CO2NET-EAST

Odkazy

Predmetná stránka mapuje na Internete informačné zdroje o zachytávaní oxidu uhličitého a jeho ukladania do vhodných geologických štruktúr a odkazy na projekty, ktoré sa touto problematikou zaoberajú.

Európska únia
Európska komisia - stránky o zachytávaní a ukladaní CO2
Stránky Európskej komisie venované problematike zachytávania a ukladania CO2 (CCS) so sekciami "Čo je CCS ?" a "CCS v Európe". 
Európska komisia - výskum v oblasti energetiky
Informačné stránky EK pre výskum v energetike; v sekcii Udržateľné energetické systémy je podsekcia Zachytávania a ukladania CO2. 
Európska komisia - energetika
Stránky DG TREN, sekcie Energetika obsahujú celý rad informácií a odkazov v pod sekciách Uhlie / Ropa / Plyn / Elektrina / Jaderná energie / Nové a obnoviťelné zdroje energie / Energetická účinnosť. V podsekcii Uhlie sú oi. i informácie o tzv. "čistých" uhoľných technológiách.  
Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie - zmena klímy
Stránky DG Environment obsahujú radu informácií o zmene klímy a dôležité odkazy, oi. na stránky Systému emisného obchodovania EU aj. 
Európsky program pre zmenu klímy II
Knižnica dokumentov pracovných skupín, vrátane WG3 (pracovná skupina) pre zachytávanie a geologické ukladanie CO2.  
6. rámcový program EU (2002-2006)
Stránky 6. rámcového programu EU pro výskum, technologický vývoj a demonštračné aktivity (FP6)  
7. rámcový program EU (2007-2013)
Stránky novootvoreného 7. rámcového programu EU pre výskum, technologický vývoj a demonštračné aktivity (FP7). 
Európska technologická platforma pre bez emisné elektrárne na fosílne palivá
Stránky technologickej platformy ZEP, ktorá je spoločným nástrojom Európske komisie, priemyslu, výskumných inštitúcií a mimovládnych organizácií pre definovanie a realizáciu stratégie výskumu a vývoja v oblasti bez emisnej výroby energie, vrátane zachytávania a ukladania CO2. 
European CCS Demonstration Project Network
Európska výmenná sieť združujúca pripravované demonštračné projekty CCS. 
EurActiv
CCS stránky EurActiv - nezávislého servera poskytujúceho informácie o dianí a vývoji v EÚ
Celosvetové programy a iniciatívy
UNFCC – United Nations Framwork Convention on Climate Change (Dohovor OSN o klimatickej zmene)
  • vytyčuje komplexnú sieť pre medzinárodné úsilie riešiť problémy klimatických zmien,
  • uznáva, že klimatický systém je spoločne používaný zdroj, ktorého stabilita môže byť postihnutá priemyselnými a inými emisiami CO2 a ostatnými skleníkovými plynmi. Dohovor ratifikovalo 189 krajín.
Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC)
IPCC bol ustanovený Svetovou meteorologickou organizáciou (WMO) a Programom OSN pre životné prostredie (UNEP) k objektívnemu, otvorenému a transparentnému posudzovaniu zmeny klímy. 
IEA Greenhouse Gas R&D Programme
Program skleníkových plynov Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA GHG) je forma medzinárodnej spolupráce, ktorej cieľom je rozvíjať technológie, šíriť výsledky a identifikovať ciele pro výskum v oblasti redukcie emisií skleníkových plynov.
CO2 Capture and Storage
Informačný web IEA GHG venovaný zachytávaniu a ukladaniu CO2.
Carbon Sequestration Leadership Forum
Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) je medzinárodná iniciatíva na vládnej úrovni, zameraná na rozvoj technológií zachytávania a ukladania CO2 .
Global Carbon Capture and Storage Institute
Nová inštitúcia zriadená a podporovaná austrálskou vládou na podporu celosvetového uplatnenia technológie CCS. 
IPAC CO2
Medzinárodné centrum na hodnotenie účinnosti geologického ukladania CO2 so sídlom v kanadskej Regine.
Vedecko-výskumné a informačné siete
CO2NET 
CO2NET je európska tematická sieť zameraná na výmenu a šírenie informácií v odbore zachytávania a ukladania CO2.  
ENeRG
Európska sieť pre výskum geo - energií, s rozsiahlymi aktivitami v oblasti geologického ukladania CO2. 
