geologické podmienky rôznych lokalít

The geological environment of various locations.

Geological structure – Geologická štruktúra

Geologický útvar vytvorený deformácioou zemskej kôry, ako napr. vrása či zlom; jav vo vnútri horniny - ako napr. puklina; alebo všobecnejšie - priestorové usporiadanie hornín

Geological feature produced by the deformation of the Earth’s crust, such as a fold or a fault; a feature within a rock such as a fracture; or, more generally, the spatial arrangement of rocks.

Geological time – Geologický čas

Čas, počas ktorého prebiehali geologické procesy

The time over which geological processes have taken place.

Geological Sequestration of CO2 – Geologické ukladadnie (sekvestrácia) CO2

Bezpečné dlhodobé uloženie CO2 emisií v geologických štruktúrach

Safety geological accumulation of CO2 emissions for long term.

Geosphere – Geosféra

Zem: jej horniny a nerasty a jej vody

The earth: its rocks and minerals, and its waters.

Geothermal – Geotermálny

Súvisiaci s tepelným tokom vytváraným v Zemskej hĺbke

Heat flowing from deep in the earth.

GHG - GHG

Skleníkové plyny; zahrňujú oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O), fluórované uhľovodíky (HFCs, PFCs) a fluorid sírový (SF6)

Greenhouse gases; they include: carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), and sulphur hexafluoride (SF6).


Hazardous and non-hazardous waste – Nebezpečný a bezpečný odpad

Potenciálne škodlivé a neškodné látky, ktoré boli vypustené či vyvezené do prírodného prostredia

Potentially harmful and non-harmful substances that have been released or discarded into the environment.

Hazardous waste directive – Smernica o nebezpečnom odpade

Platná európska smernica upravujúca definície tried odpadu a zaobchádzania s nimi

European directive in force to regulate definitions of waste classes and to regulate the handling of the waste classes.

HHV - HHV

Vyššia výhrevná hodnota; energia uvoľněná spaľovaním paliva, ktorá obsahuje aj skupenské teplo vody pri odparení

Higher heating value; the energy released from the combustion of a fuel that includes the latent heat of water.

Hydrate – Hydrát

Nerast s vodou viazanou v kryštáli. Hydrát je pevná kryštalická látka podobná ľadu alebo snehu vytvorená reakciou vody s CO2, CH4 alebo ďalšími plynmi.

A mineral with bonded water in the crystal. A hydrate is a solid crystalline compound similar to ice ore snow. Compound formed by the reaction of water and CO2, CH4 or similar gases.

Hydrodynamic trap – Hydrodynamická pasca

Geologická štruktúra, v ktorej sú zachytené fluidá vďaka nízkej pórozite okolitých hornín

A geological structure in which fluids are retained by low levels of porosity in the surrounding rocks.

Hydrogeology – Hydrogeológia

Veda o vode v podzemí, na povrchu a v atmosfére. Staršia definícia obmedzuje túto vedu len na podzemní vodu.

The science of water in the subsurface, on the surface, and in the atmosphere. An older definition limits the science to subsurface waters.


IEA GHG - IEA GHG

Medzinárodná energetická agentúra - Program výskumu a vývoja skleníkových plynov

International Energy Agency – Greenhouse Gas R&D Program

IGCC - IGCC

Kombinovaný integrovaný paroplynový cyklus; výroba elekriny, pri ktorej dochádza k splyňovaniu uhľovodíkov alebo uhlia a vzniknutý plyn je používaný ako palivo tak pre plynovú, ako následne aj pre parnú turbínu

Integrated gasification combined cycle; power generation in which hydrocarbons or coal are gasified and the gas is used as a fuel to drive both a gas and a steam turbine.

Igneous rocks – Vyvrelé horniny

Horniny, ktoré vznikli chladnutím taveniny (magmy) a následnou kryštalizáciou jednotlivých minerálov počas jej tuhnutia.

Rock formed when molten rock (magma) has cooled and solidified (crystallized).

Immature sedimentary basin - Nevyvinutá sedimentárna panva

Sedimentárna panva, v ktorej sa naštartovali procesy generujúce ropu a plyn, ale neukončili sa

A basin in which the processes leading to oil or gas formation have started, but are incomplete.

