Čiastkový monitorovací systém – Geologické faktory

V súlade s geologickým zákonom 569/2007 Z. z., § 3, písmeno i) monitorovanie geologických faktorov životného prostredia je priebežné systematické pozorovanie a vyhodnocovanie javov a parametrov v presne definovaných priestorových podmienkach a časových intervaloch; slúži na objektívne poznanie charakteristík geologického prostredia a hodnotenia jeho zmien v sledovanom priestore a sleduje sa ním vplyv činností a stavieb na geologické prostredie alebo vplyv geologického prostredia na životné prostredie, stavby a činnosti.…

Čítať viac

Geologický informačný systém – GeoIS II

Budovanie komplexného informačného systému v geológii – zabezpečovanie zberu, uchovávanie a poskytovanie geologických informácií na úrovni súčasných technických možností tvorby databáz, GIS-u a jeho prístupnosť cez internet užívateľom. Zodpovedný riešiteľ: Š. Káčer Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2018 Forma výstupu: Záverečná správa geologickej úlohy

Čítať viac

Činnosť archívu a dokumentácie – Geofondu

Zabezpečovanie povinností vyplývajúcich pre MŽP SR zo zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov – vedenie evidencie prieskumných území, evidencie osvedčení o výhradných ložiskách, spracovávanie súhrnnej evidencie zásob nerastných surovín a vydávanie…

Čítať viac

Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky

Monitorovanie kvality podzemných vôd je zamerané na získanie dostatočného množstva údajov pre hodnotenie chemického stavu útvarov podzemných vôd. Vychádza z Programu monitorovania vôd, ktorý je základným dokumentom pre návrh a realizáciu monitorovania vôd na území Slovenskej republiky v súlade s požiadavkami Smernice 2000/60 Európskeho Parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec…

Čítať viac

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych zaťaží Slovenska − I. časť

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave (ďalej ako ŠGÚDŠ), ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, rieši v období 2016-2021 geologickú úlohu „Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 1. časť „(v skratke ZMEZ1). Projekt je riešený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej…

Čítať viac

Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

Udržateľnosť projektu podľa zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku 001/4.4MP/2012. Zodpovedný riešiteľ: J. Kordík Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2020 Forma výstupu: Plán monitorovania, Monitorovacia správa, Ročná správa Úvod V decembri 2000 bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky, skrátene nazývaná Rámcová smernica o vode (RSV), ktorá…

Čítať viac