CO2NET-EAST

Novinky

26-3-2014

Nová Facebook web stránka pre geotermálnu energiu a ukladanie CO2.

Web stránka bola vytvorená Apostolosom Arvanitisom (Institute of Geology & Mineral Exploration – IGME Athény, Grécko). Link:

https://www.facebook.com/Geothermal.Energy.and.CGS.News

26-02-2014

Global CCS Inštitút (Austrália) publikoval pravidelnú aktualizáciu mapovania všetkých zmien CCS technológie v celosvetovpm meradle. Podľa správy je 12 veľkých priemyselných objektov aktívnych, a 9 objektov v štádiu výstavby. Takto sa v súčasnosti ukladá vo svete ročne takmer 40 Mt oxidu uhlíka (predstavuje to ročnú produkciu Slovenska). Ďalších šesť projektov je v pokročilom štádiu plánovania ktorých záverečné rozhodnutie by malo byť urobené do konca roka 2014. Správa je dostupná na:

Správa je dostupná tu.

24-2-2014

Nová monografia o praktických možnostiach, uskladňovacích kapacitách a právnych nástrojoch týkajúcich sa problematiky ukladania CO2 na Slovensku

bola vydaná v rámci časopisu Slovak Geological Magazine (anglický jazyk) kolektívom autorov: Ľudovit Kucharič (ed.), ĽubomírTuček, Dušan Bodiš, Martin Radvanec, Ján Wallner (Nafta Bratislava), Katarína Čechovská, Zoltán Németh, Ivan Baráth, Alexander Nagy, Ján Derco, Boris Antal (MŽP SR), Vladimír Bezák, Pavol Šesták: Potential, Capacities Estimations and Legislation for CO2 Storage in the Geological Formations of the Slovak Republic. Slovak Geological Magazine, 12/2013; State Geological Institute of DionýzŠtúr. 142 pp. ISBN: 978-80-89343-90-4 Okrem stanovenia aktuálneho rámca na Slovensku (odborné, právne a finančné hľadisko), preberá publikácia stav v problematike vo svete (Global Institute), takže je možné si urobiť reálny obraz o predpokladanom vývoji tejto technológie v najbližších rokoch. Publikácia je k zakúpeniu v predajni ŠGÚDŠ a bude dostupná aj v pdf formáte.

Viac informácií

9.-11.-04-2013

8.CO2GeoNet Open Forum: Európsky vývoj v pilotných projektoch na ukladanie CO2 a medzinárodná spolupráca vo výskume

V dňoch 9.-11. apríla sa uskutočnilo v Benátkach stretnutie odborníkov z celej Európy za účelom návrhu vedeckej perspektívy vo vývoji geologického ukladania CO2 v Európe ako aj diskusií so zainteresovanými stranami zaoberajúcimi sa touto problematikou o vývoji v najbližšej budúcnosti.

Viac informácií…

10-04-2013

Druhá výzva NER 300 otvorená

EK otvorila 3.4. 2013 druhé kolo výzvy na podávanie projektov v rámci programu NER 300. Tento hlavný finančný program podporuje komerčné, demonštračné a environmentálne bezpečné CCS technológie, ako aj inovačné technológie obnoviteľných zdrojov energie (RES).

Viac informácií…

31-03-2013

EK publikovala správu o CCS

EK publikovala 27.3.2013 konzultačnú správu o budúcnosti zachytávania a skladovania oxidu uhličitého (CCS) v Európe a vyzvala zúčastnené strany na podanie ich názorov. Správa sumarizuje súčasný stav CCS identifikuje bariéry, ktoré bránia progresu predmetnej technológii a diskutuje niektoré možnosti na podporu demonštračných aktivít a rozmiestnenia CCS v rámci jeho posilneniaa v dlhodobom horizonte. Správa bola publikovaná spolu so „Zelenou správou“ ktorý otvára konzultácie s verejnosťou o obsahu politiky EÚ týkajúcej sa rámca energií a klimatickej zmeny do roku 2030.

Správa je dostupná tu.

Širší obsah je dostupný tu, národná verzia dostupná.