Injection – Injektáž

Procesy, pri ktorých sa pod tlakom vháňajú fluidá alebo plyny do vrtov

Process of using pressure to force fluids or gases down in wells.

Injection well – Vtlačná sonda

Vrt, ktorým sa vtláčajú kvapaliny alebo plyny do ložiska/zásobníka a spravidla neslúži na ťažbu.

Well in which fluids are injected rather than produced.

In-situ mineralization – Mineralizácia prebiehajúca v hornine

Mineralizácia vyvolaná injektážou CO2 do silikátovej horniny, pričom v priestore injektáže oxidu uhličitého dochádza k vzájomnej interakcii s minerálmi a vyzrážaniu karbonátov a kremeňa

A process where minerals are not mined: carbon dioxide is injected in the silicate formation where it reacts with the minerals, forming carbonates and silica.

IPCC - IPCC

Medzivládny Výbor o Klimatickej Zmene

Intergovernmental Panel on Climate Change


JI - JI

Mechanizmus známy ako JI (Združené opatrenia) definované v článku 6 Kjótskej zmluvy. Umožňujú zmluvnej strane získať "jednotky redukcie emisií" (ERUs-Emission Reduction Units) od inej zmluvnej strany zahrnutej v Dodatku č. 1.

Joint Implementation; under the Kyoto Protocol, it allows a Party with a GHG emission target to receive credits from other Annex 1 Parties.


Kyoto Protocol – Kjótska zmluva

Kjótsky protokol je doplnok Rámcového dohovoru OSN o zmenách klímy (en: United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC). Je to medzinárodná dohoda vyjednaná v súvislosti s globálnym otepľovaním. Krajiny, ktoré podpísali tento protokol sa zaviazali znížiť ich emisie oxidu uhličitého a 5 ďalších skleníkových plynov, alebo sa zaviazali v obchode s emisiami ak udržiavajú alebo zvyšujú emisie ich plynov. Bola podpísaná v Kjóto, 11. decembra 1997.

Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change - was adopted at Kyoto on 11 December 1997.


Leakage – Unikanie

Vo význame spojenom s ukladaním CO2 sa jedná o unikanie injektovaného média z úložiska. Vo význame spojenom s obchodovaním s CO2 sa jedná o zmenu v antropogénnych emisiách v dôsledku produkcie a podzemného skladovania CO2, ku ktorým dochádza mimo hraníc projektu

In respect of carbon storage: the escape of injected fluid from storage. In respect of carbon trading: the change of anthropogenic emissions by sources or removals by sinks which occurs outside the project boundary.

Lignite/sub-bituminous coal – Lignit / hnedé uhlie

Spravidla "geologicky mladé" uhlie nachádzajúce sa vo veľmi nízkom (lignit) a nízkom (hnedé uhlie) stupni preuhoľnenia s relatívne vysokým obsahom kyslíka, vodíka a s nižšou výhrevnosťou

Young coal of low rank with a relatively high hydrogen and oxygen content.

Limestone – Vápenec

Sedimentárna hornina zložená prevažne z minerálu kalcit (uhličitan vápenatý), zvyčajne vzniká z odumretých schránok organizmov.

A sedimentary rock made mostly of the mineral calcite (calcium carbonate), usually formed from shells of dead organisms.

LNG - LNG

Skvapalnený zemný plyn; tiež sa používa LPG (liquified pressured gas)

Liquefied natural gas

Lithofacies – Litofácie

Horizontálne členenie horninovej vrstvy alebo stratigrafického celku na základe odlišností ich horninového zloženia a štruktúr, ktoré sú odrazom miesta ich vzniku (sedimentácie).

A lateral subdivision of a rock layer or stratigraphic unit that is distinguished from the rest of the rock layer by its composition.

Lithology – Litológia

Vedný odbor zaoberajúci sa zložením a vlastnosťami hornín

Science for the nature and composition of rocks.

Lithosphere – Litosféra

Vrchná vrstva Zeme budovaná pevnými horninami, zahŕňajúca kôru a najvrchnejší plášť do hĺbky 100 km.

The outer layer of the Earth made of solid rock, which includes the crust and uppermost mantle up to 100 km thick.

