Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií

Zlepšenie prevencie zosuvných rizík definovaním zosuvného hazardu v geologickom prostredí budovanom horninami, ktoré patria medzi najviac náchylné na zosúvanie v rámci Slovenskej republiky. Uvedené územie zahrňuje zosuvmi ohrozené pohoria Biele Karpaty a Javorníky, budované flyšovými horninami a časti pohorí Vtáčnik, Slanské vrchy – západ a priľahlá časť Košickej kotliny, budované vulkanickými horninami a neogénnymi sedimentmi a…

Čítať viac

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 3. etapa

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií sa realizuje na 7 socio-ekonomicky významných prieskumných lokalitách: Handlová – Ciglianska ulica, Prusy, Vinohrady nad Váhom 2, Žarnovica, Ruská Nová Ves 2, Kvačany a Šarišské Bohdanovce. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. I. Mašlárová Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2023 Forma výstupu: Záverečná správa geologickej úlohy

Čítať viac

Monitoring zosuvných deformácií

Na monitorovanie je navrhnutých 20 socio-ekonomicky najvýznamnejších lokalít – Nižná Myšľa, Handlová, Prievidza-Veľká Lehôtka, Prievidza-Hradec, Prešov (Pod Wilec Hôrkou a Horárska ulica), Kapušany, Veľká Čausa, Ruská Nová Ves, Fintice, Varhaňovce, Vyšná Hutka, Červený Kameň, Ľubietová, Liptovská Štiavnica, Kraľovany, Nižná Hutka, Podhorie, Petrovany a Bardejov, ktoré sa nachádzajú v piatich krajoch Trenčianskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom. Monitoring predstavuje významný…

Čítať viac

Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky

Zmena klímy sa na vybraných územiach SR prejavuje výskytom dlhých bez zrážkových období, ktoré spôsobujú závažné problémy spojené s nedostatkom pitnej vody pre miestne obyvateľstvo. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť náhradné alebo nové vodárenské zdroje prioritne podzemných vôd, ktorými by bolo možné zabezpečiť prístup obyvateľstva k pitnej vode aj počas dlhšieho suchého obdobia. Pre…

Čítať viac

OPIS/ Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky

Udržateľnosť projektu podľa zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku č. MK-07/2013-SORK. Zodpovedný riešiteľ: Š. Káčer Termín splnenia úlohy / projektu: 30.6.2020 Forma výstupu: Monitorovacia správa, Ročná správa

Čítať viac

Udržateľnosť projektov sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúcich sa prieskumu a sanácii environmentálnych záťaží riešených v období rokov 2012-2015.

Monitorovanie kvality vody v monitorovacích objektoch podľa požiadavky sekcie geológie a prírodných zdrojov. Zodpovedný riešiteľ: I. Slaninka, I. Štyriaková Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2020 Forma výstupu: Plán monitorovania, Ročná správa

Čítať viac

Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

Udržateľnosť projektu podľa zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku 001/4.4MP/2012. Zodpovedný riešiteľ: J. Kordík Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2020 Forma výstupu: Plán monitorovania, Monitorovacia správa, Ročná správa Úvod V decembri 2000 bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky, skrátene nazývaná Rámcová smernica o vode (RSV), ktorá…

Čítať viac

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych zaťaží Slovenska − I. časť

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave (ďalej ako ŠGÚDŠ), ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, rieši v období 2016-2021 geologickú úlohu „Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 1. časť „(v skratke ZMEZ1). Projekt je riešený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej…

Čítať viac

Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky

Monitorovanie kvality podzemných vôd je zamerané na získanie dostatočného množstva údajov pre hodnotenie chemického stavu útvarov podzemných vôd. Vychádza z Programu monitorovania vôd, ktorý je základným dokumentom pre návrh a realizáciu monitorovania vôd na území Slovenskej republiky v súlade s požiadavkami Smernice 2000/60 Európskeho Parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec…

Čítať viac