19-12-2012

Žiadny Európsky CCS projekt nebude financovaný z NER 300

Európska Komisia dňa 18. decembra pridelila sumu 1,2 mld. EUR na financovanie 23 vysoko inovatívnych demonštračných projektov, zaoberajúcich sa obnoviteľnými zdrojmi energie, v rámci prvej výzvy na podávanie návrhov projektov z tzv. finančného programu NER 300 (finančný inštrument EK a Európskej Investičnej Banky obsahujúci 300 mil povoleniek - práva emitovať 1 tonu CO2). S poľutovaním musíme konštatovať, že žiadny CCS projekt (sekvestrácia a ukladanie CO2) nedostal finančnú podporu z tohto zdroja. Väčšina predložených projektov nebola potvrdená členskými štátmi a preto im nemohlo byť pridelené financovanie. Členské štáty neboli schopné potvrdiť projekty z rozličných príčin: v niektorých prípadoch chýbali financie, kým iné projekty neboli v dostatočne pokročilom štádiu rozpracovania, aby umožnili ich potvrdenie v príslušnej časovej etape prvej výzvy pre podávanie projektov. To znamená, suma 275 mil. EUR predpokladaná pre CCS projekty zostáva pre financovanie projektov, ktoré budú predložené v rámci druhej fázy programu NER 300. Takýto vývoj je obrovským sklamaním a vážnym neúspechom pre CCS v Európe. Viac informácií môžete nájsť na webovej stránke EC-DG Climate Action, slovenská verzia taktiež dostupná.

12-12-2012

CGC Europe: 2. jarná škola ne tému „Geologické ukladanie CO2“

V rámci projektu CGS Europe bude organizovaná 2. jarná škola pre geologické ukladanie CO2. Na základe úspech 1. jarnej školy organizovanej v Lescze (Poľsko), 18-24 apríla bude podujatie zorganizované na zaujímavej lokalite v dunajskej delte. V Rumunsku. Ďalšie informácie sú dostupné na CGS Europe website.

Termín pre prihlášky je 3 Január 2013.

23-02-2012

Brožúra „Čo skutočne znamená geologické ukladanie CO2?“

Na webových stránkach európskej siete excelentnosti CO2GeoNet bola umiestnená slovenská verzia brožúry „Čo skutočne znamená geologické ukladanie CO2?“, pripravená pracovníkmi ŠGÚDŠ, kde sú vysvetlené všetky základné aspekty geologického ukladania tohto skleníkového plynu. Brožúra bude prístupná aj v tlačenej forme, ktorú si budete môcť bezplatne vyzdvihnúť v predajni publikácií ŠGÚDŠ, alebo priamo u koordinátora projektu na Slovensku Ľ. Kuchariča.

Elektronickú verziu brožúry si môžete stiahnuť tu

12-07-2011

Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia uvedený do praxe

Dňa 12.júla 2011 sa národná rada SR uzniesla na zákone č.258/2011 o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia (www.zbierka.sk).

Dôvodom predloženia návrhu zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona") je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES2004/35/ES, 2006/12/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (ďalej len „smernica"), ktorá nadobudla účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie L 140/114, 5. 6. 2009. Smernica je súčasťou širšieho globálneho úsilia o minimalizáciu negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Ukladá členským štátom prijať také právne predpisy a opatrenia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, a to v lehote dvoch rokov od nadobudnutia jej účinnosti.

Súčasťou návrhu zákona sú aj novelizácie súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov v dôsledku správnej transpozície smernice, ktoré sú obsahom jednotlivých článkov návrhu zákona.

Predloženie návrhu zákona vyplýva z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011, gestorom návrhu zákona bolo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, spolugestorom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Na znení zákona sa okrem gestorov a zástupcov priemyselnej sféry podieľali aj odborníci z ŠGÚDŠ.

Viac informácií ...

10-06-2011 0

CO2GeoNet Open Forum 2011

Vedci a výskumníci z celej Európy sa zišli 9.-11. mája 2011 v Benátkach na konferencii CO2GeoNet Open Forum, aby prezentovali a diskutovali najnovšie poznatky v odbore geologického ukladania CO2. Témy konferencie zahŕňala výsledky európskych výskumných projektov a terénnych experimentov, trendy výskumu a schémy jeho financovania, status pilotných a demonštračných projektov CCS. Posledný deň konferencie bol venovaný špeciálnemu workshopu na tému implementácie európskej smernice o geologickom ukladaní CO2 do národnej legislatívy členských štátov EÚ. Organizátormi fóra boli CO2GeoNet Európska sieť excelentnosti v odbore geologického ukladania CO2) a CGS Europe (Celoeurópska koordinačné akcie v odbore geologického ukladania CO2).

