You are here

Home

Publishing

Geologické mapy a publikácie

     Komplexné informácie o geologickom vývoji a geologickej stavbe územia sú nevyhnutným podkladom na racionálne vyhľadávanie a hodnotenie surovinových zdrojov, potenciálnych zdrojov termálnych, minerálnych a obyčajných podzemných vôd, ako aj na ich optimálne využívanie a ochranu.
     Tieto informácie sú takisto potrebné pre hodnotenie územia z hľadiska jeho inžinierskogeologických pomerov i tvorby a ochrany životného prostredia. Tieto funkcie plnia najmä všetky druhy geologických máp, ktorých zostavovanie a vydávanie patrí podľa zriaďovacej listiny do pôsobnosti Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ďalej len ŠGÚDŠ). Základné a regionálne geologické mapy podľa osobitného predpisu (Zákon NR SR č. 215/1995 Z.z.) sú štátnym mapovým dielom.

 

Detailný pohľad na vybrané periodiká vydávané ŠGÚDŠ

Mineralia Slovaca

Geologické Práce, Správy

Slovak Geological Magazine

Nerastné suroviny Slovenska

 

 

ŠGÚDŠ zostavuje a vydáva nasledujúce druhy geologických máp:
 • základné geologické mapy v mierke 1 : 25 000,
 • regionálne geologické mapy v mierke 1 : 50 000,
 • prehľadné geologické mapy regiónov a topografických listov v mierke 1 : 100 000 a 1 : 200 000,
 • republikové geologické mapy v mierke 1 : 500 000 a 1 : 1 000 000,
 • regionálne mapy ložísk a prognóz nerastných surovín, základné hydrogeologické a hydrogeochemické mapy v mierke 1 : 50 000,
 • regionálne a prehľadné hydrogeologické a hydrogeochemické mapy v mierkach 1 : 200 000 a 1 : 1 000 000,
 • základné inžinierskogeologické mapy v mierke 1 : 25 000 a 1 : 50 000,
 • mapy geologických faktorov životného prostredia v mierke 1 : 50 000,
 • iné špeciálne, účelové a tematicky zamerané mapy zostavené na báze geologických informácií,
 • monotematické atlasy máp,
 • monotematické atlasy ako súhrnný zdroj informácii (geochémia, geotermálna energia, geofyzika a pod.).

            Autorské originály máp sú archivované v geofonde ŠGÚDŠ. Všetky geologické a iné mapy zostavené podľa smerníc MŽP SR sa pripravujú do tlače jednotlivo alebo vo forme atlasu, pričom podliehajú aprobačnému konaniu (komisia na aprobáciu geologických máp pri ŠGÚDŠ).

[Obaly máp]

 

 

Okrem geologických máp vydáva ŠGÚDŠ odbornú geologickú literatúru v niekoľkých edíciách:
 • Slovak Geological Magazine;
 • Mineralia Slovaca;
 • Geologické práce, Správy;
 • Vysvetlivky ku geologickým mapám;
 • Regionálna geológia Západných Karpát;
 • Konferencie, sympóziá, semináre;
 • Monografie a atlasy;
 • Príležitostné publikácie.

[Obaly publikácií]

 

NOVINKY


MS 2017 / 2

[Ročenka NS - 2015]
Nerastné suroviny SR
Ročenka 2016


Geologické práce
Správy 130


Slovak Geological
Magazine 1/2017