You are here

Home » Geological maps

Hydrogeological maps

In the period of 1971 – 1978, the whole area of Slovakia, 49,030 km2 in total, was covered by the uniformly created basic hydrogeological maps in the scale of 1:200,000. 12 map sheets, each ideally covering 7,448 km2 (98 km x 76 km) were produced as manuscripts and their printed versions came later (gradually in the period of 1983 – 1991). Up to now; this is the only edition of hydrogeological maps that is covering the whole area of Slovakia. more...

This application was made accessible for the publics on April, 2008, last update on April, 2010.
Professional guarantee: RNDr. Petr Malík, CSc.;
tel: 02/593 75 416; e-mail: petr.malik[at]geology.sk

  
GIB-GES    

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra riešil v období rokov 2007 až 2011, v spolupráci so spoločnosťou Esprit s.r.o. Banská Štiavnica, geologickú úlohu „Komplexná geologická informačná báza pre potreby ochrany prírody a manažmentu krajiny (GIB-GES)“.

Cieľom projektu bolo vytvorenie multifunkčných využiteľných geologických a hydrogeologických podkladov prvotnej krajinnej štruktúry pre optimálnu ochranu prírody a racionálny krajinný manažment (krajinnoekologické plánovanie) pre celé územie Slovenska. Naplnením tohto cieľa je GIS-ovská reklasifikácia morfologických parametrov a abiokomplexov digitálnej databázy, vytvorenie jednotne ponímaných regionálnych charakteristík morfologickej a geologickej členitosti územia a spracovanie údajov o hladinách a smeroch prúdenia podzemných vôd.

Aplikácia obsahuje mapu úrovní hladín podzemnej vody pod terénom, mapu smerov prúdenia podzemnej vody a databázu inžinierskogeologických a hydrogeologických vrtov.

Táto aplikácia bola sprístupnená verejnosti 12/2013.
Odborný garant: RNDr. Peter Malík, CSc.;
t.č.: 02/593 75 416; e-mail:peter.malik[at]geology.sk