You are here

Home

Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

Úvod

V decembri 2000 bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky, skrátene nazývaná Rámcová smernica o vode (RSV), ktorá poskytuje legislatívny rámec pre komplexnú ochranu všetkých vôd v rámci územia Európskej únie. S RSV úzko súvisí aj povinnosť implementácie dcérskej smernice 2006/118/ES Európskeho parlamentu a rady z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality. Do kontextu komplexnej ochrany vôd spadá aj riešenie bodových zdrojov znečistenia (kontaminovaných lokalít, environmentálnych záťaží). Zásadné princípy riešenia bodových zdrojov znečistenia sa odvíjajú od stratégie integrovaného manažmentu vôd zakotvenej v RSV. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, rozhodol o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu (geologickej úlohy) s názvom „Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“. Cieľom geologickej úlohy je návrh a realizácia monitorovacích systémov pre vybrané environmentálne záťaže na Slovensku. Geologická úloha napĺňa programové ciele vlády Slovenskej republiky, ktoré sú definované v dokumente Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2010-2015. Nadväzuje na výsledky doterajších rezortných úloh MŽP SR, najmä na úlohy: systematická identifikácia environmentálnych záťaží SR, regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje a projekt dobudovania informačného systému environmentálnych záťaží.

Cieľ geologickej úlohy bude dosiahnutý realizáciou nasledovných aktivít:

spracovanie archívnych materiálov,
vytvorenie účelového geologického informačného systému,
 zostavenie koncepčných modelov a ich aktualizácia,
návrh programu monitorovania a jeho aktualizácia,
realizácia monitoringu – odber vzoriek, terénne merania, laboratórne práce,
modelovanie a vyhodnocovanie výsledkov monitorovania.

Východiská projektu

Projekt je v súlade s legislatívnym rámcom EÚ, národným legislatívnym rámcom, národnými strategickými resp. regionálnymi dokumentmi v oblasti životného prostredia.

legislatívny rámec EÚ:
Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. 10. 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v obl. vodného hospodárstva
Smernica 2006/118/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. 12. 2006, o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. 3. 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES

národný legislatívny rámec:
Zákon č. 409 z 21. októbra 2011 o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon NR SR č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene a doplnení zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon NR SR č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Pokyn Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR a Ministerstva životného prostredia SR z 15.decembra 1997 č. 1617/97-min na postup pri vyhodnocovaní záväzkov podniku z hľadiska ochrany životného prostredia v privatizačnom projekte predkladanom podnikom v rámci privatizácie

národné strategické dokumenty v oblasti životného prostredia:
Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2010-2015
Vodný plán Slovenska

ďalšie strategické dokumenty:
Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky
Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013
Operačný program – Životné prostredie 2007 – 2013

regionálne dokumenty:
Plány manažmentu povodí
Národného plánu regionálneho rozvoja

Vymedzenie geologickej úlohy

Názov úlohy: Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky
ITMS kód: 24140110231
Vymedzenie geologických prác: geologický prieskum životného prostredia
Etapa geologického prieskumu: podrobný geologický prieskum životného prostredia
Objednávateľ geologických prác: Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava, Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Zhotoviteľ geologických prác: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Štatutárny orgán zhotoviteľa geologických prác: Ing. Branislav Žec, CSc., riaditeľ ŠGÚDŠ
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: RNDr. Jozef Kordik, PhD.
Trvanie geologickej úlohy: 03/2012 – 12/2015
Vymedzenie územia: Geologické práce sa budú vykonávať na celom území Slovenskej republiky.


mapa vybraných environmentálnych záťaží
navrhovaných na monitorovanie:

  zoznam vybraných environmentálnych záťaží
navrhovaných na monitorovanie:

Postup riešenia geologickej úlohy

Geologické práce sa pri riešení problematiky environmentálnych záťaží zameriavajú predovšetkým na dostatočné charakterizovanie horninového prostredia, sledovanie charakteru a vlastností znečisťujúcich látok, sledovanie procesov prebiehajúcich v oblasti environmentálnej záťaže, ako aj získavanie informácií o charaktere samotnej záťaže. Charakter a vlastnosti horninového prostredia budú v rámci geologickej úlohy sledované predovšetkým na základe štúdia petrografie horninového materiálu, hydrogeologických vlastností (rozloženie izolátorov a kolektorov, hladina podzemnej vody a jej kolísanie, smer a rýchlosť prúdenia podzemnej vody, hydraulické charakteristiky kolektorov a izolátorov vrátane poznania hydraulických okrajových podmienok, zrážkovo-odtokové pomery), inžinierskogeologických vlastností (napr. uľahnutosť/hutnosť, zrnitostné zloženie, konzistenčné medze zemín a sedimentov, priepustnosť), geochemických vlastností vrátane izotopového zloženia (chemické zloženie horninového prostredia, prírodných vôd, príp. ďalších zložiek životného prostredia – dnové, resp. riečne sedimenty, pôdy a pôdny vzduch, atď.). V prostredí bude dôležité sledovať vlastnosti horninového prostredia vplývajúce na mobilitu znečistenia – sorpčné a ionovýmenné vlastnosti, pH, redoxné podmienky, obsah a vlastnosti organických látok, obsah a vlastnosti ílových minerálov. Dôležité z pohľadu znečistenia bude tiež poznanie relevantných pozaďových hodnôt znečisťujúcich látok v danom prostredí. Z pohľadu charakterizovania vlastností znečisťujúcich látok a procesov prebiehajúcich v prostredí bude dôležitá kvalitatívna analýza, priestorová distribúcia a množstvo znečisťujúcich látok v pásme prevzdušnenia a pásme nasýtenia (preukázanie koncentrácie vyššej ako zvolené kritéria, resp. limitné hodnoty, kvantifikácia množstva znečisťujúcej látky v prostredí); vlastnosti znečisťujúcich látok vplývajúce na ich transport, mobilitu, resp. degradačné vlastnosti (sorpčné vlastnosti, biodegradačné vlastnosti, polčas rozpadu, forma výskytu, tvorba komplexov, stabilita vzhľadom na pH a Eh podmienky, rozpustnosť, prchavosť, perzistencia, merná hmotnosť, rozdeľovacie koeficienty atď.); vlastnosti znečisťujúcich látok vplývajúce na ich nebezpečnosť vzhľadom na receptor a príjemcu rizika zo znečistenia (ekotoxicita a toxicita, karcinogenita, bioprístupnosť, bioakumulácia, vznik toxických reakčných alebo degradačných produktov atď.). Z pohľadu charakterizovania environmentálnych záťaží bude dôležité poznať históriu činnosti spôsobujúcej znečistenie, jeho formu súčasného výskytu a fyzikálno-chemickú charakteristiku prostredia a materiálu spôsobujúceho znečistenie (napr. analýza haldového materiálu, resp. jeho výluhu atď.). Postup riešenia geologickej úlohy je v súlade s právnymi predpismi EÚ, predovšetkým so Smernicou 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, Smernicou 2006/118/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. decembra 2006, o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality a Spoločnou implementačnou stratégiou pre Rámcovú smernicu o vodách, najmä Pokynom č. 17 na zabránenie alebo obmedzenie priamych a nepriamych vstupov, Pokynom č. 7 o monitorovaní a Pokynom č. 15 o monitorovaní podzemných vôd. Riešenie geologickej úlohy je rozdelené do 5 hlavných aktivít:

Aktivita 1: Spracovanie archívnych materiálov, vytvorenie účelového geologického informačného systému a jeho aktualizácia,
Aktivita 2: Zostavenie koncepčných modelov a ich aktualizácia,
Aktivita 3: Návrh programu monitorovania a jeho aktualizácia,
Aktivita 4: Odbery vzoriek, terénne merania a laboratórne práce,
Aktivita 5: Modelovanie a vyhodnocovanie výsledkov monitorovania,
súčasťou úlohy sú podporné aktivity: publicita, informovanosť a riadenie projektu.

Kontaktné osoby pre geologickú úlohu

RNDr. Jozef Kordik, PhD.
zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy/projektový manažér
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava
tel: 02/59375234
e-mail: jozef.kordik@geology.sk

RNDr. Igor Slaninka, PhD.
zástupca zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy/zástupca projektového manažéra
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava
tel: 02/59375184
e-mail: igor.slaninka@geology.sk