Prezentácie z konferencie sú k dispozíci na internetových stránkách CGS Europe .

16-05-2011 0

13 demostračních projektov CCS požiadalo o financovanie v rámci mechanizmu NER 300

7 členských štátov EÚ podalo Európskej komisii žiadosti o spolufinancovanie celkom 13 demonštračných projektov CCS v rámci prvej výzvy tzv finančného mechanizmu NER300. Okrem toho členské štáty odovzdali ďalších 65 žiadostí o financovanie projektov obnoviteľných zdrojov energie. Zo 13 projektov CCS ich je 7 z Veľkej Británie, strednú a východnú Európu zastupujú poľský projekt Belchatow a rumunská GETICA. Návrhy teraz budú podrobne posúdené z technického i ekonomického hľadiska Európskou investičnou bankou. Európska komisia predpokladá, že k definitívnemu udelenie finančných grantov dôjde v druhej polovici roku 2012.

Viac informácií ...

15-04-2011 0

Úspešný workshop CGS Europe v Litve

Regionálne workshop zameraný na zvýšenie všeobecného povedomia o technológiu CCS s názvom 'Zachytávanie a ukladanie CO2 - odpoveď na zmenu klímy' sa uskutočnil 13.-14. apríla 2011 v zámku Verkiai blízkosti litovského hlavného mesta Vilniusu. Bol to prvý z troch workshopov tohto typu plánovaných v rámci projektu CGS Europe, ktoré nadväzujú na tradíciu založenú v skoršom projektu CO2NET EAST (workshopy v Zagrebe 2007 av Bratislave 2009). Vilniusský workshop bol zacielený na členské a kandidátske štáty EÚ z oblasti Baltu a strednej a východnej Európy. Prilákal 70 účastníkov zo 16 krajín, väčšina z nich prišla z Baltské oblasti. Dvojdňový program zahŕňal 28 prednášok, 16 posterov a dva veľmi živé diskusné bloky.

Prezentácie a postery z workshopu sú k dispozícii na internetových stránkách CGS Europe.

15-03-2011 0

Vydaná definitívna verzia podporných dokumentov k implementácii európskej smernice o geologickom ukladaní CO2

Generálne riaditeľstvo pre klimatickú akciu Európskej komisie vydalo finálnu verziu 4 podporných dokumentov na podporu implementácie Smernice 2009/31/EC o geologickom ukladaní oxidu uhličitého (tzv. "Smernica CCS") do národnej legislatívy členských štátov EÚ. Podporné dokumenty sú najmä určené pre príslušné orgány, ktoré budú regulovať CCS na národnej úrovni, a ďalšie zainteresované strany. Dokumenty rozpracovávajú kľúčové ustanovenia Smernice: prvá z nich opisuje rámec pre riadenie rizík v priebehu celého cyklu ukladanie CO2, zatiaľ čo tri ďalšie sa detailne zaoberajú otázkami skúmania úložného komplexu, zloženie uloženej plynu, monitoringu úložisko a nápravných opatrení, kritérií pre prevedenie zodpovednosti na štát a finančnej istoty.

Podporné dokumenty sa dajú stiahnuť tu.

15-03-2011 0

Plán prechodu EÚ na nízkouhlíkové hospodárstvo do r. 2050

Európska komisia prijala plán (cestovnú mapu) transformácie Európskej únie na konkurencieschopnú nízkouhlíkovú ekonomiku do roku 2050. Plán opisuje nákladovo optimálnu cestu ako dosiahnuť celoeurópskeho cieľa znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov o 80-95% v porovnaní s rokom 1990. Najväčšia redukcia emisií sa predpokladajú v sektore energetiky, ktorý by mal byť takmer kompletne 'dekarbonizován' za pomoci využitia nízkouhlíkových technológií, vrátane výroby elektriny v tepelných elektrárňach spaľujúcich fosílne palivá vybavených technológiou zachytávania a ukladania oxidu uhličitého (CCS). Okolo roku 2035 sa očakáva využitie CCS u priemyselných procesov, ako je výroba cementu a ocele.