CO2 GeoNet
Európska sieť excellence pre geologické ukladanie CO2, financovaná v rámci 6. rámcového programu EU. 
Medzinárodné výskumné siete koordinované IEA Greenhouse Gas Programom
IEA-GHG koordinuje niekoľko medzinárodných výskumných sietí, čo predstavuje súhrn odborných znalostí, skúseností organizácií, ktoré sú v čele na poli výskumu, vývoja a demonštračných aktivít. Siete sú zamerané na biofixáciu, post-combustion capture, oxy-fuel combustion, monitoring, stanovenie risku, sledovenie celistvosti vrtov, modelovanie, vysokoteplotný solid looping cycles – predstavujúci prenos CO2 s využitím pevných reaktantov z jedného reaktora do druhého a nakonies sociálny výskum
Projekty výskumu a vývoja spolufinancované EÚ
CO2QUEST (2013-2016)
“Techno-ekonomické zhodnotenie kvality CO2 na jeho transport a uloženie.
ACCLAIM (2012-2014)
„Pokročilé chemical looping (chemická cirkulácia fluíd pre oxidáciu, kde oxyd kovu poskytuje kyslík pre spaľovanie v reaktore) cielené na najvyšší výkon“ . Projekt financovaný výskumným fondom pre uhlie a oceľ, pokračovateľ ÉCLAIM projektu.
CAPSOL (2011-2014)
“Náčrt technológie pre mnohonásobnú Inováciu a Integráciu v PostCombustion zachytávaní CO2: Od molekúl do operačnej jednotky a integrovanej prevádzky”. FP7 projekt zameraný na post combustion záchyt (po spaľovacom procese).
CarbFix (2011-2014)
Kombinovaný priemyselne akademický výskumný program (Island-EÚ-USA) – prvý svetový projekt cielený na optimalizáciu minerálnej karbonatizácie pod povrchom.
COMET (2010-2012)
FP7 projekt zameraný na CO2 transport a jeho ukladanie. Infraštruktúra v západnom stredomorí.
DemoCLOCK (2011-2015)
“Demonštračný a ekonomicky efektívny, stredne veľký project týkajúci sa Chemical Looping Combustion s využitím uhľovodíkov ako ako paliva pri produkcii energie, so záchytom CO2. FP7 projekt zameraný na “chemical looping” spaľovanie.
ÉCLAIR (2008-2012)
“Emission Free Chemical Looping Coal Combustion Process”- projekt financovaný Výskumným fondom pre uhlie a oceľ zameraný na oxidy kovov pri chemical looping spaľovaní.
ECCSEL (2011-2015)
“European Carbon dioxide Capture and Storage Laboratory infrastructure” – projekt s cieľom rozvinúť európsku integrovanu výskumnú infraštruktúru v CCS. Fáza I (2011-2012) sa zaoberá s právnymi, finančnými a strategickými záležitosťami; financované zo zdrojov FP7.
INNOCUOUS (2010-2013)
“Innovative Oxygen Carriers Uplifting chemical-looping combustion” – FP7 project zameraný na chemical looping spaľovanie.
IoLiCAP (2011-2014)
“Novel Ionic Liquid and supported ionic liquid solvents for reversible Capture of CO2” – FP7 project cielený na ionické tekuté rozpúšťadlá v post-combustion záchyte.
JOULE II – The Underground Disposal of Carbon Dioxide (1993-1995)
Prvý európsky výskumný project zameraný na ukladanie CO2 , časť JOULE II Non-Nuclear Energy výskumného programu v rámci 3. FP
OCTAVIUS (2012-2017)
FP7 project zameraný na post-combustion záchyt CO2 a jeho prípravu na využitie v demonštračných projektocch.
ULTimateCO2
“Pochopenie dlhodobého správania sa CO2 v geologickom úložisku” - FP7 project venovaný dlhodobému ssprávaniu sa uloženého CO2 z hľadiska efektívnosti a bezpečnosti.
Accsept
"Akceptovanie zachytávania a ukladania CO2, ekonomika, politika a technológia" - projekt 6. rámcového programu EÚ, zameraný na hlavné prekážky implementácie technológií zachytávania a ukladania CO2 v Európe, z hľadiska socio-ekonomických postojov obyvateľstva.
CACHET II
Projekt 7. rámcového programu EÚ zameraný na reaktory s permeabilními vodíkovými membránami pre zachytávanie CO2 pred spaľovaním u uhoľných aj plynových elektrární.
CAESAR
Výskum pokročilých materiálov, procesov a konštrukcie reaktora pre tzv. parné reformovanie (water-gas shift) pri výrobe elektriny v kombinovanom paroplynové cykle. Projekt 7. rámcového programu EÚ.
CaOling
