Nachádzate sa tu

Domov

Geovedné periodikum

logo MS    
Etika
publikovania

     V roku 2015 sa do rúk odbornej geologickej verejnosti dostáva už 47. ročník časopisu Mineralia Slovaca. Predchádzajúce štyri desaťročia existencie časopisu možno stručne charakterizovať v nasledujúcich štyroch etapách:

  1.      Založenie nového odborného geologického časopisu v 60. rokoch minulého storočia bolo dôsledkom zrýchľujúceho sa rozvoja geologických disciplín na Slovensku a množstva nových poznatkov získaných geologicko-prieskumnými organizáciami. Založenie časopisu Mineralia Slovaca v roku 1967 iniciovali J. Bartalský, P. Grecula a J. Slávik. Časopis bol spočiatku zastrešovaný n. p. Geologický prieskum. Po založení Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 1968 sa časopis stal jej informačným médiom. Na prvom zasadnutí redakčnej rady 16. decembra 1968 sa rozhodlo, že časopis bude reprezentantom práve konštituovaného Slovenského geologického úradu, a tiež aj ďalších ústavov či organizácií, ktoré by nový úrad združoval. Predsedom redakčnej rady sa stal prvý riaditeľ Slovenského geologického úradu J. Slávik. Slovenskú geologickú spoločnosť zastupoval B. Leško. Na zaistenie vydávania sa 23. októbra 1969 vytvorilo združenie vydavateľov časopisu. Tvoril ho Slovenský geologický úrad, Slovenská geologická spoločnosť a Geologický prieskum n. p., ku ktorým sa neskôr pripojil Inžiniersko-geologický a hydrogeologický podnik Žilina, Slovenské naftové závody Gbely, Geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, Geofond Bratislava a Geofyzika Brno. Vedeckým redaktorom sa stal P. Grecula a od prvopočiatku časopisu zodpovedal za jeho odbornú úroveň až do roku 2006. Časopis Mineralia Slovaca si pestrou skladbou príspevkov, v ktorej mierne prevažovali štúdie a články s ložiskovou problematikou, už v prvých rokoch svojej existencie získal autoritu aj rešpekt vo vedeckých kruhoch. Medzinárodné uznanie časopisu už v počiatočnom období potvrdzuje aj jeho zasielanie do päťdesiatich dvoch krajín sveta v rámci medziknižničnej výmeny.
  2.      V rokoch 1992 – 2002 vďaka úsiliu generálneho riaditeľa A. Panáčka pokračovala vo vydávaní časopisu a. s. Geocomplex Bratislava. Členmi Združenia Mineralia Slovaca v tom období boli spolufinancujúce organizácie (v abecednom poradí): Envigeo, s. r. o., Banská Bystrica, Esprit, s. r. o., Banská Štiavnica, Geocomplex, a. s., Bratislava, Geofos, s. r. o., Žilina, Geospektrum, s. r. o., Bratislava, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, Slovenská banská spoločnosť Banská Bystrica, Slovenská geologická spoločnosť Bratislava, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, Uranpres, s. r. o., Spišská Nová Ves.
  3.      V roku 2002 ako dôsledok legislatívnych úprav geologické organizácie prestali časopis spolufinancovať. Pre trvalý záujem odbornej geologickej verejnosti, profesijných organizácií a Slovenskej geologickej spoločnosti Slovenská geologická rada, poradný orgán ministra životného prostredia Slovenskej republiky, rozhodla časopis od 1. januára 2003 začleniť do Vydavateľstva Dionýza Štúra. V roku 2006 sa po P. Greculovi stal vedúcim redaktorom Z. Németh. Podrobnejšie informácie o významných míľnikoch časopisu sú v hodnotiacich príspevkoch P. Greculu (Mineralia Slovaca, 11 (1979), 5, 385–387; 21 (1989), 1, 1–2 a 34 (2002), 5–6, Geovestník, s. 1).
  4.      V súčasnom období časopis Mineralia Slovaca zvyšuje dôraz na vedeckú hodnotu a inovatívnosť publikovaných článkov, čoho spoľahlivým hodnotiacim kritériom je citovateľnosť jednotlivých článkov v iných domácich a zahraničných periodikách. Preferuje publikovanie v anglickom jazyku. Nepravidelná príloha Geovestník, pozostávajúca z príspevkov informatívnej povahy o činnosti Slovenskej geologickej spoločnosti a ďalších geologických inštitúcií, a tiež o sympóziách, vedeckých a odborných konferenciách, seminároch a o inej odbornej činnosti, ako aj o nových, moderných trendoch v geologických vedách doma aj vo svete, je určená len slovenskej geovednej komunite a do zahraničia sa nedistribuuje.
         V roku 2013 boli na www.geology.sk/mineralia bezplatne sprístupnené všetky publikované články za 45 rokov existencie časopisu, pričom celosvetovú dostupnosť týchto informácií zabezpečuje prehliadač Google, ale tiež novozostavená kompletná bibliografia časopisu.