Príslušné Oznámenie EK dá stiahnuť tu .

07-02-2011 0

Tradícia východoeurópskych workshopov o CCS pokračuje

Po úspešných akciách v Záhrebe (2007) a Bratislave (2009) pokračuje tradícia stredo- a východoeurópskych workshopov o CCS 3. ročníkom, ktorý sa uskutoční v litovskom Vilniuse 13.-14. apríla 2011. Workshop s tradičným názvom 'Zachytávanie a ukladanie CO2 - odpoveď na zmenu klímy' sa tentoraz poriada v rámci nového európskeho projektu CGS Europe.

Prvé oznámenie o workshope si môžete stiahnuť tu.

Viac informácií a registrácia sú k dispozícii na stránkách CGS Europe.

01-02-2011 0

CGS Europe - nový koordinačný projekt v odbore geologického ukladania CO2

CGS Europe (Pan-European Coordination Action on CO2 Geological Storage) je nový projekt financovaný v rámci 7. rámcového programu EÚ pre výskum, technologický vývoj a demonštračné aktivity. Projekt združuje najvýznamnejšie výskumné inštitúcie v odbore geologického ukladania CO2 z 24 členských štátov EÚ a 4 pridružených krajín; jeho jadrom sú skôr založené siete CO2GeoNet a CO2 NET EAST. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť dôveryhodné, nezávislé a reprezentatívne celoeurópske expertné zoskupenia v tomto odbore.

Viac informácií...

13-12-2010

CCS dostalo zelenú pre začlenenie do kjótskeho mechanizmu CDM

Klimatickí vyjednávači zhromaždení na 16. konferencii strán (COP16) Medzinárodného dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) sa dohodli na základných princípoch začlenenia technológie CCS medzi tzv Mechanizmy čistého rozvoja (CDM) v rámci Kjótskeho protokolu. To umožní realizovať vyspelým krajinám projekty CCS v rozvojových krajinách a získavať za to emisné kredity. Pomocná technická skupina SBSTA bola poverená vypracovaním pravidiel pre bezpečnú realizáciu projektov CCS. Rokovania budú pokračovať na budúcom klimatickom summite v JAR v decembri 2011. Rozhodnutie COP16 je k dispozícii na webe UNFCCC.

Viac informácií ....

01-12-2010

Rumunsko druhou krajinou 'Novej Európy' s demonštračným projektom CCS

Rumunsko je po Poľsku druhou krajinou z regiónu strednej a východnej Európy, ktorá oficiálne oznámila zámer realizovať demonštračný projekt CCS. Rumunský projekt, ktorý sa bude uchádzať o európsku podporu v rámci mechanizmu NER300, bol oficiálne zahájený 1. decembra 2010 v rámci Rumunského národného dňa v Bruseli. Technológia CCS bude uplatnená v elektrárni Turceni v župe Oltenia - regióne s najväčšou koncentráciou výroby a spotreby energie.

Viac informácií ....

17-11-2010

Európska infraštruktúra pre CCS medzi prioritami nového oznámenia EK

Európska komisia zverejnila 17. novembra Oznámenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov a názvom 'Priority energetickej infraštruktúry na obdobie po roku 2020 - program pre integrovanú európsku energetickú sieť'. Kapitola 2.4 spomína európsku infraštruktúru produktovodov pre CO2, ktorá sa pri rozsiahlejšie implementácii CCS stane nevyhnutnosťou. Príloha 4.2 potom toto téma rozoberá podrobnejšie; v závere sú formulované príslušné odporúčania. Plné znenie Oznámenie je k dispozícii na stránke Európskej komisie.

09-11-2010

Uverejnená prvá výzva NER300

Európska komisia zverejnila prvú výzvu na predkladanie návrhov demonštračných projektov CCS a inovačných obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa chcú uchádzať o podporu z tzv rezervy pre nových účastníkov trhu (NER) v rámci európskeho systému obchodovania s emisiami (EU ETS). Na účely podpory vybraných projektov bude k dispozícii 300 miliónov emisných kvót, ktoré budú predané na trhu prostřednitvím Európskej investičnej banky.