Vývoj zachytávanie CO2 po spaľovaní pomocou oxidu vápenatého. Projekt 7. rámcového programu EÚ.
CAPRICE
Projekt 6. rámcového programu EÚ zameraný na medzinárodnú spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti zachytávania CO2 po spaľovanie s využitím aminových procesov.
CASTOR
CO2 od zachytenia po uloženie - integrovaný projekt 6. rámcového programu EÚ, zameraný najmä na zachytávanie CO2 po spaľovaní (post-combustion capture).
CESAR
Projekt 7. rámcového programu EÚ zameraný na vývoj lacnej technológie zachytávania CO2 po spaľovaní, ktorá by mala poskytnúť ekonomicky schodné riešenie pre nové elektrárne aj pre retrofit tých existujúcich.
CGS Europe
Celoeurópske koordinačne akcie v odbore geologického ukladania CO2. Projekt 7. rámcového programu EÚ.
CO2CARE
Projekt 7. rámcového programu EÚ, zameraný na výskum postupov pri uzatváraní úložiska CO2.
CO2 Europipe
Projekt 7. rámcového programu EÚ zameraný na otázky transportu CO2.
CO2PipeHaz
Kvantitatívne hodnotenie rizík a následkov havárie produktovodov pre CO2; projekt 7. rámcového programu EÚ.
CO2 ReMoVe
"Výzkum, monitoring, verifikace" - projekt 6. rámcového programu EU zacielený na výskum v oblasti monitoringu a verifikácia geologického ukladania CO2.
CO2SINK
Integrovaný projekt 6. rámcového programu EÚ, zameraný na ukladanie CO2 do slaného akviferu v Nemecku.
CO2STORE
Ukončený projekt 5. rámcového programu EÚ, venovaný ukladaniu CO2 do akviferu, so 4 prípadovými štúdiami.
DECARBit
Projekt 7. rámcového programu EÚ zameraný na vývoj technológií novej generácie pre zachytávanie CO2 v tepelných elektrárňach spaľujúcich uhlie a zemný plyn.
DEMOYS
Projekt FP7 so zameraním na membrány na separáciu vodíka a kyslíka využiteľné pre technológiu CCS.
Dynamis
"Na výrobu vodíka a elektriny so zachytávaním a ukladaním CO2" - projekt 6. rámcového programu EÚ, súčasť iniciatívy HYPOGEN, ktorej cieľom je uviesť do r. 2015 do prevádzky prvé priemyselné zariadenia na výrobu vodíka a elektriny z fosílnych palív.
ECCO – European value chain for CO2
Projekt 7. rámcového programu zameraný na európsku infraštruktúru pre CCS a hodnotové reťazce CCS, vrátane intenzifikácie ťažby ropy a plynu (EOR / EGR).
ECO2
“Uskladnenie CO2 vo vrstve pod morskou hladinou: Účinok na morské ekosystémy.” Projekt 7. RP cielený na založenie siete pre získanie najlepších environmentálych skúseností tak, aby bolo možné vieť riadenie injektáže a ukladanie vo vrstvách pod morskou hladinou.
ENCAP
"Zlepšené zachytávanie CO2" - integrovaný projekt 6. rámcového programu EÚ, zameraný na zachytávanie CO2 pred spaľovaním (pre-combustion capture).
Technologické informace
Informácie o technológiách zachytávania CO2 pred spaľovaním, spaľovanie v kyslíkovej atmosfére, vysokoteplotná produkciu kyslíka pre energetické cykly a technológiu 'chemical looping'.
EU GeoCapacity
"Posúdenie európskej kapacity pre geologické ukladanie oxidu uhličitého" - projekt 6. rámcového programu EÚ zahŕňa aj nové členské a kandidátske krajiny EÚ.
GESTCO
"Geologické ukladanie CO2 zo spaľovania fosílnych palív" - ukončený projekt 5. rámcového programu EÚ posudzoval potenciál pre ukladanie CO2 v 8 krajinách "starej EÚ".
HY2SEPS
"Hybridné systémy separácie vodíka a oxidu uhličitého" - projekt 6. rámcového programu EÚ, zameraný na vývoj hybridných membrán pre separáciu H2 a CO2 pre dekarbonizáciu fosílnych palív pri zachytávaní CO2 pred spaľovaním.
ISCC
"Inovačné technológie zachytávania CO2 in-situ pre splyňovanie pevných palív" - projekt 6. rámcového programu EÚ.
MOVECBM
"Monitoring a verifikácia druhotnej intenzifikácie ťažby slojového metánu" - Projekt 6. rámcového programu EÚ, pokračovanie RECOPOL, cieľom je skúmať možnosti ukladania CO2 v uhoľných slojoch a súvisiace procesy.
MUSTANG
Projekt 7. rámcového programu zameraný na kvantifikáciu hlbinných slaných akviferu pre geologické ukladanie CO2.
NANOGLOWA