BIBLIOGRAFIA PÔVODNÝCH ČLÁNKOV          BIBLIOGRAFIA ABSTRAKTOV

     V roku 2015 želáme časopisu Mineralia Slovaca kvalitné odborné zázemie a spokojnosť ustavične sa rozširujúceho okruhu jeho prispievateľov a čitateľov.

Zoltán Németh
vedecký redaktor

Archív starších čísiel:


MS 2016 / 1

 

MS 2016 / 2

 
     

MS 2015 / 1

 

MS 2015 / 2

 
     

MS 2014 / 1 - 2

 
 
MS 2014 / 3 - 4

 
   

MS 2013 / 1-2

 
 
MS 2013 / 3

 

MS 2013 / 4

 
 

MS 2012 / 1

 

MS 2012 / 2

 

MS 2012 / 3

 

MS 2012 / 4

 
 

MS 2011 / 1

 

MS 2011 / 2

 

MS 2011 / 3

 

MS 2011 / 4

 
 

MS 2010 / 1

 

MS 2010 / 2

 

MS 2010 / 3

 

MS 2010 / 4

 
 

MS 2009 / 1

 

MS 2009 / 2

 

MS 2009 / 3

 

MS 2009 / 4

 
 

MS 2008 / 1 – 2

 

MS 2008 / 3 – 4

 
 

MS 2007 / 1

 

MS 2007 / 2

 

MS 2007 / 3

 

MS 2007 / 4

 
 

MS 2006 / 1

 

MS 2006 / 2

 

MS 2006 / 3

 

MS 2006 / 4

 
 

MS 2005 / 1

 

MS 2005 / 2

 

MS 2005 / 3

 

MS 2005 / 4

 
 

MS 2004 / 1

 

MS 2004 / 2

 

MS 2004 / 3 – 4

 
 

MS 2003 / 1

 

MS 2003 / 2

 

MS 2003 / 3 – 4

 
 
 

 


MS 2002 / 1

 

MS 2002 / 2

 

MS 2002 / 3 – 4

 

MS 2002 / 5 – 6

 

MS 2001 / 1

 

MS 2001 / 2

 

MS 2001 / 3

 

MS 2001 / 4

 

MS 2001 / 5

 

MS 2001 / 6

 

MS 2000 / 1

 

MS 2000 / 2

 

MS 2000 / 3

 

MS 2000 / 4

 

MS 2000 / 5

 

MS 2000 / 6

 

MS 1999 / 1

 

MS 1999 / 2

 

MS 1999 / 3 – 4

 

MS 1999 / 5 – 6

 

MS 1998 / 1

 

MS 1998 / 2

 

MS 1998 / 3

 

MS 1998 / 4

 

MS 1998 / 5

 

MS 1998 / 6

 

MS 1997 / 1

 

MS 1997 / 2

 

MS 1997 / 3

 

MS 1997 / 4 – 5

 

MS 1997 / 6

 

MS 1996 / 1

 

MS 1996 / 2

 

MS 1996 / 3

 

MS 1996 / 4

 

MS 1996 / 5

 

MS 1996 / 6

 

MS 1995 / 1

 

MS 1995 / 2

 

MS 1995 / 3

 

MS 1995 / 4

 

MS 1995 / 5

 

MS 1995 / 6

 

MS 1994 / 1

 

MS 1994 / 2

 