Log – Záznam (karotážny)

Záznam vlastností hornín a fluíd v závislodti na hĺbke vrtu

A record of rock and fluid properties with depth in a well.


Maturation – Maturácia (premena, zrenie)

Geologický proces premeny v čase. Napr. premena rašeliny na lignit, neskôr na hnedé uhlie, čierne uhlie a antracit.

The geological process of changing with time. For example, the alteration of peat into lignite, then into sub-bituminous and bituminous coal, and then into anthracite.

Mature sedimentary basin – Sedimentárna panva v štádiu zrelosti

Sedimentárna panva, v ktorej boli naštartované procesy tvorby ropy a plynu a vytvorili sa z nich akumulácie (ložiská) uhľovodíkov

In which the processes leading to oil or gas formation have started and produced hydrocarbon reserves.

Membrane – Membrána

Tenká vrstva, alebo materiálová zábrana, oddeľujúca fluidné zložky a bráni ich zmiešaniu

A sheet or block of material that selectively separates the components of a fluid mixture.

Metamorphic rock – Metamorfné horniny

Horniny, ktoré boli premenené v dôsledku teploty a/alebo tlaku.

A rocks that have been altered by heat and/or pressure.

Microseismicity – Mikroseizmicita

Seizmické chvenie malých rozmerov

Small-scale seismic tremors.

Migration – Migrácia

Vertikálny a horizontálny pohyb fluíd v podpovrchových podmienkach (v horninách rezervoára)

The vertical and horizontal movement of fluids through the subsurface (in reservoir rocks).

Mitigation – Zmiernenie (škôd)

Procesy vedúce k zmierneniu qakéhokoľvek negatívneho vplyvu či dopadu

Process of reducing the impact of any failure.

Monitoring – Monitorovanie, pozorovanie

Procesy merania množstva a lokalizácie skladovaného oxidu uhličitého

Process of measuring the quantity of carbon dioxide stored and its location.

Mudstone – Ílovec

Jemnozrnná sedimentárna hornina, ktorá vznikla z jemného ílu, bahna.

A very fine-grained sedimentary rock formed from mud.

MWh - MWh

Megawathodina

Megawatt-hour


National Greenhouse Gas Inventory – NGGI (Medzinárodná inventarizácia skleníkových plynov)

Inventarizácia antropogénnych emisií podľa zdrojov (producentov emisií) a eliminácií (úložísk) skleníkových plynov pripravená stranami zúčastnenými v UNFCCC

An inventory of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases prepared by Parties to the UNFCCC.

Natural Reservoir – Prírodný zásobník (rezervoár)

Horninová štruktúra, nachádzajúca sa pod povrchom zeme, s takou pórovitosťou a permeabilitou, ktorá dostatočne umožňuje pretekanie fluíd a ich skladovanie.

Subsurface body of rock with sufficient porosity and permeability to store and transmit fluids.

Natural underground trap – Prírodný zásobník - pasca

Geologická štruktúra, ktorá vznikla počas geologického vývoja pod povrchom zeme a je schopná zadržiavať fluidá

Geological structure in which fluids are retained by natural processes.

NGCC (Natural gas combined cycle) - NGCC (Kombinovaný cyklus pre zemný plyn)

pokročilá technológia na výrobu elektriny, ktorá zvyšuje efektivitu spaľovania zemného plynu

Natural-gas-fired power plant with gas and steam turbines.


Observation well – Pozorovací vrt (sonda)

Vrt, ktorý je vŕtaný za účelom skúmania podpovrchových podmienok.

Drilled well for observation of subsurface conditions.

Outcrop – Odkryv

Miesto, kde určitá geologická vrstva vychádza na zemský povrch

Area in which a particular geological stratum crops on the earth’s surface.

Overpressure – Pretlak

Tlak fluíd vytvorený v rezervoári (zásobníku), prevyšujúci prirodzený tlak nadložných hornín a vody. Pretlak je vyšší než tlak, ktorý by zodpovedal príslušnej hĺbke, v ktorej sa rezervoár nachádza.

Pressure created in a reservoir that exceeds the pressure inherent at the reservoir’s depth.

Oxidation – Oxidácia

Strata jedného alebo viacerých elektrónov atómu, molekuly, alebo iónu.

