You are here

Home

Projects

Projekty riešené v roku 2012
P. č.
Číslo úlohy
Názov úlohy
Zodpovedný riešiteľ
Termín výstupov
Forma výstupu
Zdroj financovania
PRÍSPEVOK - 05.5.0
1.
01 06
Geologická mapa regiónu Záhorská nížina v mierke 1: 50 000
RNDr.K.Fordinál,PhD.
30.6.2012
ZS + mapa
MŽP SR
2.
02 06
Geologická mapa Bielych Karpát a južná časť Myjavskej pahorkatiny v mierke 1: 50 000
RNDr.M.Potfaj,CSc.
31.03.2013
ZS + mapa+ vysvetl.
MŽP SR
3.
16 06
Aktualizácia geologickej stavby problémových území Slovenskej republiky v M 1 : 50 000
RNDr.Ľ.Hraško,PhD.
31. 12. 2013
Roč.projekty Roč.správy
MŽP SR
4.
03 07
Základné hydrogeologické mapy v M 1 : 50 000
RNDr.P.Malík, CSc.
31. 12. 2012
ZS + mapa
MŽP SR
5.
19 10
Geologická mapa regiónu Žiar vmierke 1 : 50 000
RNDr.M.Kováčik
31.10.2014
ZS + mapa
MŽP SR
6.
09 11
Geologická mapa regiónu Biela Orava v mierke
1 : 50 000
Mgr. F. Teťák, PhD.
28.2.2016
ZS + mapa
MŽP SR
PRÍSPEVOK - 05.6.0
7.
09 05
Geologický informačný systém -GeoIS
RNDr.Š.Káčer
31.12.2014
Roč.projekt + ČZS
MŽP SR
8.
14 07
Zhodnotenie geologických a geoenvironmentálnych faktorov pre výber hlbinného úložiska vysokorádio-aktívnych odpadov
RNDr.I.Slaninka,PhD.
31.10.2012
ZS
MŽP SR
9.
15 07
Základný hydrogeologický výskum Handlovskej kotliny
RNDr.R.Černák
31.08.2012
ZS
MŽP SR
10.
04 08
Geochemický atlas SR 7. časť - Povrchové vody
RNDr.D.Bodiš,CSc.
31.12.2013
ZS
MŽP SR
11.
06 11
Geologická náučná mapa Zemplínskych vrchov v mierke 1 : 50 000
Mgr. J. Kobulský
31.10.2013
ZS + mapa
MŽP SR
12.
07 11
Kritické nerastné suroviny
RNDr. P. Bačo
30.11.2013
ZS
MŽP SR
13.
08 11
Stanovenie optimálnych podmienok trvalej likvidácie CO2 metódou minerálnej sekvestrácie
Ing. K. Čechovská
31.12.2013
ZS
MŽP SR
14.
10 11
Sandbersko - pajštúnsky geopark ( SAPAG )
RNDr. J. Madarás, PhD.
31.12.2013
ZS
MŽP SR
15.
11 11
Výskum aplikácie prírodných sorbentov pri odstra-ňovaní toxických a ťažkých kovov z prírodných vôd v objektoch pozostatkov banskej činnosti
Ing. Kovaničová
30.11.2014
ZS
MŽP SR
16.
12 11
Turčianska kotlina - trojrozmerné geologické modelovanie
RNDr. A. Nagy, CSc.
31.12.2014
ZS
MŽP SR
17.
604 11
Inventarizácia opustených a uzavretých úložísk ťažobných odpadov predstavujúcich závažné riziko pre zdravie človeka a životné prostredie
Mgr. Ľ. Záhorová
31.12.2013
ZS
MŽP SR
18.
 
Geologická mapa Podunajskej nížiny-Podunajskej roviny 1
RNDr.J.Maglay
 
ZS
MŽP SR
19.
 
Surovinový potencial SR -analýza a prognozne prehodnotenie vybraných nerastných surovín
Ing.P.Baláž, PhD.
 
ZS
MŽP SR
20.
 
Subor map geofaktorov ZP-region Ondavska vrchovina v M 1:50 000
RNDr.S.Pramuka
 
ZS
MŽP SR
21.
 
Inžiniersko-geologické mapovanie svahových deformácií v najohrozenejších oblastiach flyšového pásma v M 1:10 000 - II. etapa
RNDr.P. Liščák, CSc.
 
