KrasCave

Zavedenie trvaloudržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne

Stručný opis projektu


Cieľom projektu KrasCave je znížiť riziko kontaminácie zdroja pitnej vody v krasovom podzemnom ekosystéme Krásnohorskej jaskyne prostredníctvom realizáciu inovačných aktivít, a tým zároveň prispieť k splneniu požiadaviek rámcovej smernice o vode (2000/60/ES) na miestnej úrovni. Navrhované opatrenia by mali slúžiť na zníženie rizika environmentálneho znehodnotenia krehkého ekosystému, závislého na množstve a kvalite podzemných vôd. Prostredníctvom podrobného monitorovania kvality a množstva podzemných vôd budú vyvinuté a kalibrované matematické modely jestvujúcej a predpokladanej interakcie biotických a abiotických zložiek podzemného krasového ekosystému Krásnohorskej jaskyne. Bude vyhotovený a otestovaný funkčný prototyp zariadenia pre zabezpečenie ochrany zdroja pitnej vody používanej pre verejné zásobovanie obyvateľstva pred účinkami občasných zákalov spôsobených vo vode sa vyskytujúcimi turbiditami, a následne bude inštalovaný v podzemnom hydrologickom systéme Krásnohorskej jaskyne. Zvýšené povedomie verejnosti o potenciálnom ohrození podzemného krasového ekosystému a potrebe zabezpečenia zdrojov podzemných vôd by sa malo dosiahnuť prostredníctvom webových stránok projektu a viacerých projektových aktivít spájajúcich miestnu komunitu a širokú laickú i odbornú verejnosť. Riešiteľskou organizáciou je Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ). Projekt je podporovaný z finančného nástroja LIFE+ a z príspevku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. [viac o projekte KrasCave...]

akronym:

KrasCave

kód projektu:

LIFE+ 11 ENV SK 1023

riešiteľská organizácia:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

obdobie riešenia:

2012 - 2018

lokalizácia:

Slovensko / východné Slovensko

projektový manažér:

RNDr. Peter Malík, CSc.

web stránka projektu:

www.geology.sk/krascave

e-mailová adresa projektu:

krascave@geology.sk


Dl Pdf Icon4 projektový leták (.pdf)

Online monitoring kvality vody [zobraziť viac]

vysvetlivky:

Online monitoring kvality vody - online dáta z prototypu zariadenia pre ochranu využívaného zdroja pitnej vody v Krásnohorskej Dlhej Lúke pred náhlym zhoršením kvality vody.

T - teplota vody [°C]
EC - merná elektrická vodivosť vody [µS/cm]
TUR - turbidita [FNU - Formazin Nephelometric Units]
NO3 - obsah dusičnanov NO3 vo vode [mg/l]
TOC - obsah celkového organického uhlíka vo vode [mg/l]

súvisiace informácie:
rss2.0 atom