The loss of one or more electrons by an atom, molecule, or ion.

Oxyfuel combustion – Kyslíko-palivové horákové systémy (Oxy-Fuel) - technológia spaľovania

Spaľovanie rozdrveného uhlia v zmesi kyslíka a recirkulovaného dymového plynu, okrem iného tiež za účelom redukcie celkového objemu dymových plynov z procesu a koncentrovania CO2, umožňujúc zachytávanie CO2 a dosiahnutie "nulových" emisií v elektrárňach s technológiou založenou na spaľovaní uhlia.

Combustion of a fuel with pure oxygen or a mixture of oxygen, water and carbon dioxide.


Packer – Paker

Zariadenie na utesnenie časti vrtu

Device for sealing off a section or part of a borehole.

Partial oxidation – Parciálna oxidácia

Oxidácia paliva obsahujúceho uhlík za podmienok umožńujúcich produkovanie veľkej frakcie CO a vodíka

The oxidation of a carbon-containing fuel under conditions that produce a large fraction of CO and hydrogen.

Permeability – Permeabilita (priepustnosť)

Schopnosť horniny prepúšťania alebo pretekania fluíd cez pórovitú hmotu (horninu)

Ability to flow or transmit fluids through a porous solid such as rock.

Point source – Bodový zdroj

Emisný zdroj sústredený do jednoduchej bodovej lokalizácie

An emission source that is confined to a single small location

Pore space – Pórový priestor

Priestor medzi zrnami horniny, ktorý môže byť vyplnený napr. vodou, ropou, plynom a pod.

Space between rock grains that can contain fluids.

Porosity – Pórovitosť

Miera veľkosti pórového priestoru v hornine.

Measure for the amount of pore space in the rocks.

Post-combustion capture – Zachytávanie CO2 po spaľovaní (post-combustion capture)

Technológia spaľovania v kombinácii so zachytávaním CO2 po procese spaľovanmia (post-combustion capture)

The capture of carbon dioxide after combustion.

Pre-combustion capture – Technológia zachytávania CO2 pred spaľovaním

Technológia spaľovania v kombinácii so zachytávaním CO2 Pre-combustion capture

The capture of carbon dioxide following the processing of the fuel before combustion.

Producing oil/gas well – Ťažobný vrt - sonda, produkčný vrt (v súvislosti s ropou a plynom)

Vrt (sonda), ktorým sa ťaží ropa/plyn na ložisku. Ťažobný vrt sa líši od injekčného vrtu, servisného, zaplombovaného a opusteného vrtu.

A well that produces oil/gas in a field. A producing well is in a contrast to an injection, service, or plugged and abandoned well.


Reduction commitment – Záväzok k redukcii (CO2)

Záväzok zmluvnej strany Kjótskeho Protokolu dodržať určený emisný limit (množstvo CO2)

A commitment by a Party to the Kyoto Protocol to meet its quantified emission limit.

Renewables – Obnoviteľné zdroje

Energetické zdroje, ktoré sú prirodzene obnoviteľné ako napr. slnečná energia, vodná a veterná energia a biomasa.

Energy sources that are inherently renewable such as solar energy, hydropower, wind, and biomass.

Reserves – Zásoby

Zásoby nerastných surovín, ktoré za ekonomicky výhodných podmienok (počas ich ťažby, úpravy apod.) môžu byť zdrojom minerálov, alebo uhľovodíkov

Resource from which it is generally economic to produce valuable minerals or hydrocarbons.

Residual saturation – Zvyšková saturácia

Časť injektovaného CO2, ktorá je zachytávaná v póroch kapilárnymi silami

The fraction of the injected CO2 that is trapped in pores by capillary forces.

Resource – Zdoje (nerastných surovín)

Zdroje nerastných surovín, ktoré sú potenciálne zhodnotiteľné zdroje minerálov, alebo uhľovodíkov

Potentially valuable mineral or hydrocarbon quantities (volumes).

Risk assessment – Ocenenie rizika (podnikania)

Časť systému riadenia rizík

Part of a risk-management system.


Saline formation – Soľná vrstva

Sedimentárne alebo horninové teleso, v ktorom sa nachádza brakická voda alebo soľanka - ložisková, formačná voda

Sediment or rock body containing brackish water or brine.

