Nachádzate sa tu

Domov » Náučná geológia

Banskobystrický geopark

Na základe prijatých zásad organizáciou UNESCO, geopark predstavuje územie obsahujúce fenomény zvláštneho geologického významu, určitej zvláštnosti, alebo krásy, pričom sú prezentované v závislosti od regiónu, geologickej histórie, vzniku a procesov, ktoré ich formovali.

Atraktivita navrhovaného územia pre budovania geoparku je primárne spôsobená pestrou geologickou stavbou, ktorá zapríčinila rozmanitý reliéf. Tento región je zaujímavý aj z hľadiska ťažby rúd v minulosti (montanistické pamiatky – šachty, huty, štôlne, klopačky), z etnografického hľadiska (zachovalá pôvodná architektúra, špaňodolinská čipka), z hľadiska turistického a krajinárskeho (množstvo turistických a náučných chodníkov) a v neposlednom rade aj samotnou faunou a flórou okolia Banskej Bystrice.

Úloha Banskobystrický geopark (autori: Š. Ferenc, M. Olšavský, K. Lacenová, M. Smolárik, M. Antalík, M. Žuffa – Ellek a P. Šesták) bola ukončená v roku 2010. Informácie o lokalitách sú sústredené v databáze Banskobystrický geopark. Databáza obsahuje záznamy o lokalitách, ktoré sú chránené v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Informácia o lokalite je rozdelená na Všeobecné informácie, Grafická dokumentácia, Geologická charakteristika, Ochrana územia, Opis lokality a literatúra a Spracovanie záznamu.

Táto aplikácia bola sprístupnená verejnosti 03/2013.

Poznámka: K detailným informáciám sa v aplikácii dostanete po kliknutí do vyskakovacieho okna.