Nachádzate sa tu

Domov

Aktualizácia geologickej stavby problémových území SR - M 1:50 000

V rokoch 11/2006 – 12/2013 riešil Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave geologickú úlohu „Aktualizácia geologickej stavby problémových území Slovenskej republiky v mierke 1:50 000".

Riešenie geologickej úlohy pozostávalo zo zhodnotenia kvality použitých geologických podkladov pre tvorbu digitálnej geologickej mapy M 1:50 000, ktorá je sprístupnená verejnosti na mapovom serveri ŠGÚDŠ, v položke „Kategorizácia“. Jednotlivé geologické útvary boli hodnotené samostatne a vo vrstve kvality bol znázornený najmä rozsah útvarov s nižšou kvalitou. Následne sa pristúpilo k riešeniu čiastkových problémov geologickej stavby v územiach s nižšou kvalitou geologických  podkladov. 

K riešeniu problematiky sa pristupovalo buď tak, že sa v danom území riešili komplexne všetky geologické útvary, alebo len problematické útvary a zvyšná časť útvarov sa prebrala zo starších podkladov. Väčšia časť výsledkov je vyjadrená aj v geologickej mape. Časť výsledkov spočívala v novom zhodnotení litologických, vekových, alebo tektonických charakteristík geologických útvarov.

Pozrite si anotácie riešených tém

Dve témy (T - 02/11 a T - 07/08), ktoré sa venujú detailnej štúdii vulkanoklastických horizontov pokoradzkého súvrstvia a vulkanických komplexov veporského stratovulkánu, boli pripravené v mierke 1:10 000. Preto nie sú súčasťou mapového servera a zobrazenie ich mapových príloh je umožnené z tejto webovej stránky.

 

T - 02/11: Geologické profilovanie a stavba produktov neogénneho vulkanizmu v severnej časti rimavskej kotliny (pokorádske súvrstvie),
V. Konečný a P. Konečný, M 1:10 000

37-31-06 Krokava Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej vulkanosedimentárnej formácie
36-42-15 Hnúšťa Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej vulkanosedimentárnej formácie

37-31-11 Ratkovská Zdychava Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej vulkanosedimentárnej formácie
37-31-12 Ratková Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej vulkanosedimentárnej formácie
37-31-17 Sása Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej formácie
37-31-18 Hrdzáková - Ostrá skala Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej formácie
36-42-25 Rimavské Brezovo Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej vulkanosedimentárnej formácie
37-31-21 Hrušovo Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej vulkanosedimentárnej formácie
37-31-22 Španie Pole Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej vulkanosedimentárnej formácie
37-31-23 Brusník Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej vulkanosedimentárnej formácie
36-44-04 Kocižská dolina Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej vulkanosedimentárnej formácie
36-44-05 Kraskovo Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej vulkanosedimentárnej formácie
37-33-01 Lukovištia Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej vulkanosedimentárnej formácie
37-33-02 Hostišovce Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej vulkanosedimentárnej formácie
37-33-03 Teplý vrch - Zverník Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej vulkanosedimentárnej formácie
37-33-04 Polina Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej vulkanosedimentárnej formácie
36-44-09 Selce Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej vulkanosedimentárnej formácie
36-44-10 Vyšný Skálnik Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej vulkanosedimentárnej formácie
37-33-06 Horné Zahorany Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej vulkanosedimentárnej formácie
37-33-08 Vyšné Valice Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej vulkanosedimentárnej formácie
37-33-09 Rašice Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej formácie
36-44-14 Sušany Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej vulkanosedimentárnej formácie
37-33-11 Vyšná Pokorádz Geologicko-litofaciálna mapa pokorádskej formácie

Legenda k litofaciálnej mape pokorádskej vulkanosedimentárnej formácie


T - 07/08 Geologická rekonštrukcia veporského stratovulkánu,
V. Konečný a P. Konečný, P. Kubeš, M 1:10 000

Geologicko-litofaciálna mapa vulkanosedimentárneho komplexu Hájna hora
Geologická mapa intruzívneho komplexu Magnetový vrch, M 1:5 000

 Výrez geologickej mapy v oblasti Nižná Fabová, východne pod Fabova Hoľa s vyznačením geomagnetických profilov
Geologická situácia telesa Gracihorka, východne od Pohorelskej Polhory
Geologická mapa v oblasti Klenovského Vepora a jeho severných svahov
Výrez geologickej mapy južne od Závadky s vyznačením geomagnetických profilov
Geologická situácia extruzívnych telies Molčanov Grúň na severnom svahu Klenovského Vepora
Výrez geologickej mapy v oblasti Lômík s vyznačením geomagnetických profilov
Výrez geologickej mapy v oblasti Michalová
Výrez geologickej mapy severne a východne od Magnetového vrchu s vyznačením geomagnetických profilov
Výrez geologickej mapy južne od Michalovej s vyznačením geomagnetických profilov
Geologická situácia extruzívnych telies na severnom svahu kóty Rozsypok východne od Klenovského Vepora
Výrez geologickej mapy oblasti Stožka (Kľak) s vyznačením geomagnetických profilov

Vysvetlivky ku schémam intruzívno-extruzívnych telies študovaných geomagnetickým profilovaním

Táto aplikácia bola sprístupnená verejnosti 07/2014.
Odborný garant: RNDr. Ľubomír Hraško, PhD.
t.č.: 02/593 75 163; e-mail: lubomir.hrasko[at]geology.sk