Saline groundwater – Soľanka

Podzemná voda, v ktorej sú rozpustené soli

Groundwater in which salts are dissolved.

Sandstone – Pieskovec

Piesok, ktorý bol geologickými procesomi zmenený na pieskovec

Sand that has turned into a rock due to geological processes.

Scenario – Scénar, Variant

Prijateľný opis budúceho vývoja, založený na vnútorne konzistentnej skupine predpokladov týkajúcich sa kľúčových vzťahov a hybných síl. (pozn.: Scenár nie je prognóza, ani predpoveď)

A plausible description of the future based on an internally consistent set of assumptions about key relationships and driving forces. (Note that scenarios are neither predictions nor forecasts)

Seabed – Morské dno

Hranica medzi voľnou morskou vodou a morským dnom.

Borderline between the sea free water and the sea bottom.

Seal – Izolácia, tesnenie, zátka

Nepriepustné horniny tvoriace bariéru v nadloží a bezprostrednom okolí rezervoáru, ktoré bránia fluidám uniknúť z rezervoára

Impermeable rocks that form a barrier above and around a reservoir such that fluids are held in the reservoir.

Secondary recovery – Druhotná ťažba

Ťažba ropy pomocou umelých prostriedkov. Používa sa vtedy, keď sa zastavia prirodzené ťažobné mechanizmy - ako napríklad pretlak.

Recovery of oil by artificial means, after natural production mechanisms like overpressure have ceased.

Sedimentary basin – Sedimentárna panva (bazén)

Všeobecný termín pre rozľahlé územie s veľkou mocnosťou sedimentárnych hornín. Sedimentárny bazén je geologická štruktúra s jedinečnoým usporiadaním hornín, ktorá je odlišná od usporiadania v okolí bazénu.

A general term for any large area of thick sedimentary rocks. A sedimentary basin is a geological structure with a unique sequence of rocks that are dissimilar to those outside the basin.

Seismic profile – Seizmický profil

Dvojrozmerný seizmický obraz geologickej stavby pod povrchom zeme

Two-dimensional seismic image of the subsurface geological structure.

Seismic technique – Seizmická metóda

Geofyzikálna metóda, založená na šírení rýchlosti zvukových vĺn (prirodzených a vyvolaných), určujúca vlastnosti hornín pod zemským povrchom

Measurement of the properties of rocks by the speed of sound waves generated artificially or naturally.

Seismicity – Seizmicita

Epizodický výskyt prírodou indukovaného zemetrasenia v čase.

The episodic occurrence of natural earthquakes.

Selexol – Selexol

Obchodný názov metódy (a tiež roztoku) na odstránenie kyslých plynov (napr. CO2) zo syntetického a podzemného plynu. Je to zmes dimetyl éterov a polyetylén glykolu.

A commercial physical absorption process to remove CO2 using glycol dimethylethers.

Shale – Ílovec, bridlica

Íl, ktorý sa počas geologického vývoja premenil na horninu - ílovec, prípadene bridlicu.

Clay that has changed into a rock due to geological processes.

Shift converter – Shift converter

Reaktor, v ktorom prebieha tzv. "water-gas shift" reakcia CO + H2O = CO2 + H2

A reactor in which the water-gas shift reaction, CO + H2O = CO2 + H2, takes place.

SMR (Steam methane reforming) - SMR (parná reformácia metánu)

Katalytická reakcia (parná reformácia metánu), pri ktorej metán reaguje s parou, pričom vzniká zmes H2, CO and CO2.

Catalytic process in which methane reacts with steam to produce a mixture of H2, CO and CO2.

SNG (Synthetic natural gas) - SNG (Syntetický zemní plyn)

Hnací plyn s vysokým obsahom metánu, vyrobený z uhlia, alebo ťažkých uhľovodíkov.

Fuel gas with a high concentration of methane produced from coal or heavy hydrocarbons.

Soil gas – Pôdny plyn

Plyn nachádzajúci sa medzi čiastočkami pôdy.

Gas contained in the space between soil grains

Solubility trapping – Pasca na báze rozpustnosti

Princíp ukladania fluíd (CO2), pri ktorom sa využíva rozpustnosť týchto fluíd v prírodne sa vyskytujúcich kvapalinách (podzemná voda, soľanka) a ich zotrvanie v roztoku.