"Optimálne nanomembrány a inštalácia pre zachytávanie CO2 z elektrární" - projekt 6. rámcového programu EÚ.
NASCENT
"Prírodná analógia pre ukladanie CO2 do geologického prostredia" - ukončený projekt 5. rámcového programu EÚ, zameraný na výskum prírodných výskytov CO2.
NEARCO2
Projekt FP7, zaoberajúci sa otázkami komunikácie projektov CCS s verejnosťou.
PANACEA
Prognóza a monitorovanie dlhodobého správania sa CO2 injekovaného do hlbokých geologických formácií. Projekt 7 RPorientovaný na vývoj metód a prístrojovpre zlepšenie a zhodnottenie správania sa uskaldneného CO2 v dlhodobom časovom horizonte.
Prieskum vplyvu komunikácie o zachytávaní a ukladaní CO2 na verejnosť
Projekt financovaný v rámci mechanizmu FENCO-ERA NET.
RECOPOL
Ukončený projekt 5. rámcového programu EÚ, zameraný na ukladanie CO2 do uhoľných slojov.
RISCS
Výskum účinkov a bezpečnosti v ukladaní CO2. Projekt 7 RP cielený na zlepšenie porozumenia možných environmentálnych dopadov vyvolaných uskladnením CO2.
SiteChar
Charakterizácia uloženia CO2 v Európe. Prejekt 7 RP ktorého výstupom budú technické odporúčania pre charakterizáciu vybraného miesta pre uskladnenie a najlepší pasktický návod pre získanie licencie z hľadiska perspektívy prevádzkovateľa a dozorujúceho orgánu.
STRACO2
"Podpora regulačných aktivít pre zachytávanie a ukladanie CO2", projekt 7. rámcového programu zameraný na preskúmanie vývoja a implementácie regulačného rámca EÚ pre CCS. Súčasťou projektu je aj podpora medzinárodnej spolupráce, najmä s Čínou.
Priemyslové projekty a iniciatívy
SACS (1998-2004)
Demonstračný projekt cielený na monitoring CO2uložený v slaných aquiferoch (Sleipner, North Sea). EU podporoval 1. fázu (4th and 5th Framework Programme)
CO2 Capture Project
CCP je medzinárodný projekt financovaný ôsmymi spoločnosťami zo skupiny najväčších svetových energetických firiem.
Statoil
Projekty zachytávania a ukladania CO2 - Sleipner, Snohvit, Tjeldbergodden, Mongstad ...
Shell
Aktivity a projekty firmy Shell v odbore CCS
Schlumberger Carbon Services
Služby firmy Schlumberger pre projekty CCS
Vattenfall
Projekt pilotnej bezemisnej elektrárne Schwarze Pumpe (Nemecko). 
BP
Firemné aktivity v odbore zachytávania a ukladania CO2 - projekty In Salah (Alžírsko), Peterhead ... 
Spolupráca BP a Rio Tinto
Kooperácia firiem BP a Rio Tinto pri výrobe elektriny spaľovaním vodíka, využívanie fosilnych palív a zachytávanie a ukladanie CO2 
ALSTOM Power
Projekty a iniciativy ALSTOMu v oblasti zachytávania CO2. 
Total
Firemné projekty a iniciativy v odbore CCS vrátane informácií o pilotnom projekte Lacq.
RWE
Informácie o firemných projektoch na bezemisnú výrobu elektriny.
Projekt Weyburn-Midale
Prvý projekt druhotnej intenzifikácie ťažby ropy pomocou antropogénneho CO2 v Kanade a USA.
Národné programy
CATO-2
Holandský národný výskumný program pre zachytávanie a ukladanie CO2.
CAPTECH
"Vývoj technológií zachytávanie CO2" - holandský národný program.
COORETEC
Nemecký národný program na podporu vývoja bezemisných elektrární.
GEOTECHNOLOGIEN
Nemecký výskumný program Spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum; v sekcii "Prieskum, využitie a ochrana podzemia" zahŕňa rad výskumných projektov zameraných na geologické ukladanie CO2.
CCS stránky britskej vlády
Stránky britského Department of Energy and Climate Change.
Zachytávanie a ukladanie CO2 v Nórsku
Stránky nórskeho Ministerstva ropy a energie.
Regionálne partnerstvo pre CCS v USA
7 regionálnych združení vzniknutých z iniciatívy Ministerstva energetiky, realizujú 25 malých pilotných projektov geologického ukladania CO2 a pripravujú 7 demonštračných projektov CCS priemyselnej mierky.
Otway
Prvý austrálsky demonštračný projekt CCS, financovaný Spoločným výskumným centrom pre technológie skleníkových plynov CO2CRC.
Spriaznené stránky v SR
Ministerstvo životného prostredia – odbor zmeny klímy:
Národný inventarizačný systém pre emisie skleníkových plynov

