Nachádzate sa tu

Domov

Hydrogeochemická charakterizácia kvality a posúdenie trendov kvality sledovaných parametrov v podzemných vodách Slovenskej republiky

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Riešiteľ:                                                               Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Miesto realizácie projektu:                                 Slovenská republika

Kontaktná osoba pre projekt:                            Ing. Daniela Mackových, CSc.

Tel:                                                                        053 4190134

E-mail:                                                                  daniela.mackovych@geology.sk

Dátum začatia realizácie projektu:                    01. 04. 2012

Dátum ukončenia realizácie projektu:              31. 12. 2015

Celkové uznateľné náklady:                              1 662 596,95 EUR

Dotácia EÚ a ŠR z OPŽP:                                   1 662 596,95 EUR

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je hydrogeochemická charakterizácia kvalitya posúdenie trendov kvality sledovaných parametrov v podzemných vodách Slovenskej republiky v zmysle požiadaviek EÚ.

Špecifické ciele projektu:

Podskupina A.

Modernizácia prístrojového vybavenia laboratória a  analýzy vzoriek podzemných vôd.

Podskupina B.

Sumarizácia a spracovanie dát súčasného stavu podzemných vôd.

Podskupina C.

Hodnotenie stavu a trendu vývoja zmien chemického zloženia podzemných vôd.

Podskupina D.

Príprava správ o stave podzemných vôd podľa požiadaviek právnych predpisov EÚ a medzinárodných dohôd.

Popis projektu:

Východisková situácia

Sledovanie a hodnotenie stavu podzemných vôd v SR (PzV) upravuje zákon 364/2004 Z.z. o vodách a Vyhláška 418/2010 Z.z. Do týchto dokumentov sú transponované požiadavky smernice 2000/60/ES, ktorou sa stanovujú opatrenia v oblasti vôd. V súlade s uvedenými dokumentmi bol spracovaný Rámcový program monitorovania stavu vôd na roky 2010-2015 pre územie SR. Ciele projektu sú postavené tak, aby nadväzovali a napomáhali k dosiahnutiu strategického cieľa, sformulovaného v Národ. strategickom referenčnom rámci SR na obdobie 2007 - 2013 ako aj schváleného cieľa Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2010–2014, v ktorom vláda SR považuje zdroje pitnej vody za najväčšie prírodné bohatstvo, a preto sa zameria na ich ochranu. Monitorovanie stavu PzVsa realizuje na základe ročných programov, ktoré upresňujú miesta, rozsah a frekvenciu sledovaných ukazovateľov. Zistené hodnoty sú centrálne archivované a využívané pre hodnotenie stavu vôd v danom roku a za celé pozorovacie obdobie. Výsledky monitorovania a hodnotenie stavu kvality PzV sú reportované vo forme vyplývajúcej z právnych predpisov EÚ.

Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Monitorovanie a hodnotenie kvality PzV predstavuje jeden zo základných nástrojov plánovania využívania a ochrany vôd. Práce vykonané v predkladanom projekte budú slúžiť na zistenie stavu kvality PzV na území SR. Spracované dáta kvality vyhodnotenie stavu a trendu vývoja zmien chemického zloženia, hydrogeochemická charakteristika kvality aposúdenie trendov sledovaných parametrov PzV budú tvoriť podklad pre návrhy opatrení zameraných na dosiahnutiedobrého stavu v rizikových útvaroch PzV, zabezpečenie podkladov na tvorbu koncepcií trvalo udržateľného využívania vôd a ich ochrany, výkon štátnej vodnej správy a poskytovanie informácii verejnosti. Keďže PzV sú hlavným zdrojom pitných vôd v SR, ich ochranou sa zabezpečí využiteľnosť zdrojov pitných vôd budúcim generáciám. Výsledky monitorovania budú podkladom pre reportovanie o stave PzV pre účely EU.

