CO2NET-EAST

Projekt CO2NET EAST

CO2NET EAST je koordinačná akcia v rámci 6. rámcového programu pre výskum, technologický vývoj a demonštračné aktivity. Hlavným cieľom projektu je rozšíriť existujúcu európsku medzinárodnú spoluprácu v odbore zachytávania a ukladania CO2 (CCS) do nových členských a kandidátskych štátov EU. Dielčie ciele projektu zahrňujú tieto aktivity:

 • poskytnúť podporu novým členským organizáciám siete CO2NET (Carbon Dioxide Knowledge Sharing Network) sídliacim v nových členských a kandidátskych štátoch EU a umožniť im aktívnu účasť na aktivitách siete;
 • spoluorganizovať Výročný seminár siete CO2NET a zorganizovať 2 regionálne workshopy na území nových členských a kandidátskych štátov EU;
 • šíriť najnovšie vedecké poznatky a zvýšiť obecné povedomie o technológiách zachytávania a ukladania CO2 v nových členských a kandidátskych štátoch EU nielen po dobu trvania projektu, ale aj po jeho ukončení;
 • prispieť k vytvoreniu kontaktov medzi zainteresovanými inštitúciami v nových členských a kandidátskych štátoch EU a ich partnermi v starých členských štátoch, s využitím existujúcich sietí, hlavne CO2NET a ENeRG (Európska sieť pre výskum geo-energií) a vytvoriť väzby k  Európskej technologickej platforme pre bezemisne tepelné elektrárne (ZEP ETP).

Realizáciu projektu zaisťuje konsorcium 8 výskumných inštitúcií z nových členských a kandidátskych štátov EU a nórskej spoločnosti Statoil, ktorá je priemyslovým partnerom projektu.

Členovia konsorcia:

 • Česká geologická služba (ČGS) - koordinátor projektu
 • Univerzita Záhreb – Fakulta baníctva, geológie a naftového inžinierstva (Chorvátsko)
 • Maďarský geofyzikálny ústav Loránda Eötvösa - ELGI (Maďarsko)
 • Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – ŠGÚDŠ (Slovensko)
 • Ústav geológie pri Technickej univerzite Tallin (Estónsko)
 • Geofyzikáln průzkumná společnost - PBG (Polsko)
 • Národní institut pro mořskou geologii a geoekologii – GeoEcoMar (Rumunsko)
 • Univerzita sv. Klimenta Ochridského – Sofia (Bulharsko)
 • Statoil ASA Norsko)

V období 2006-2009 poskytla hlavnú časť prostriedkov na financovanie projektu Európska komisia. Okrem toho projekt CO2NET EAST podporil aj rad priemyslových sponzorov vo forme poskytnutia príspevku do Podporného fondu. Boli to:

 • Shell International Renewables, Statoil, Schlumberger Carbon Services, Norsk Hydro, Enel, Vattenfall (hlavní sponzori)
 • ALSTOM Power, Total, BP Alternative Energy (sponzori).

V období 2009-2010 projekt podporujú Schlumberger, Statoil, Enel, Technology Initiatives a ČEZ.

Projekt CO2NET EAST bol otvorený 1. októbra 2006 a jeho prvá etapa financovaná EÚ trvala 3 roky. Druhá etapa bola otvorená 1. októbra 2009 a potrvá do septembra 2010.

 

Kontakt:

RNDr. Ľ. Kucharič, CSc.
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Stránky sú umiestnené na serveri ŠGÚDŠ

www.geology.sk

Sponzori

StatoilHydro
Logo firmy Vattenfall
Logo firmy Alstom


© Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – State Geological Institute of Dionyz Stur, 2007    Webmaster     Mapa