Viac informácií ...

30-09-2010

Projekt CO2NET EAST ukončený

Po 4 rokoch úspešného fungovania bol 30. septembra 2010 projekt CO 2 NET EAST oficiálne ukončený. Rad rozbehnutých aktivít však bude pokračovať, vrátane prevádzky týchto internetových stránok. Môžete sa teda aj naďalej tešiť na novinky z odboru CCS, ktoré vám budeme pravidelne prinášať na tejto adrese.

15-07-2010

Workshop o geologickom ukladaní CO2 sa uskutoční 13. septembra 2010 v Prahe

Česká geologická služba a International Research Institute of Stavanger organizujú 13. septembra 2010 v rámci česko-nórskeho výskumného projektu TOGEOS Towards Geological storage of CO2 in the Czech Republic) workshop zameraný na problematiku geologického ukladania CO2. Workshop je určený všetkým záujemcom o problematiku CCS a geologického ukladania CO2. Účasť je bezplatná, registrácia záujemcov sa uzatvára 18. augusta.

Viac informácií    Pozvánka

15-07-2010

Európska komisia zverejnila podporné dokumenty k európskej smernici o geologickom ukladaní CO2

Schôdzka zainteresovaných strán nad pracovnej verzií podporných dokumentov k smernici EÚ č 2009/31/EC o geologickom ukladaní CO2 sa konala 15. júla 2010 v Bruseli. Boli na nej prezentované a diskutované štyri podporné dokumenty, ktoré majú pomôcť členským štátom pri implementácii smernice do národnej legislatívy do júna 2011. Dokumenty sú teraz predmetom verejnej diskusie a pripomienkového konania; konečná verzia by mala byť schválená v novembri 2010.

Dokumenty sú dostupné na www stránke Európskej komisie .

22-06-2010

Európska komisia schválila pravidlá pre monitorovanie a podávanie správ o emisiách CO2 pri použití CCS

Európska komisia (EK) schválila 8. júna 2010 pravidlá pre monitorovanie a podávanie správ o emisiách v rámci zachytávanie, transportu a geologického ukladania CO2. Existencia týchto pravidiel je podmienkou pre začlenenie CCS do 3. fázy európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS) v rokoch 2013-2020. Oxid uhličitý, ktorý bude preukázateľne zachytený a uložený do geologického prostredia, bude v rámci ETS považovaný za nevypuštěný.

Rozhodnutie EK - plné znenie

31-05-2010

EÚ je pripravená poskytnúť miliardy eur na financovanie demonštračných projektov CCS a inovatívnych obnoviteľných zdrojov energie

Európska komisia (EK) a členské štáty sa dohodli na spôsobe, ako použiť 300 miliónov emisných kvót z tzv rezervy pre nových účastníkov trhu (NER300) v rámci európskeho systému obchodovania s emisiami (EU ETS) na financovanie demonštračných projektov CCS a inovatívnych OZE. EK poskytne 300 mil kvót Európskej investičnej banke, ktorá je speňaží na sekundárnom trhu a získané financie prevedie vybraným projektom v jednotlivých členských štátoch. Prvá výzva na predkladanie návrhov projektov sa očakáva v ranom lete 2010; v prvom kole by malo byť podporené 8 projektov CCS a 34 projektov OZE.

Viac informácií

31-05-2010

Letná škola geologického ukladania CO2

Londýnska Imperial College a európsky projekt CO2ReMoVe organizujú v termíne 11.-16. júla 2010 letnú školu na tému geologické ukladanie CO2. Škola je bezplatná, prihlášky je možné podávať do 7. júna.

Viac informácií

 

Kontakt:

RNDr. Ľ. Kucharič, CSc.
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Stránky sú umiestnené na serveri ŠGÚDŠ

www.geology.sk

Sponzori

StatoilHydro
Logo firmy Vattenfall
Logo firmy Alstom


© Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – State Geological Institute of Dionyz Stur, 2007    Webmaster     Mapa