Stránky MŽP venované zmene klímy, obchodovaniu s emisiami a ich inventarizácii.
Slovenský hydrometeorologický ústav – SHMÚ:
Stránky SHMÚ venované klíme.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,
Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Oddelenie meteorológie a klimatológie:

Stránky katedry venované základným pojmom a vysvetleniu zmeny klímy.
Časopisy a newslettery
International Journal of Greenhouse Gas Control
Medzinárodní časopis pre reguláciu skleníkových plynov - spoločný projekt IEA GHG a vydavateľstva Elsevier.
ZEP ETP newsletter
Newsletter Evrópskej technologickej platformy pre bezemisné elektrárne na fosílne palivá.
Greenhouse News
Newsletter Programu skleníkových plynov Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA GHG).
GEO ENeRGY
Newsletter Európska sieť pre výskum geo-energií (ENeRG).
ENCAP newsletter
Newletter európského výskumného projektu ENCAP, zameraného na zachytávanie CO2 pred spaľováním (pre-combustion capture).
InCA newsletter
Newsletter projektu InCA-CO2 ("Medzinárodná koordinačná akcia pre zachytávanie a ukladanie CO2", ktorá oi. mapuje mimoeurópske aktivity v odbore).
CATO newsletter
Newsletter holandského národného programu pre výskum v odbore zachytávania a ukladania CO2.
Bridging to the Future
Newsletter firmy Vattenfall a jej projektu na výstavbu bezemisných elektrární.
Zdroje informácií o technológiách CCS
GreenFacts
Vedecký fakt o zachytávaní a ukladaní CO2 na webe GreenFacts, nezávislej neziskovej organizácie.
Carbon Capture & Sequestration
Informačné stránky americkej Vzdelávacej iniciatívy CCS, združení priemyslu a organizácií zameraných na významnú úlohu CCS pri zmierňovaní klimatických zmien.
Bellona CCS web
Informačná website nórskej environmentálnej mimovládnej organizácie.
ZERO
ZERO – Zero Emissions Resource Organisation (Organizácia – zdroj nulových emisií) – nórska nezávislá, nezisková organizácia pracujúca na poli riešenia nulových emisií Globálnej výzve riešenia klimatickej zmeny.

 

Kontakt:

RNDr. Ľ. Kucharič, CSc.
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Stránky sú umiestnené na serveri ŠGÚDŠ

www.geology.sk

Sponzori

StatoilHydro
Logo firmy Vattenfall
Logo firmy Alstom


© Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – State Geological Institute of Dionyz Stur, 2007    Webmaster     Mapa