ZS
MŽP SR
PRÍSPEVOK - 05.3.0
22.
207
Čiastkový monitor.systém - Geologické faktory
RNDr.P.Liščák, CSc.
koncepcia
roč.správy
MŽP SR
EÚ + ŠR
23.
ZoNFP
Monitorovanie kvalitypodzemných vôd SR
Ing.D.Mackových,CSc.
30.06.2012
elekton.výstup SHMÚ
EÚ+MŽP
24.
03 09
2.2. Výskum dopadu klimatickej zmenyna dostupné množstvá podzemných vôd v SR a vytvorenie expertného GIS
RNDr.P.Malík,CSc.
31.12.2012
monit.správy + ZS
EÚ+ASFEU MŠVVaŠ SRBa
25.
04 09
4.2. Ekotechnológiavyhľadania a hodnotenia náhradných zdrojov pitnýchpodzemných vôd, pilotné územie BSK
RNDr. J.Michalko,CSc.
31.03.2012
monit.správy + ZS
EÚ+ASFEU MŠVVaŠ SRBa
26.
695 10
PP 2 - Integrovaný systém pre simuláciu odtokových procesov (ISOP)
Ing.P.Bajtoš, PhD.
30.04.2014
monit.správy + ZS
EÚ+ASFEU MŠVVaŠ SRBa
27.
16 10
4.2. Výskum zraniteľnosti podzemných vôd pre manažment trvalo udržateľného využívaniapodzemných vôd v BSK
Mgr.J.Švasta
31.10.2012
monit.správy + ZS
EÚ+ASFEU MŠVVaŠ SRBa
28.
14 11
GEOHEALTH : Program : LIFE+2010 Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky
doc.RNDr.S.Rapant,DrSc.
31.8.2015
monit.správy + ZS
MŽP SR -/ EÚ/Ba
INÉ SUBJEKTY
29.
649 06
Laboratórne práce
Ing.D.Mackových,CSc.
doba neurčitá
analýzy
ENVIRO TEAM Slovakia Ke
30.
655 06
SE - laboratórne práce-rámcová+čiastková zmluva
Ing.D.Mackových, CSc.
31.12.2012
roč.správy
SE a.s. Ba
31.
682 09
Laboratórne práce
Ing.D.Mackových,CSc.
doba neurčitá
Protokol
Národná energ. spoloč. Ba
32.
685 09
Laboratórny rozbor vôd a zemín
Ing.D.Mackových,CSc.
doba neurčitá
akreditovaný Protokol
GEO Slovakia Ke
33.
686 09
Laboratórne práce
Ing.D.Mackových,CSc.
31.05.2012
Protokol, odb.posud
+ ZS
Tepláreň Košice
34.
688 09
Monitoring vplyvov stavby diaľnice D1 Višňové -Turany a Hubová - Ivachnová na životné prostredie
Ing.D.Mackových,CSc.
15.12.2013 pozastavené
ZS
Vodné zdroje Slovakia, Ba
35.
693 09
Laboratorne práce
Ing.D.Mackových,CSc.
doba neurčitá
Protokol o skúške
Technické služby ochrany ovzduší Praha
36.
17 10
Zlepšenie starostlivosti o Ramsarskú lokalitu - jaskyne Demänovskej doliny - Analýzy izotopového zloženia vody
RNDr. P.Malík, CSc.
30.04.2012
výsledky vyhodnotenie
HES-COMGEO s.r.o. BB
37.
600 11
Základné zhodnotenie hydrogeologických pomerov U, Mo ložiska Košice I na lokalite Kurišková
Ing.P.Bajtoš, PhD.
30.04.2012
ZS
Ludovíka Energy s.r.o. Spiš.N.V
38.
601 11
Odbery a analýzy odpadových vôd
Ing.D.Mackových,CSc.
31.12.2012
Protokol o vykonaných analýzach
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť Ba
39.
602 11
Analytické stanovenie látok z odobratých vzoriek
Ing.D.Mackových,CSc.
doba neurčitá
Protokol z analytického rozboru
EkoPro, s.r.o. Trenčín
40.
03 11
Štúdia na získanie geotermálnej vody pre Thermal Park- Spišská Statrá
RNDr.D.Marcin,PhD.
doba neurčitá pozastavené
štúdia,projekt
Vodný park Stará Ves Sromowce
41.
04 11
Prepojenie Registra skládok odpadov /RSO/ s Informačným systémom environmentálnych záťaží /ISEZ/
RNDr.Š.Káčer
30.06.2013
CD médium
SAŽP
42.
15 11
Slanec - hydrogeologický prieskum pre získanie termálnej vody
Mgr.Daniel Marcin,PhD.
v štádiu príprav
ZS
Austrian Biomass Power
43.
01 12
Izotopické analýzy vodíka,kyslíka,síry vo vodách
Prof.P.Veis
31.12.2013
analýzy
Hydrogep,s.r.o.
EÚ + ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
44.
04 10
TRANSENERGY-Transboundary geothermal energy resourcesCENTRAL EUROPE
RNDr.R. Černák
31.03.2013
monitor.správ + ZS
MAFI Maďarsko
45.
18 10
CGS Europe - Pan-European coordination action on CO2 Geological Storage
RNDr.Ľ.Kucharič,CSc.
31.10.2013
Správy + dáta
EU KOMISIA KONZORCIUM
46.
05 11
PANGEO - Enabling access to geological information in support of GMES
RNDr.M.Zlocha,CSc.
31.1.2014
monitor.správ + ZS
EU+ FUGRONPA LIM
47.
 
FoWaP - Forests for Drinking Water Protection - Lesy pre ochranu pitnej vody
Ing.P.Bajtoš,PhD.
31.12.2016
metod.príručka,mapy
EU, Maďarsko