Process in which fluids are retained by dissolution in liquids naturally present.

Sour gas – Kyslý plyn

Prírodný plyn obsahujúci výrazné množstvo kyslých plynov ako napr. H2S a CO2.

Natural gas containing significant quantities of acid gases like H2S and CO2.

Spill point – Spill point - bod na kontakte ropa/voda, alebo plyn/voda

Geomorfologicky najnižší bod v štruktúrnej pasci vyplnenej uhľovodíkmi (príp. iným médiom), nachádzajúci sa na fázových rozhraniach fluíd zachytených v pasci (ropa/voda, plyn/voda). Maximálna kapacita pasce je dosiahnutá vtedy, keď je pasca zaplnená fluidom až po spill point. Ak by sa množstvo zachyteného fluida zväčšilo, dôjde k úniku fluíd z pasce a ich migrácii do okolia, príp. do inej pasce.

The structurally lowest point in a structural trap that can retain fluids lighter than background fluids.

SRES (Special Report on Emissions Scenarios) - SRES (Špeciálna správa o emisných scenároch)

Zahŕňa rôzne aspekty vplývajúce na vývoj produkcie rôznych druhov emisií do roku 2100. Je zahrnutá v Tretej správe o zmene klímy.

Used as a basis for the climate projections in the TAR.

Stable geological formation – Stabilná geologická štruktúra

Geologická štruktúra, ktorá nebola v poslednej dobe porušená tektonickým pohybom

Formation that has not been disturbed recently by tectonic movement.

Storage – Skladovanie

Uchovávanie zachyteného CO2 v podmienkach, ktoré mu bránia dostať sa do atmosféry

Process for retaining captured CO2 so that it does not reach the atmosphere.

Stratigraphic column – Startigrafická tabuľka

Tabuľka znázorňujúca postupnosť, litológiu a vek jednotlivých vrstiev

Column showing the succession, lithology and age of different strata.

Stratigraphic trap – Stratigrafická (neštruktúrna) pasca

Uzavretý horninový priestor schopný uchovávať fluidá. Jeho vznik súvisí s odlišnými vlastnosťami pascotvornej horniny v porovnaní s okolitými horninami, ktoré sú nepriepustné a menej pórovité. Príkladom stratigrafickej pasce je napr. vrstva hrubých klastík (zlepenec), prikrytá vrstvou jemnozrnnej horniny (ílovec)

Sealed geological container capable of retaining fluids, formed by changes in rock type, structure or facies.

Structural trap – Štruktúrna pasca

Uzatvorený horninový priestor schopný uchovávať fluidá. Jeho vznik súvisí s vlastnosťami horniny (pórovitosť) a s jej tektonickou deformáciu (vrása a/alebo zlom), čím sa vytvorí "štruktúra" vhodná pre akumuláciu fluíd.

Sealed geological container capable of retaining fluids, formed by folding or/and faulting.

Structure contour map – Štruktúrna mapa

Štruktúrna mapa izohyps znázorňujúca výšku povrchu horninovej vrstvy, je na nej vidno vrásy, antiklinály, dómy, poklesy.

A contoured, subsurface map showing the elevation of the top of a rock layer. A structure contour map shows folds, anticlines, domes, and dip-slip faults.

Sub-bituminous coal – Hnedé uhlie (klasifikácia bývalej ČSSR)

Uhlie nachádzajúce sa v štádiu preuhoľnenia, ktoré z hľadiska klasifikácie platnej v bývalej ČSSR kvalitatívne zodpovedá štádiu prechodu preuhoľnenia medzi hnedým a čiernym uhlím

Coal of a rank between lignite and bituminous coal.

Sustainable development – Trvale udržateľný rozvoj

Trvale udržateľný rozvoj v ekologickej, sociálnej a ekonomickej oblasti.

That is sustainable in ecological, social and economic areas.

Supercritical temperature and pressure – Superkritická teplota a tlak

Kritická teplota a tlak sú najvyššie hodnoty teploty a tlaku, pri ktorých daný materiál môže existovať v rovnováhe ako plyn a kvapalina. Pre CO2 je to tlak 7.38 MPa a teplota 31.1 °C. Vyššie hodnoty teploty a tlaku sú nadkritické a CO2 sa v takých podmienkach správa ako plyn a kvapalina súčasne.

