Nachádzate sa tu

Domov

Tematické mapy

Zoznam máp:

1. Kvartérny pokryv, J. Maglay a J. Pristaš, 2002, M 1 : 1 000 000
2. Prehľadná geologická mapa kvartéru Slovenskej republiky, J. Maglay et al., 2011, M 1 : 200 000
3. Geologická mapa kvartéru Slovenska – Mapa genetických typov kvartérnych uloženín, J. Maglay et al., 2009, M 1 : 500 000
4. Geologická mapa kvartéru Slovenska – Mapa hrúbky kvartérneho pokryvu, J. Maglay et al., 2009, M 1 : 500 000
5. Neotektonická mapa Slovenska, J. Maglay et al., 1999, M 1 : 500 000
6. Tektonická mapa Slovenskej republiky, V. Bezák et al., 2004, M 1 : 500 000
7. Tektonická mapa podložia terciéru vnútorných Západných Karpát, O. Fusán, J. Plančár, J. Ibrmajer - reliéf podložia, 1987, M 1 : 500 000
8. Mapa litogeochemických typov Slovenska, J. Lexa a K. Marsina, 1995, M 1 : 1 000 000, Geochemický atlas Slovenskej republiky,
časť III: Horniny, GS SR, 1999
9. Metalogenetická mapa Slovenskej republiky, J. Lexa, P. Bačo, M. Chovan, M. Petro, I. Rojkovič a M. Tréger, 2004, M 1 : 500 000
10. Nerastné suroviny Slovenska, J. Zuberec, M. Tréger, J. Lexa a P. Baláž, 2004, M 1 : 500 000
11. Hlavné hydrogeologické regióny, P. Malík a J. Švasta, Atlas krajiny SR, 2002
12. Inžinierskogeologická rajonizácia, M. Hrašna, A. Klukanová, Atlas krajiny SR, 2002
13. Kontaminácia pôd, J. Čurlík a P. Ševčík, Atlas krajiny SR, 2002
14. Náchylnosť pôd na acidifikáciu, J. Čurlík, Atlas krajiny SR, 2002
15. Zdroje geotermálnych a minerálnych vôd, M. Fendek, K. Poráziková. D. Štefanovičová a M. Supuková, Atlas krajiny SR, 2002
16. Vhodnosť územia na ukladanie odpadov, A. Klukanová a Ľ. Iglárová, Atlas krajiny SR, 2002
17. Významné geologické lokality, P. Liščák, M. Polák, P. Pauditš, I. Baráth, Atlas krajiny SR, 2002
18. Regionálne geologické členenie Slovenska, D. Vass et al., 1988, M 1 : 500 000
19. Geomorfologické členenie Slovenska, D. Kočický, B. Ivanič, 2011
20. Geomorfologické členenie Slovenska, E. Mazúr, M. Lukniš, 1986, M 1 : 500 000
21. Klimatickogeografické typy, D. Kočický, B. Ivanič, 2011

Táto aplikácia bola sprístupnená verejnosti 04/2014.
Odborný garant: RNDr. Ľubomír Hraško, PhD.;
t.č.: 02/593 75 163; e-mail: lubomir.hrasko[at]geology.sk

Pozrite si tematické prehľadné mapy - anotácie máp