Nachádzate sa tu

Domov

Zosuvy na Slovensku

Svahové deformácie na Slovensku zaberajú cca 5,25 % z celkovej rozlohy územia a predstavujú tak fenomén, ktorý významnou mierou ovplyvňuje stav a efektívne využívanie územia. Pôsobí ako neustála hrozba tam, kde sú umiestnené stavebné objekty v prostredí svahových deformácií bez adekvátnych opatrení a opakovane spôsobuje škody na pozemných, líniových a iných stavbách, podzemných a nadzemných inžinierskych sieťach, ako aj poľnohospodárskych a lesných pôdach.

Zosuvné riziko v niektorých regiónoch Slovenska v súčasnosti narastá aj v dôsledku intenzívnejšieho smerovania stavebnej činnosti z rovinných a mierne uklonených území do svahovitých a viac exponovaných oblasti. Tento trend je zrejmý najmä v obciach hornatých oblastí Slovenska. Spôsobuje ho nedostatok vhodných stavebných pozemkov v rovinných územiach, ale často aj cielené umiestnenie stavieb na svahy v dôsledku atraktivity prostredia

V rokoch 1999 – 2006 bol na Slovensku zostavovaný prehľadný digitálny mapový podklad s názvom Atlas máp stability svahov SR v M 1:50 000(ďalej Atlas), spracovávajúci jednotnou metodikou všetky dovtedy zmapované a zaregistrované svahové deformácie, vrátane vypracovania ich databáz formou pasportu svahovej deformácie, poskytujúceho prehľadné údaje o územnom začlenení príslušnej svahovej deformácie, stupni preskúmanosti, charakteristike svahovej deformácie, jej rozlohe, ohrození stavebných a iných objektov, príčinách vzniku a prípadnej sanácii. Súčasťou tohto diela je aj Mapa náchylnosti územia na svahové deformácie v mierke 1:50000. Jednotlivé mapové listy je možné stiahnuť v pdf formáte.