Nachádzate sa tu

Domov

Monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí

Radiačná záťaž obyvateľstva patrí medzi významné faktory v širokom spektre oblastí s viac alebo menej výrazným negatívnym dopadom na ľudský organizmus. Pozornosť a obavy laickej verejnosti sú dlhodobo zamerané skôr na umelé zdroje žiarenia (jadrová energetika, nukleárne zbrane a p.), pričom najvýznamnejšie ožiarenie (mimo jadrových havárií) spôsobujú práve prírodné zdroje. Získavanie relevantných informácií o rádioaktivite z prírodných zdrojov aj na našom území je preto nevyhnutné.

Hlavným zdrojom prírodného radónu je geologické prostredie a preto je cieľom monitoringu zdokumentovať a komplexne zhodnotiť krátkodobé (sezónne), ale i dlhodobé (rádovo jednotky až desiatky rokov) variácie koncentrácií radónu v horninovom prostredí a v podzemných vodách.

Monitoring objemovej aktivity radónu (OAR) v geologickom prostredí na území Slovenska je realizovaný 3 v tematických celkoch:
• pôdny radón na referenčných plochách
• pôdny radón na tektonike

Aplikácia zobrazuje zhodnotenie nameraných údajov v ročných cykloch monitorovania pomocou grafov, ktoré prislúchajú jednotlivým monitorovaným bodom a v ich mieste sú aj na mape zobrazené. Dôraz je kladený na vyjadrenie výsledkov pozorovaní ročného cyklu v jednotlivých mesiacoch. Dôvodom je odlišnosť klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú hodnotenie OAR v geologickom prostredí. Aplikácia umožňuje aj vyhľadávanie informácií pomocou SQL výberu a výberu podľa priestorového členenia (administratívneho, regionálne geologického a geomorfologického).

Táto aplikácia bola sprístupnená verejnosti 03/2013.
Odborný garant: RNDr. Augustín Gluch;
t.č.: 053/4190 109; e-mail: augustin.gluch[at]geology.sk