MS 1994 / 3

 

MS 1994 / 4

 

MS 1994 / 5

 

MS 1994 / 6

 

MS 1993 / 1

 

MS 1993 / 2

 

MS 1993 / 3

 

MS 1993 / 4

 

MS 1993 / 5

 

MS 1993 / 6

 

MS 1992 / 1 - 2

 

MS 1992 / 3 – 4

 

MS 1992 / 5 – 6

 

MS 1991 / 1

 

MS 1991 / 2

 

MS 1991 / 3

 

MS 1991 / 4

 

MS 1991 / 5 - 6

 
 

MS 1990 / 1

 

MS 1990 / 2

 

MS 1990 / 3

 

MS 1990 / 4

 

MS 1990 / 5

 

MS 1990 / 6

 

MS 1989 / 1

 

MS 1989 / 2

 

MS 1989 / 3

 

MS 1989 / 4

 

MS 1989 / 5

 

MS 1989 / 6

 

MS 1988 / 1

 

MS 1988 / 2

 

MS 1988 / 3

 

MS 1988 / 4

 

MS 1988 / 5

 

MS 1988 / 6

 

MS 1987 / 1

 

MS 1987 / 2

 

MS 1987 / 3

 

MS 1987 / 4

 
   

MS 1986 / 1

 

MS 1986 / 2

 

MS 1986 / 3

 

MS 1986 / 4

 

MS 1986 / 5

 

MS 1986 / 6

 

MS 1985 / 1

 

MS 1985 / 2

 

MS 1985 / 3

 

MS 1985 / 4

 

MS 1985 / 5

 

MS 1985 / 6

 

MS 1984 / 1

 

MS 1984 / 2

 

MS 1984 / 3

 

MS 1984 / 4

 

MS 1984 / 5

 

MS 1984 / 6

 

MS 1983 / 1

 

MS 1983 / 2

 

MS 1983 / 3

 

MS 1983 / 4

 

MS 1983 / 5

 

MS 1983 / 6

 

MS 1982 / 1

 

MS 1982 / 2

 

MS 1982 / 3

 

MS 1982 / 4

 

MS 1982 / 5

 

MS 1982 / 6

 

MS 1981 / 1

 

MS 1981 / 2

 

MS 1981 / 3

 

MS 1981 / 4

 

MS 1981 / 5

 

MS 1981 / 6

 

MS 1980 / 1

 

MS 1980 / 2

 

MS 1980 / 3

 

MS 1980 / 4

 

MS 1980 / 5

 

MS 1980 / 6

 

MS 1979 / 1

 

MS 1979 / 2

 

MS 1979 / 3

 

MS 1979 / 4

 

MS 1979 / 5

 

MS 1979 / 6

 

MS 1978 / 1

 

MS 1978/ 2

 

MS 1978 / 3

 

MS 1978 / 4

 

MS 1978 / 5

 

MS 1978 / 6

 

MS 1977 / 1

 

MS 1977/ 2

 

MS 1977 / 3

 

MS 1977 / 4

 

MS 1977 / 5

 

MS 1977 / 6

 

MS 1976 / 1

 

MS 1976/ 2

 

MS 1976 / 3

 

MS 1976 / 4

 

MS 1976 / 5

 

MS 1976 / 6

 

MS 1975 / 1 - 2

 

MS 1975 / 3

 

MS 1975 / 4

 

MS 1974 / 1

 

MS 1974/ 2

 

MS 1974 / 3

 

MS 1974 / 4

 

MS 1974 / 5-6

 
 

MS 1973 / 1

 

MS 1973/ 2

 

MS 1973 / 3

 

MS 1973 / 4

 
 
 
 

MS 1972 / 14

 

MS 1972/ 15

 

MS 1972 / 16

 
   
 
 

MS 1971 / 9

 

MS 1971/ 10

 

MS 1971 / 11

 

MS 1971 / 12-13

 
 
 
 

MS 1970 / 5

 

MS 1970/ 6

 

MS 1970 / 7

 

MS 1970 / 8

 
 
 
 

MS 1969 / 1

 

MS 1969 / 2

 

MS 1969 / 3-4

 
   
 
 

[ spät | hore]