Čiastkový monitorovací systém – Geologické faktory

V súlade s geologickým zákonom 569/2007 Z. z., § 3, písmeno i) monitorovanie geologických faktorov životného prostredia je priebežné systematické pozorovanie a vyhodnocovanie javov a parametrov v presne definovaných priestorových podmienkach a časových intervaloch; slúži na objektívne poznanie charakteristík geologického prostredia a hodnotenia jeho zmien v sledovanom priestore a sleduje sa ním vplyv činností a stavieb na geologické prostredie alebo vplyv geologického prostredia na životné prostredie, stavby a činnosti.…

Čítať viac

Činnosť archívu a dokumentácie – Geofondu

Zabezpečovanie povinností vyplývajúcich pre MŽP SR zo zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov – vedenie evidencie prieskumných území, evidencie osvedčení o výhradných ložiskách, spracovávanie súhrnnej evidencie zásob nerastných surovín a vydávanie…

Čítať viac

Geologický informačný systém – GeoIS II

Budovanie komplexného informačného systému v geológii – zabezpečovanie zberu, uchovávanie a poskytovanie geologických informácií na úrovni súčasných technických možností tvorby databáz, GIS-u a jeho prístupnosť cez internet užívateľom. Zodpovedný riešiteľ: Š. Káčer Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2018 Forma výstupu: Záverečná správa geologickej úlohy

Čítať viac

Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky

Zmena klímy sa na vybraných územiach SR prejavuje výskytom dlhých bez zrážkových období, ktoré spôsobujú závažné problémy spojené s nedostatkom pitnej vody pre miestne obyvateľstvo. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť náhradné alebo nové vodárenské zdroje prioritne podzemných vôd, ktorými by bolo možné zabezpečiť prístup obyvateľstva k pitnej vode aj počas dlhšieho suchého obdobia. Pre…

Čítať viac

Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií

Zlepšenie prevencie zosuvných rizík definovaním zosuvného hazardu v geologickom prostredí budovanom horninami, ktoré patria medzi najviac náchylné na zosúvanie v rámci Slovenskej republiky. Uvedené územie zahrňuje zosuvmi ohrozené pohoria Biele Karpaty a Javorníky, budované flyšovými horninami a časti pohorí Vtáčnik, Slanské vrchy – západ a priľahlá časť Košickej kotliny, budované vulkanickými horninami a neogénnymi sedimentmi a…

Čítať viac

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 3. etapa

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií sa realizuje na 7 socio-ekonomicky významných prieskumných lokalitách: Handlová – Ciglianska ulica, Prusy, Vinohrady nad Váhom 2, Žarnovica, Ruská Nová Ves 2, Kvačany a Šarišské Bohdanovce. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. I. Mašlárová Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2023 Forma výstupu: Záverečná správa geologickej úlohy

Čítať viac

Monitoring zosuvných deformácií

Na monitorovanie je navrhnutých 20 socio-ekonomicky najvýznamnejších lokalít – Nižná Myšľa, Handlová, Prievidza-Veľká Lehôtka, Prievidza-Hradec, Prešov (Pod Wilec Hôrkou a Horárska ulica), Kapušany, Veľká Čausa, Ruská Nová Ves, Fintice, Varhaňovce, Vyšná Hutka, Červený Kameň, Ľubietová, Liptovská Štiavnica, Kraľovany, Nižná Hutka, Podhorie, Petrovany a Bardejov, ktoré sa nachádzajú v piatich krajoch Trenčianskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom. Monitoring predstavuje významný…

Čítať viac

Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky

Monitorovanie kvality podzemných vôd je zamerané na získanie dostatočného množstva údajov pre hodnotenie chemického stavu útvarov podzemných vôd. Vychádza z Programu monitorovania vôd, ktorý je základným dokumentom pre návrh a realizáciu monitorovania vôd na území Slovenskej republiky v súlade s požiadavkami Smernice 2000/60 Európskeho Parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec…

Čítať viac