Spôsob realizácie projektu

Analýzy budú vykonávané v súlade ročným programom monitorovania stavu vôd v SR na rok 2012, 2013 a 2014. Odbery vzoriek vôd bude zabezpečovať Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Náklady na odbery vzoriek nie sú zahrnuté v tomto projekte. ŠGÚDŠ vykoná analýzy vzoriek v plnom rozsahu. ŠGÚDŠ - Geoanalytické laboratóriá v Spišskej Novej Vsi zabezpečia organizačne, personálne a technicky realizáciu projektu. Pre zabezpečenie výkonu analýz bude realizovaný nákup laboratórnych prístrojov. Výber a nákup prístrojov bude vykonaný v súlade s podmienkami VO dodávateľským spôsobom. Riadenie a kontrola projektu počas realizácie, výkon skúšok, spracovanie výsledkov, hodnotenie stavu a trendu vývoja chemického zloženia PzV bude vykonávané vlastnými zamestnancami. Výsledky monitoringu a správa kvality PzV budú odovzdané na SHMÚ. Vykonávanie internej finančnejkontroly bude zabezpečené zamestnancami ŠGÚDŠ v zmysle internej smernice o predbežnej a priebežnej finančnej kontrole.

Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

Projekt je navrhnutý tak, aby zabezpečil komplexné informácie o stave a kvalite PzV v zmysle platnej legislatívy pre oblasť vôd v SR a Rámcového programu monitorovania stavu vôd na roky 2010 až 2015. Projekt nadväzuje a využíva výsledky z monitoringu PzV z predchádzajúcich rokov, ktorý bol financovaný zo štátneho rozpočtu, Envirofondu a KF - kód výzvy OPŽP-PO1-08-3. ŠGÚDŠ je spôsobilý na realizáciu projektu v plnom rozsahu z hľadiska jeho predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, profesnej histórie, kvalifikácie a skúseností s realizáciou podobných projektov. Geoanalytické laboratóriá ŠGÚDŠ sú akreditované skúšobné laboratórium v zmysle normy STN ISO/IEC 17025:2005 pre všetky typy skúšok vykonávané v tomto projekte. Laboratórium sa podieľa na analýzach pre národný monitoring vôd od roku 2000. Zakúpením nových prístrojov sa zabezpečí obnova prístrojového vybavenia pre výkony analýz organických a anorganických ukazovateľov, ktoré sú zaradené do programu monitorovania stavu vôd. Nové prístrojové vybavenie významne prispeje k zníženiu detekčných limitov ukazovateľov a prispeje k zvýšeniu kvality analytických výsledkov.

Udržateľnosť výsledkov projektu

Výsledky projektu budú podkladom pre dlhodobé hodnotenie stavu PzV SR, tvorbu koncepcií trvalo udržateľného využívania vôd a ich ochrany, na výkon štátnej vodnej správy a na poskytovanie informácií verejnosti. Výsledky monitoringu kvality PzV budú využité pre hodnotenie útvarov podzemných vôd, ako je zabezpečenie ich ochrany, zlepšenie ich stavu, sledovanie rovnováhy medzi odbermi podzemných vôd a doplňovaním ich množstiev. Sledovanie trendu znečisťujúcich látok v PzV poskytne informácie, či dochádza k postupnému zlepšovaniu kvality PzV, znižovania znečistenia podzemných vôd v dôsledku ľudskej činnosti. Po ukončení realizácie aktivít projektu budú práce pokračovaťv stanovovanom rozsahu a kvalite v plánovaných Programoch monitoringu vôd SR na nasledujúce roky, resp. budúvypracované návrhy opatrení, ktoré zabezpečia dobrý stav PzV v sledovaných územiach. Financovanie bude zabezpečené z prostriedkov MŽP, prípadne z iných externých zdrojov. Tieto návrhy budú prispievať k plneniu koncepcie trvalo udržateľného využívania vôd a ich ochrany, ktoré sú súčasťou predpisov EU a aj národnej legislatívy.