The critical point represents the highest temperature and pressure at which the substance can exist as a vapour and liquid in equilibrium

Synthesis gas (singas) – Syntetický plyn (Syngas)

Plyn zložený hlavne z CO, CO2 a vodíka. Môže sa vyrábať skvapalňovaním uhlia aďalšími úpravami sa dajú z neho vyrobiť benzín, nafta, či metanol.

Gas mixture from a suitable proportion of CO and H2 - for synthesis of organic compounds or combustion.

Synfuel – Syntetické palivo (Synfuel)

Kvapalné palivo, vyrobené spracovaním fosílneho paliva

Usually liquid fuel, produced by processing of fossil fuel.


Tail gas – Koncový plyn

Výtokový plyn v závere spracovania

Effluent gas at the end of a process.

Tectonically active area – Tectonicky aktívna oblasť

Miesto na Zemi, kde v súčasnosti dochádza k deformáciám spôsobeným štruktúrnymi zmenami

Area of the Earth where deformation is presently causing structural changes.

Tracer – Marker, stopovač

Chemická indikačná látka alebo izotop, ktorá sa pridáva v malom množstve do média (napr. podzemnej vody) na zistenie parametrov prúdenia

A chemical compound or isotope added in small quantities to trace flow patterns.

Trap – Pasca

Geologická štruktúra, v ktorej sa zachytia prúdiace fluidá a vytvoria tak napr. akumulácie až ložiská

A geological structure that physically retains fluids (Oil and Gas) that are lighter than the background fluids (water), e.g. an inverted cup.


Unconformity – Uhlová diskordancia

Geologické rozhranie medzi mladšou a staršou hornninou (vrstvou), predstavujúce stratigrafický hiát (prerušenie sedimentácie), pričom staršie a mladšie vrstvy sa stýkajú v určitom uhle.

A geological surface separating older from younger rocks and representing a stratigraphic gap in the geological record.

UNFCCC – UNFCCC

Rámcová zmluva OSN o zmene klímy, prijatá v New Yorku 9. mája 1992

United Nations Framework Convention on Climate Change, which was adopted at New York on 9 May 1992.

Unminable – Neťažiteľný (nerastná surovina)

Nerastná surovina, ktorá sa v súčasnosti a pravdedobnobne aj v budúcnosti nedá ekonomicky výhodne dobývať

Extremely unlikely to be mined under current or foreseeable economic conditions.

Updip inclining – Sklon smerom proti upadaniu vrstiev

Sklon smerom proti upadaniu vrstiev

Inclining upwards following a structural contour of strata.


Well – Vrt

Otvor vŕtaný do zeme, ktorý môže byť okrem iného vŕtaný za účelom dobývania kvapalín a plynov, alebo tiež za účelom injekcie fluíd.

Hole drilled into the earth to produce liquids or gases, or to allow the injection of fluids.

Well with multiple completions – Trsový vrt

Vystrojenie vrtu k ťažbe (napr. ropy) z viacerých obzorov naraz

Well drilled with multiple branching holes and more than one hole being made ready for use.

Well-bore annulus – Vrtné medzikružie

Priestor medzi: a) vrtnou tyčou a stenou vrtu b) stupačkami a pažnicami c) pažnicami a vrtnou stenou

The space between: a) the drillpipe and the wellbore, b) the tubing and casing, or c) the casing and the wellbore.

Wellhead pressure – Tlak na ústí vrtu (sondy)

Tlak fluíd, ktorý nastúpi na ústie vrtu. Meria po určitom čase (obyčajne 24 hodín) po ukončení vŕtania.

Pressure on the fluid at the top of the well after the well has been shut in for a period of time, usually 24 hours.


 

Kontakt:

RNDr. Ľ. Kucharič, CSc.
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Stránky sú umiestnené na serveri ŠGÚDŠ

www.geology.sk

Sponzori

StatoilHydro
Logo firmy Vattenfall
Logo firmy Alstom


© Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – State Geological Institute of Dionyz Stur, 2007    Webmaster     Mapa